MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018

Toetust saab taotleda alameetmetest:

Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine

Alameede 1.2 Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö

Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub teisipäeval 10.aprillil 2018 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 algusega kell 16:00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, v.a. Orava ja Misso piirkond.

Taotlused tuleb esitada uue PRIA e-teenuse keskkonna kaudu väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 31.juuli 2018.

Taotlusvoor ettevõtlusmeetmetele on avatud 10.-17. september 2018. Infopäev toimub neljapäeval 09.augustil 2018.Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 10.detsember 2018.

Peagi toimuvad koolitused ja seminarid

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu korraldab 2018. aasta jooksul toetavaid tegevusi LEADER projektide koostajatele ja elluviijatele.

Ootame kõiki huvilisi meeskonnatöö koolitusele 27. märtsil 2018. Sageli on vabaühenduse eestvedamine koondunud üksikute entusiastide kätesse ent selleks, et vältida tublide eestvedajate läbipõlemist, võtta vastutusrikkamaid kohustusi ja organisatsioonina jätkusuutlikkult toimetada, on vajalik siiski meeskond ja läbimõeldud juhtimine. Kuidas jõuda tõhusa meeskonnatööni ja vabaühendust juhtida, sellele koolitusel Riina Kütti juhtimisel keskendumegi.

NB! Koolitus jääb osalejate vähesuse tõttu ära. Lisainfo Mai Timmi (51941537).


28. märtsil toimub ettevõtte finantskoolitus ettevõtjatele.Koolitus on suunatud ettevõtte juhtidele, töötajatele suurendamaks teadlikkust finantsidest, aruannetest ja nende analüüsist ning rahavoogude planeerimisest. Seda nii LEADER meetmetest toetuse taotlemise kui ettevõtte juhtimise vaatest.Koolitust viib läbi Margus Tinits, kes keskendub koolitusel finantsnäitajate sisulisele mõistmisele ja aitab lihtsal viisil „numbri maagiat“ mõista.

Täpsem info ja registreerimine


Veel on käesoleval poolaastal tulemas kaks koostööseminari- üks Võru vallas ja teine Rõuge vallas. Koostööseminaridele ootame osalema neid ühendusi, kes on huvitatud ühisprojektide kirjutamisest LEADER meetmesse. Toetust nö. „pehmetele tegevustele“ (ürituste korraldamised jmt) saab taotleda LEADER meetmest ainult koostöös tehtavate projektide raames (taotleja saab olla MTÜ). Partneriteks võivad olla nii MTÜd, ettevõtjad, KOVid. Seminaridel tutvustame edulugusid seni Võrumaal ellu viidud projektidest, tutvume tingimustega ühisprojektidele ja arendame ideid.

Võru valla seminari info ja registreerimine

Rõuge valla seminari info ja registreerimine

Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu

Maaeluministeerium on läbi vaadanud Võrumaa Partnerluskogu MTÜ strateegia muudatused. Strateegia muudatused on kooskõlas põllumajandusministri 14. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” §-des 7 ja 8 sätestatud nõuetega. Võrumaa Partnerluskogu MTÜ strateegia muudatused vastu võtnud üldkoosolek vastas määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 toodud nõuetele.Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 69 lõikele 7 on Maaeluministeeriumile esitatud kohaliku tegevusgrupi Võrumaa Partnerluskogu MTÜ strateegia muudatused heaks kiidetud ning nüüd on õigus asuda uuendatud strateegiat rakendama. Partnerluskogu büroo asub tegelema rakenduskava- ja meetmelehtede muudatustega ning ette valmistama  2018.a. taotlusvoorusid, millised on plaanis avada vastavalt, Küla- ja kultuurimeede mai kuus ning Ettevõtluse meede septembris. Täpsemat infot avaldame jooksvalt meie kodulehel rubriigis "TAOTLEJALE". Uuendatud strateegiaga saab tutvuda rubriigi "DOKUMENDID" all.

Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud

 1. detsembril 2017 kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. II taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa PK meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 11 projektitaotlust taotletava summaga 202,7 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine esitatud kõik taotlused kuulusid hindamisele.  4-st hinnatud projektitaotlusest 3 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 91 048,22 eurot. Meetme eelarve oli 169 388,99 eurot.

Alameetmesse 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine esitatud 7 projektitaotlust said kõik toetuse kinnituse, toetatava summaga 92 557,35 eurot. Meetme eelarve oli 202 245,76 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2017.a. II taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 22. detsembril 2017 edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2018.a. sügisel. Täpsemat infot 2018.a. taotlusvooru kohta jälgige meie kodulehelt. 

Veel artikleid...

 1. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 2. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 3. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 4. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 5. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 6. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 7. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 8. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 9. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 10. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 11. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 12. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 13. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 14. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 15. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 16. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 17. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 18. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 19. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 20. Jõulutervitused!
 21. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 22. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 23. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 24. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 25. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 26. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 27. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 28. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 29. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 30. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 31. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 32. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 33. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 34. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 35. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 36. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 37. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 38. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 39. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 40. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 41. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 42. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 43. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 44. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 45. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 46. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 47. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 48. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 49. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 50. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 51. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 52. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 53. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 54. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 55. Üks teekond on lõppenud
 56. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 57. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 58. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 59. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 60. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 61. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 62. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 63. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 64. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 65. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 66. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 67. Strateegia meetmete infopäevad
 68. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 69. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 70. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 71. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 72. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 73. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 74. Foto- ja videokonkurss 2014
 75. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 76. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 77. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 78. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 79. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 80. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 81. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 82. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 83. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 84. Uus LEADER määrus jõustunud
 85. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 86. Büroo suletud
 87. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 88. 26.-27.märtsil büroo suletud
 89. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 90. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 91. Suveniiride konkurss
 92. Pressiteade
 93. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 94. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 95. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 96. NB! Üldkoosolek
 97. Teade
 98. TEADE
 99. TEADE
 100. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab

Alamkategooriaid