Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu

Maaeluministeerium on läbi vaadanud Võrumaa Partnerluskogu MTÜ strateegia muudatused. Strateegia muudatused on kooskõlas põllumajandusministri 14. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” §-des 7 ja 8 sätestatud nõuetega. Võrumaa Partnerluskogu MTÜ strateegia muudatused vastu võtnud üldkoosolek vastas määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 toodud nõuetele.Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 69 lõikele 7 on Maaeluministeeriumile esitatud kohaliku tegevusgrupi Võrumaa Partnerluskogu MTÜ strateegia muudatused heaks kiidetud ning nüüd on õigus asuda uuendatud strateegiat rakendama. Partnerluskogu büroo asub tegelema rakenduskava- ja meetmelehtede muudatustega ning ette valmistama  2018.a. taotlusvoorusid, millised on plaanis avada vastavalt, Küla- ja kultuurimeede mai kuus ning Ettevõtluse meede septembris. Täpsemat infot avaldame jooksvalt meie kodulehel rubriigis "TAOTLEJALE". Uuendatud strateegiaga saab tutvuda rubriigi "DOKUMENDID" all.

Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud

 1. detsembril 2017 kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. II taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa PK meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 11 projektitaotlust taotletava summaga 202,7 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine esitatud kõik taotlused kuulusid hindamisele.  4-st hinnatud projektitaotlusest 3 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 91 048,22 eurot. Meetme eelarve oli 169 388,99 eurot.

Alameetmesse 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine esitatud 7 projektitaotlust said kõik toetuse kinnituse, toetatava summaga 92 557,35 eurot. Meetme eelarve oli 202 245,76 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2017.a. II taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 22. detsembril 2017 edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2018.a. sügisel. Täpsemat infot 2018.a. taotlusvooru kohta jälgige meie kodulehelt. 

Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud

 1. novembril 2017 kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. II taotlusvooru Küla- ja kultuuri meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa PK meetmesse 1 „Küla- ja kultuuri meede“ esitati õigeaegselt kokku 15 projektitaotlust taotletava summaga 412,5 tuhat eurot. Alameetmesse 1.1 Külakogukondade arendamine esitatud 9-st taotlusest kuulusid hindamisele 8 projektitaotlust. Üks taotlus ei kuulunud hindamisele, vastavalt Võrumaa Partnerluskogu taotlemise ja hindamise korra p.3.9 peab taotlus koos kõigi lisadega olema esitatud e-PRIAsse hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00. Taotlus esitati 26.09.2017 kell 16:07:19. Tuginedes taotlemise ja hindamise korra p.4.2, taotlused mis on esitatud väljakuulutatud taotlusvooru tähtajast varem või hiljem, ei läbi tehnilise vastavuse kontrolli ning sisulisele hindamisele ei kuulu. 8-st hinnatud projektitaotlusest 5 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 175 111,19 eurot. Meetme eelarve oli 242 426,25 eurot.

Alameetmesse 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö esitatud 7-st projektitaotlusest said toetuse kinnituse 4 projektitaotlust, toetatava summaga 75 888,82 eurot. Meetme eelarve oli 100 000 eurot.

PANE TÄHELE! Kõik Küla- ja kultuurimeetme 2017.a. II taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 09. novembril 2017 edastatud PRIAle Peale seda, järgmisest päevast, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisuline otsus edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma PRIA kontot.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Küla- ja kultuuri meetmele avatakse 2018.a. kevadel. Täpsemat infot 2018.a. taotlusvooru kohta jälgige meie kodulehelt. 

Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmete ja tegevmeeskonna õppereisi teekonda alustasime 3. septembri varahommikul Tallinna lennujaama suunas, et jõuda Tallinn – Varssavi lennule ja sealt edasi Ljubljanasse. Sihtkohta Sloveeniasse jõudsime esimese päeva õhtuks. Järgmise päeva hommikul kell 8.00 ootas meid buss, et alustada DRNPS tegevusgrupi poolt koostatud programmiga, mis tutvustab erinevaid LEADER projekte ning nende mõju piirkonnale. Poolel teel kohtumispaika ühines meiega ka giid Adrej, kes saatis meid kahe päevasel ringsõidul ja andis ülevaate külastatavast piirkonnast ning teele jäävatest erinevatest EL toel valminud objektidest.

Esimene kohtumine leidis aset Pivkas, Sõjaajaloo muuseumis, kus kohaliku tegevusgrupi DRNPS tegevjuht Aleš Zidar tegi ettekande oma tegevuspiirkonna kohta.Tegevusgrupp DRNPS (täpsem nimetus Society for Rural Development of the Land between Snežnik and Nanos) on asutatud 26. oktoobril 2007. aastal  ning hõlmab kolme omavalitsust Ilirska Bistrica, Pivka ja Postonjat. Piirkonna suuruseks on 975 km2 ja seal elab kokku 34 710 elanikku. Tegevusgrupi peamiseks eesmärgiks on piirkondlikke projektide juhendamine ja koordineerimine, põllumajandussektorile lisandväärtuse leidmine  ning koostöö algatamine. Kuna tegemist on piiriäärse piirkonnaga, siis tehakse piiriülest koostööd Itaalia tegevusgruppidega, samuti teiste Sloveenia LEADER tegevusgruppidega.Koostööprojektidega alustati 2009. aastal ning eelmisel programmperioodil viidi ellu kolm koostööprojekti. Kaks siseriikliku koostööprojekti on seotud piirnevate tegevusgruppidega. Esimese projekti eesmärgiks oli piirialadel paiknevate talutoodangu müügikanalite ühendamine – ühiste laatade organiseerimine, kokku korraldati 12 laata.  Teise koostööprojekti eesmärgiks oli põllumajandusettevõtetele lisandväärtuse loomine, tuues juurde turismi. Piiriülene koostööprojekt koos Itaaliaga turuplatside ja müüdava toodangu osas. Eelmisel programmperioodil toetati kokku 95 projekti kogusummas 1,5 miljonit eurot,  mis olid seotud turismiga, mahetoodangu müügiga, külade arendamisega ning uute teenuste pakkumisega. Projektide puhul oli oluline keskkonnasõbralikkus, traditsioonid ja jätkusuutlikkus. Maksimaalne toetus  50 000 eurot ja minimaalne 2500 eurot. Toetuse määr on 85% ning ettevõtluse puhul 60% abikõlblikest kuludest.Uuel programmperioodil 2013 -2020 rakendab tegevusgrupp lepingulise koostöö vormi. Jätkatakse samade meetmetega ning piiriülene koostööprojekt Eesti, Läti ja Horvaatiaga, mis on seotud looduskaitsealadega.

Peale tegevusgrupi ja tegevuspiirkonna tutvustamist jätkasime Pivka militaarajaloo muuseumiga, mis on tegevusgrupi DRNPS liige. Barakid, kus täna muuseum toimetab, on ehitatud 1930. aastal itaallaste poolt. Aastatel 1945 kuni 1991 olid barakid Jugoslaavia armee käsutuses. Peale Jugoslaavia lagunemist ja Sloveenia iseseisvumist kuulusid barakid sõjaministeeriumile, mis andis need hiljem üle kohalikule omavalitsusele.Alates 2004. aastast on tegeldud barakkidest muuseumi rajamisega. Muuseumis on erinevad sõjalised näitused,  nii esimesest kui ka teisest maailmasõjast. Eraldi on väljapanek „Teel iseseisvuseni“, mis kirjeldab Jugoslaavia režiimi ja Sloveenia võitlust iseseisvumiseni.  Tegemist on ühe enamkülastatava muuseumiga Sloveenias. Selles sõjalis- ajaloolises interaktiivses muuseumis antakse külalistele ülevaade sõja ajaloolistest tankidest ja muust sõjatehnikast. Lisaks sõjatehnikale on võimalik külastada ka allveelaeva, mille otstarve oli sabotaaži korraldamine.Muuseum on avatud iga päev, talvisel ajal on külastusajad lühendatud. Organisatsioonis töötab  9 inimest ning kõik ülalpidamiskulud kaetakse piletitulust, suveniiride müügist ning väikse toetuse osa annab ka kohalik omavalitsus. Giididena kasutatakse üliõpilasi. Traditsioonilise üritusena toimub septembris sõjaline festival, mille raames toimuvad erinevad tegevused. Sel aastal toimus üritus 11 korda ja seoses sellega avati uus hoone ja näitus, Festivali ajal toimuvad töötoad nii lastele kui täiskasvanutele, demonstreeritakse sõjalisi masinaid ja lavastatakse Teise Maailmasõja Elba lahing. Lisaks teeb muuseum koostööd  teiste piikonnas paiknevate turismiobjektidega, milleks on tõuhobuste aretusfarm ja koopad.Muuseumi rajamist on toetanud erinevad EL fondid. Leader programmi toel on renoveeritud barakke, rajatud infrastruktuuri ja paigaldatud kompleksi ümbritsev aed.

Järgmisena külastasime Narini külas asuvat talumajapidamist, kus tegeldakse etnoloogilise pärandi tutvustamisega läbi leivaküpsetamise. Küla ise, kus külastatav talu asub väärib tähelepanu seetõttu, et veel 15 aastat tagasi oli piirkond praktilist mahajäetud ning erinevate EL fondide toel on sinna uuesti elu tagasi tulnud. Peamiselt tegeldakse täna piirkonnas turismiga. Pr’ Petrovih talu eesmärk on lastele ja täiskasvanutele  tutvustada leiva saamislugu ehk kuidas jõuab leib meie toidulauale, koostatud on programm nimega „Viljast leib“. Ehitatud on hoone, kus viiakse läbi leivaküpsetamise õpitubasid ja  saab tutvuda põlluharimise vahenditega. Hoone rajamiseks on kasutatud EL toetusfondide vahendeid, mille hulgas ka Leader programm.

Seejärel suundusime öko – juustufarmi nimega Zgajnar, mis on üks suurimaid mahepiima farme Sloveenias. Täna on talus 450 pealine piimakari, mille toodangust valmistatakse erinevaid sorte juustusid, piima, jogurtit. Enamus toodangust on müügil kohalikes marketites. Lisaks piimatootmisele tegeldakse ka seakasvatusega ning valmistatakse erinevaid lihatooteid.Leader programmi toel on ettevõte soetanud linnadesse piimaautomaadid, kust on võimalik talu mahe toorpiima osta ning külmikauto, millega oma toodangut laiali vedada.

Päeva viimase objektina külastasime Smerekarjeva talu, mis on turistidele suunatud majutus ja toitlustusettevõte. Talu peamine tegevus on seotud põllumajandusega ning keskendutud on eelkõige mahepõllumajandusele. 22 hektari suurusel maa-alal kasvatatakse teravilja, puuvilju ja maitsetaimi. Lisaks põllumajandusel tegeldakse ka eeslite kasvatusega. Kogu talu põllumajanduslikku toodangut kasutatakse turistidele ja külalistele pakkumiseks. Viis aastat tagasi otsustati taastada perekonnale kuuluv vana ait ning hakata pakkuma külastajatele maitseelamusi ökoloogiliselt puhta talutoidu näol. Leader programmi toetust on kasutatud hoone köögitehnika soetamisel.  

Teisel päeval suundusime tegevusgrupi Brikini piirkonda.

Leader projekti toel on tähistatud Sloveenia kuulsaima poeedi rännakute rada, mis kulgeb mööda jõeäärt. Raja äärde jääb vana vesi veski, mis on taastatud EL fondide toel.

Järgnevalt suundusime Premi külla, kus külastati keskaegset kindlust, mida on esmakordselt mainitud 1213.a. Kindlusel on olnud mitmeid omanikke, neist viimane oli Bruno Zuccolino, arst, kes alustas põhjaliku renoveerimisega ning muutis hoone suveresidentsiks. Pärast II maailmasõda kindlus natsionaliseeriti. Täna kuulub hoone kohalikule omavalitsusele ja selles tegutseb muuseum. Kindluse renoveerimist on toetanud erinevad EL programmid, Leader toetusega on rajatud kõnniteed.

Päevakava kohaselt külastasime järgmisena Buje külas tegutsevat puuviljatalu. Tegemist on pereettevõttega, kus talu on üle antud noortele. Talu tegeleb peamiselt erinevate puuviljade kasvatamisega ning toorainest mahlade ja alkoholi tootmisega. Käesolev aasta on ettevõtte jaoks väga raske, kuna kevadine külm hävitas kogu saagi. Tavapärase 25 tonni toodangu asemel saadi 50 kg õunu. Valdav osa toodangust müüakse Itaaliasse. Leader projekti toel on renoveeritud tootmishoone välisfassaad ja soetatud destilleerimis seadmed.

Programmi viimase objektina külastasime Pr’Betanci talu, kus toimus õhtusöök. Ettevõtte peremees andis ülevaate oma talu tegevustest. Tegemist oli ettevõttega, mis pakkus toitlustamise teenust, keskendudes piirkondlikule traditsioonile.Ettevõte on saanud rahastuse hoone renoveerimiseks toetust EL toetusfondist.

Kokkuvõttena võib öelda, et õppereis oli igati kasulik, uute ideede ja mõte osas. Eriti meeldiv oli näha koostööd erinevate turismiettevõtete vahel, mis meie piirkonnas väga ei toimi. Koostööprojektina saab kaaluda kohaliku toidu ja looduskaitsealade teemasid.

oppereis sloveeniasse

oppereis sloveeniasse

oppereis sloveeniasse

Veel artikleid...

 1. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 2. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 3. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 4. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 5. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 6. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 7. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 8. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 9. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 10. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 11. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 12. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 13. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 14. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 15. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 16. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 17. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 18. Jõulutervitused!
 19. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 20. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 21. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 22. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 23. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 24. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 25. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 26. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 27. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 28. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 29. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 30. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 31. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 32. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 33. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 34. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 35. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 36. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 37. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 38. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 39. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 40. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 41. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 42. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 43. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 44. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 45. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 46. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 47. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 48. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 49. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 50. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 51. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 52. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 53. Üks teekond on lõppenud
 54. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 55. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 56. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 57. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 58. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 59. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 60. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 61. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 62. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 63. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 64. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 65. Strateegia meetmete infopäevad
 66. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 67. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 68. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 69. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 70. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 71. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 72. Foto- ja videokonkurss 2014
 73. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 74. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 75. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 76. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 77. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 78. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 79. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 80. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 81. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 82. Uus LEADER määrus jõustunud
 83. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 84. Büroo suletud
 85. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 86. 26.-27.märtsil büroo suletud
 87. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 88. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 89. Suveniiride konkurss
 90. Pressiteade
 91. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 92. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 93. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 94. NB! Üldkoosolek
 95. Teade
 96. TEADE
 97. TEADE
 98. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 99. TEADE
 100. Kogukonnad ühendavad jõud Lõuna-Eesti tutvustamiseks

Alamkategooriaid