Elukeskkonna parandamine Vana-Vastseliina piiskopilinnuse kompleksis

Vastseliina Piiskopilinnuse SA

Projekti eesmärgiks oli Vastseliina Piiskopilinnuse SA-le soetada piiskopilinnuse kompleksi hooldamiseks vajalikud tehnilised vahendid. Haljasalade hooldustraktor, vints, muruniiduk, järelkäru, lumesahk, mille soetamisega paranes oluliselt kompleksi hooldus ning Vastseliina aleviku tänavate lumetõrje kvaliteet. Samuti kasutatakse soetatud vahendeid sihtasutuse poolt korraldatavate ürituste teenindamiseks ja läbiviimiseks.

Toetus: meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 54 111 krooni / 3 458,35 eurot (2009 I voor).

Lasva valla pärandkultuuri päev

Lasva Vallavalitsus

Projekti eesmärgiks oli läbi pärimuskultuuri päeva korraldamise aidata kaasa kohaliku kultuuripärandi säilitamisele ja taaselustamisele. Projekti raames lavastati võrokeelne näitemäng „Suvitajad" Lasva veetorni galerii õuel. Korraldati üldrahvalik üritus „Lasva järve tulemuusika" Lasva järve rannal erinevate taidlejate osalusel.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 76 061 krooni / 4 861,16 eurot.

Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi tantsu ja muusika

Antsla Vallavalitsus

Projekti raames soetati 35 aastat tegutsenud naisrahvatantsurühmale Linda rahvariided ning soetati Antsla Spordikeskuse rahvapilliansambli pille. Projekti toel saadud pillide kasutamise võimalus muudab senise repertuaari mitmekesisemaks ning rahvamuusikaansambli heli on täienenud. Rahvatantsurühma esinduslik välimus kannab edasi kohalikku rahvariidemustrit.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 101 116 krooni / 6 462,52 eurot.

Isetegija on tegija

Urvaste Külade Selts

Projekti raames toimus kord nädalas käsitöö- või pärimusring, kus osalesid noored vanuses 7-27. Kokkusaamisi oli 16, toimusid viltimise, kõlavööde, puutöö, metallehete, portselanmaali pärimus ja klaasvitraaži õpitoad. Õpitubades osavõtjad said sõita kohale tasuta transpordiga, mis viis pärast tegevust osavõtjad ka koju. Valminud esemetest korraldati näitus Tõnisepäeva tähistamiseks Urvaste Seltsimajas.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 39 723 krooni / 2538,79 eurot.

Ruusmäe jõusaali sisustamine

Ruusmäe Noorteklubi

Projekti käigus osteti Ruusmäe rahvamajas asuvasse jõusaali sisustus. Jõusaali kasutatavus ületas ootused ja treeningvõimalusi kasutatakse aktiivselt. Projekti kaudu laiendati vabaaja veetmise võimalusi Ruusmäe kandi noorte ja ka täiskasvanute seas.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 58 689 krooni / 3750,91 eurot.

Elukeskkonna parandamine

MTÜ Pikakannu Kooli Areng

Projekti eesmärgiks oli luua võimalused kogukonna erinevatele põlvkondadele ühisteks ettevõtmisteks. Samuti suurendada piirkonna turvalisust ning parandada infolevikut nii kogukonnasiseselt kui ka külalistele. Tegevustena paigaldati bussiootepaviljon koos infotahvliga ning soetati köögimööblit ja – tehnikat Pikakannu vanasse koolimajja.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 102 179 krooni / 6 530,43 eurot.

Ühistegevuste arendamine

MTÜ Pikakannu Kooli Areng

Projekti raames arendati Pikakannu muuseumituba sisulisest küljest ning viidi läbi muuseumitunde. Samuti soetati vajalikke vahendeid ringide tegevuseks aktiviseerimaks huviringide tegevust. Projekti raames koostati veel piirkonna ühise arengukava koostamisega ning haljastati seltsimaja ümbrust.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 83 699 krooni / 5 349,33 eurot.

Maanoorte aktiivtegevuse arendamine

Noorsooühing Rõuge Noorteklubi

Maanoorte aktiivtegevuse arendamiseks parandas Rõuge Noorteklubi läbi projektitegevuse maanoorte võimalusi ühistegevuseks. Projekti käigus sisustati noorte ühistegevuseks mõeldud ruumid, muutes need külastajasõbralikuks ja koduseks. Lisaks osteti rattad ja paadid, päästevestid, mis on olulised vahendid, et piirkonna omapära kasutades (rattarajad, järved) meeldivalt vaba aega veeta. Noored korraldasid juulikuus toimunud ürituse Rõuge Veepidu ja Paadiralli, mis on just piirkonna sportlikke ja aktiivturismi võimalusi esiletoov üritus. Suveperioodil toimus ka noorte seikluslaager, kus 20-le noorele võimaldati põnevaid ühistegevusi. Sügisperioodil toimus seiklusring, mille raames noored õppisid nii seikluslikku ühistegevust kui ka seda kuidas korraldada aktiivtegevusel põhinevaid üritusi.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 109 377 krooni / 6 990,48 eurot.

Sportimisvahendite kaasajastamine

MTÜ Vana-Antsla Noored

Tänu projektitoetusele on MTÜ Vana-Antsla Noored sportlik tegevus aktiviseerunud. Soetatud on poksikott ja kindad, kolm jalgratast koos kiivritega, viis võimlemismatti ja postipehmendus. Muretseti piljard ja universaallaud jalgpall-õhuhoki-lauatennise harrastamiseks.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 26 973 krooni / 1 723,88 eurot.

Ilmaratas

MTÜ Varstu Noorteklubi Kõgõkogo

Korraldasime töötubasid, et noored mõistaksid, et tegelikult on nad väga võimekad ja et rõõmu on meie ümber palju, me lihtsalt keeldume seda nägemast. Noored osalesid Mõniste muuseumis kivipäeval, viimistlesid kõnetehnikat, lavalist liikumist, osalesid improteatris, rahvapilli koolitusel, valmistasid kostüüme, nukuriideid ja nukke, tegid sepiseid, võtsid osa vanaaja töödest ja tegemistest Setumaal. Töötubades osalemine pakkus noorte jaoks hulganisti rõõmu.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 49 354 krooni/ 3 154,29 eurot.

Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda

MTÜ Ääremaa Noored

Projekti käigus soetati märgiheitemasinad, mis on mõeldud laskesportlaste treeningute läbiviimiseks.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 8 995,03 €.

Küla keset küla

MTÜ Toetuskeskus Meiela

Projekti eesmärgiks oli Võrumaal, Lasva vallas Nõnova külas 1999.aastal perelastekoduks planeeritud hoone peamaja ümberprojekteerimine, et uues hoones oleks võimalik pakkuda elamise ja töötamise võimalust Võrumaa intellektipuudega noortele, kes avatud tööturu tingimustes ei ole konkurentsivõimelised.
Planeeritud tööabikeskuses saavad olema erinevad ruumid/töötoad, mida saavad kasutada ka lähiümbruse elanikud.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 10 181,13 €

"Laagrid ja õppepäevad noortele"

MTÜ Siksali Arendusselts

Projekti üldiseks eesmärgiks oli kaasata maakonna noorsugu, tutvustades ja õpetades neile nii teoreetiliste kui praktiliste tegevuste kaudu uusi teadmisi ja oskusi, mis tulevad tulevikus kasuks nii noorte endi kui maapiirkonna arengus. Projektiga:

  • Suunati lapsi ja noori läbi spordi ja sportliku tegevuse tervislike eluviiside ja positiivse mõtlemise poole
  • Õpetati uusi sportliku tegevusega seonduvaid mänge ja harrastusi
  • Anti läbi iseseisvalt lahendatud ülesannete enesekindlust ja usku endasse

Projekti raames viidi läbi 4 kahepäevast laagrit (kevad-, suve-, sügis- ja talvelaager) ning 11 ühepäevast õppepäeva (teemadel: jooga, kabe ja male, esmaabi, tulehutus, sport ja mängud, enesekaitse, sõlmed), igal tegevuspäeval ca 15 osalejat.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 7 080,77 €

Õppimine - edu alus

Vastseliina Vabaharidusselts

Projekti „Õppimine-edu alus" raames toimus Vastseliina Gümnaasiumi ruumides noortele suunatud viiest erinevast kursusest koosnev huvihariduslik koolitustsükkel. Kursused olid järgmised: „Puidu kunstiline töötlemine" (maht 140 tundi), „Puidu kunstiline töötlemine CNC masinaga" (maht 105 tundi), „Kodundus" (maht 140 tundi), „Arvutiõpetus algajatele" (maht 105 tundi) , „Arvutiõpetus edasijõudnutele" (105 tundi). Kurused toimusid novembrist 2009 – mai 2010. Lisaks hangiti projekti käigus kahe töötoa sisutus.
Projekti eesmärk oli parandada noorte vaba aja veetmise võimalusi läbi praktilise huvitegevuse, parandada noortele suunatud kohalikku täiend-ja ümberõppevõimaluste materiaal-tehnilist baasi ja nõnda koolituste kvaliteeti. Seeläbi suurendada noorte potentsiaali tööjõuturul, nende teadmiste-oskuste pagasit, sotsiaalset kompetentsi.
Tagasiside projektile oli igati positiivne. Ootus taoliste kursuste jätkumiseks piirkonnas on suur.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 9 755,01 €.

Noorte-ja lastelaager „Saame hakkama”

MTÜ Sulbi Maarahva Selts

Projekti raames oli võimalus noortel osaleda suvevaheajal kodukohas toimunud laagris. Noored omandasid laagris vajalikke oskusi looduses ja kriisisituatsioonides toimetulekuks. Tegevused toimusid läbi meeskonnatöö. Noorte omavaheline suhtlemine muutus aktiivsemaks.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 36 500 krooni / 2 332,79 eurot.

Pokumaa teemapargi Padasoomäe talukompleksi suitsusauna ehitustööd ning külastajate välikäimla rajamine”

Pokumaa Sihtasutus

Tänu projektitoetusele ehitati Pokumaale Padasoomäe talukohta Edgar Valteri kavandi alusel külastajate välikäimla ja viidi lõpule suitsusauna ehitustööd – arhailise lõhandik-katuse valmistamine ja saunalava ehitamine. Paigaldati ka infotahvlid.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 143 537 krooni / 9 173,68 eurot.

Pokumaa teemapargi arendamine läbi ajaloo- ja kultuuripärandi säilitamine

Pokumaa Sihtasutus

2009 a. suvel viidi projekti raames ellu mitmed õpitoad, kus Pokumaa teemapargi külastajad ja õppepäevadel osalejad said osa vanadest talutöödest-tegemistest, kohaliku kultuuripärandi säilitamisest ja looduslähedase eluviisi propageerimisest. Samuti koguti Pokumaa territooriumil olnud vanade taluhoonete kohta pärimust ja korraldati ühed talgud. Õpitubades toimunuga ja talude pärimusega said Pokumaa külastajad tutvuda hiljem ka Pokukojas, kus oli üles seatud fotonäitus.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 105 752 krooni / 6 758,82 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseumi I etapp

MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu

Projekti tulemusena valmis loodava Lõõtsamuuseumi arhitektuurne põhiprojekt koos sisekujundusega , elektripaigaldise- ja nõrkvoolupaiagaldise projekt, ning geoaluse mõõdistus.
Projekti tulemusena saab hakata teostama loodava Lõõtsamuuseumi hoone renoveerimistöid.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 80 712 kroon / 5 158,42 eurot.

Unimotoga võistlemine Belgias EM-il ja ekstreemmotopäev II

MTÜ motoklubi Wildhogs MC

10.-12. juulini 2009 toimus Belgia väikelinnas Reties Avatud Euroopa Meistrivõistlused Unimoto kiirendussõidus. Sellel osales ka motoklubi Wildhogs MC liikmeskond esindades Eestit iseehitatud Unimoto mootorrattaga „Must Notsu". Osaledes neil võistlustel Belgias ning tehes koostööd Belgia Unimoto Assotsatsiooniga (Belgian Unimotorcycle Society, BUMS) omandati kogemusi suurürituse korraldamiseks. Lisaks leiti kontakte ning koostöövõimalusi teiste Euroopa Unimotondusegaga tegelevate moto- ning sõprusklubidega.
08.augustil 2009 toimus Mõnistes Kallaste külas Ekstreemmoto päev 2. Tegemist on iga kahe aasta tagant toimuva mototehnika näitus-võistlusega. Näha oli nii ühe-, kahe-, kolme- kui ka neljarattalisi sõidukeid. Võistlemas olid erinevad tsiklid – vene rattad, mäkketõusurattad, jalgrattad, kärud jne. Õhtul toimus klubi juures motoklubide kokkutulek.
Investeeringuga elavdasime kohalikku elu ja lõime uusi kontakte välisriikides.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 82 302,84 krooni / 5 260,16 eurot.

Ruusmäe sepikoda-noortemaja ehitusprojekt

Haanja Vallavalitsus

Projekti käigus koostati ehitusprojekt Rogosi mõisa sepikojast noortekeskuse ehituseks.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 50 400 krooni / 3 221,15 eurot.