KOOLITUSTOETUS ETTEVÕTJATELE

Toetust saavad taotleda:
Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna (Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Sõmerpalu, Varstu, Urvaste, Vastseliina, Võru, Rõuge)
alustavad ettevõtted ja FIEd, MTÜd, kes tahavad kohaliku MTÜ ning kogukonna ressursside baasil majandustegevust arendada.
tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad oma kodukoha arendamiseks teha koostööd sama kogukonna mittetulundussektoriga
Info ja taotlusdokumendid: www.werro.ee/partner, tel 5026632, 7868372

MESSITOETUS ETTEVÕTJATELE

Toetust saavad taotleda:
Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna (Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Sõmerpalu, Varstu, Urvaste, Vastseliina, Võru, Rõuge)
alustavad ettevõtted ja FIEd, MTÜd, kes tahavad kohaliku MTÜ ning kogukonna ressursside baasil majandustegevust arendada.
tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad oma kodukoha arendamiseks teha koostööd sama kogukonna mittetulundussektoriga
Info ja taotlusdokumendid: www.werro.ee/partner, tel 5026632, 7868372

Lp. Kogukondade eestvedajad ja aktiivsed liikmed!

KOGUKONNA LIIDRITE KOOLITUSPROGRAMM

Koolituse eesmärk:tõsta Võrumaa Partnerluskogu piirkonna külaliidrite teadmisi oma küla arengu planeerimisest, juhtimisest ning majandustegevuse arendamisest

Koolituse kestvus: viis kahepäevast koolitusmoodulit, sh kahepäevane õppereis

Osalejad: kogukonna liidrid ehk eestvedajad aktiivselt tegutsevatest kogukondadest, 20 – 25 õppijat

Koolituse tulemus: koolituse lõpuks jõuavad osalejad oma kogukonna arendustegevuses uuele tasemele (nt. alustavad küla arengukava täiendamist, uusi tegevusi, kogukonnateenuste pakkumist jne)

Toimumisaeg Teemad Koolitaja

I moodul
26. september 2007 Ala- Rõuge Külalistemajas

ARENGUKAVA
Arengukava vajalikkuse arutelu.
Arengukava sisukorra lühitutvustus, edasine töökorraldus.
Küla arengukava (KA) koostamise ja täienduste sisseviimise protsess. 
Kogukonnavajaduste läbiarutamine ja olukorra kaardistamine. 
Krista Habakukk

3. oktoober 2007 
MEESKONNATÖÖ
Kogukonna kaasamine KA koostamise ja täiendamise protsessi. 
Mida meeskonnatöö võimaldab?
Meeskonna arengudünaamika
Meeskonna juhtimine
Eesmärkide seadmine meeskonnas
Rollide jaotus
Kõrge ja madala efektiivsusega meeskond
Motiveerimine, informat¬sioon ja tagasiside meeskonnas 
Krista Habakukk 
KODUTÖÖ 
Kogukonnavajaduste läbiarutamine ja olukorra kaardistamine. Lähtuvalt kogukonna vajadustest kodutöö sõnastamine

II moodul
31.oktoober 2007 
KOGUKONNA SOTSIAALTÖÖ KÜLADES
Töötus, erinevad võimalused selle vähendamiseks
Majanduslikult vähekindlustatud pered, riiklikult ettenähtud toetused jm oluline info 
Lapsed ja noored – nende huvid ja vajadused.
Eakad – Kas rõõm või mure? 
Hele-Mall Kink


7. november 2007 
KOMMUNIKATSIOON KÜLAS 
Külapildi kujundamine “sissepoole ja väljapoole” (Küla imago kujundamine) 
Kuidas toime tulla kuulujuttudega?
Kohalik ajaleht: Külaleht, vallaleht
Sõnumi koostamine: uudislugu, arvamuslugu 
Info edastamine külas
KOGUKONNATEENUSED 
Kogukonnateenused – mis, miks ja kellele?
Kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö kogukonnateenuste arendamisel. 
Eha Paas
KODUTÖÖ 
Kodutöö jätkamine


III moodul
29.- 30. november 2007 

ÕPPEREIS tegusatesse küladesse. 
KODUTÖÖ valitud kodutöö jätkamine ja arutelu/analüüs õppereisist

IV moodul
30. jaanuar 2008 


Kodulehekülg maine kujundajana
Info vajalikkus kodulehel: miks, kellele ja mida? 
Kodulehekülje struktuur ja selle valmimine (Praktilised tööd) 
Tehnilised lahendid: Kodulehekülje loomise võimalused ja selle haldamine. Mida on vajalik teada, kui teenust sisse osta. 
E-teenused külaseltside tegevuses - arvutiklassis. Lektor kooskõlastami-sel
6. veebruar 2008 
Lektor ja teema kooskõlastamisel
Lähtuvalt sihtgrupi/osalejate soovidest ja vajadustest valitakse teema. 
KODUTÖÖ 
Kodutöö jätkamine

V moodul
27.veebruar 2008

MILLINE LIIDER OLEN MINA? (videotreening) 
Suhtlemisvahendid
Suhtlemisstiilid (avatus, tagasiside andmine ja saamine)
Suhtlemistõkked 
Aktiivne kuulamine
MTÜ Kodanikukoolitus


12. märts 2008 Kodutööde esitlus – oma kogemuste jagamine projekti/arengukava koostamise protsessidest ja tulemuste analüüs. Tunnistuste väljastamine Võrumaa Kodukant ja Kodukandi Koolituskeskus

Kogu kursuse läbimise tingimuseks ja tunnistuse saamiseks on 80% loengutes osalemine ja kursusetöö teostamine ning selle kirjalik esitamine lektorile. Kursuse lõpetanu saab Kodukandi Koolituskeskuse tunnistuse. 

KOGUKONNA KAASAJATE KOOLITUSPROGRAMM
Koolituse eesmärk: tõsta Võrumaa Partnerluskogu piirkonna väheste (või puuduvate) kogemustega kogukonna kaasajate aktiivsust kogukonnatöös osalemisel. 

Koolituse kestvus: viis kahepäevast koolitusmoodulit, sh üks kahepäevane õppereis

Osalejad: 20 – 25 õppijat

Koolituse tulemus: Koolituse lõpuks valmivad osalejatel projektid, mis on suunatud kogukonna arendamiseks

Toimumisaeg Teemad Koolitaja
I moodul
25. september 2007 Ala-Rõuge Külalistemajas

KÜLALIIKUMINE 
Eesti külaliikumisest alates 1992.a.
Külaliikumise Maapäevade ülesehitus ja praktilised tulemused 
Liikumise Kodukant võrgustikud küla, maakonna, Eesti ja rahvusvahelisel tasandil 
Külaliikumise kogemused Euroopas
Kodukandi roll kogukonna arendamisel (sotsiaalne päästerõngas)
KÜLAELU KORRALDAMINE 
Külavanem/ -liider – külaelu juht, vajalikkus ja roll külaelu edendamisel
Külakogu, selle vajalikkus ja roll külaelu edendamisel
MTÜ-de (seltsingu) vajalikkus ja roll külaelu edendamisel 
Kuidas korraldada infopäeva?
Koosolekute korraldamine (Nõupidamise funktsioonid, koosoleku kavandamine, koosoleku juhatajale vajalikud oskused, koosoleku olulised faktorid: eesmärk, päevakord, osavõtjad, juhataja, vastuvõetud otsused ja nende fikseerimine, protokoll) 
Hele-Mall Kink

2. oktoober 2007 
LEADER 
LEADER tüüpi arendustegevusest Eestis ja mujal
Partnerluse vajalikkusest 
Põhimõtted
KOGUKONNA ARENDAMINE 
Mis on projekt (projektitsükkel) ja mis on küla arengukava (arengukava koostamise protsess)?
Kogukonna vajaduste kaardistamine 
Projekti inimressurss, meeskonna loomine ja grupiprotsessid külas 
Kuidas külarahvast kokku kutsuda?
Kuidas kaasata inimesi kes pole osalenud gruppides? 
Eha Paas
KODUTÖÖ 
Meeskonna loomine. Külakoosoleku/talgute korraldamine. Kogukonna vajaduste kaardistamine.

II moodul

30. oktoober 2007 
PROJEKTIÕPE
Strateegiline planeerimine: 
Olukorra määratlemine. Sidus- ja sihtgrupid projektis. Sidusgruppide leidmine, nende kaasamine (rühmatöö). Kommunikatsioon projektis.
Projekti eesmärgistamine. Eesmärkide analüüs (rühmatöö). Strateegilised valikud. Eha Paas

6. november 2007 
PROJEKTIÕPE
Projekti koostamine: 
Projekti kavandamine. Loogilise maatriksi meetod. Projekti rakendamise loogika (rühmatöö). Loogilise maatriksi koostamine (rühmatöö)
Tegevuste ja ressursside planeerimine:
Tööde graafik, projekti ajakava
Eelarve koostamine
KODUTÖÖ 
Valikute tegemine, projekti koostamise alustamine. Eesmärkide sõnastamine. Tulemuste kavandamine. Tegevuste planeerimine. Eelarve koostamine

III moodul
4- 5.detsember 2007

ÕPPEREIS küladesse, kus on algatatud ja ellurakendatud kogukonnale suunatud projektid. 

IV moodul
22. jaanuar 2008

PROJEKTIÕPE
Projektijuhtimine:
Projekti ,,seesmine” ja ,,välimine’’ juhtimine.
Projekti finantsjuhtimine ja finantsarvestus (Rühmatöö)
Projekti järelvalve: 
Aruandlus, kontroll, projekti tulemuste hindamine. 
Olulisemad vead projekttaotluste koostamisel ja esitamisel.
Võimalikud rahastuse allikad (materjal koostatakse vastavalt kuulajaskonna koosseisule).
Eestis tegutsevad fondid, nende eesmärgid ja põhimõtted
Euroopa Liidu olulisemad fondid, nende eesmärgid ja põhimõtted 
Eha Paas
KODUTÖÖ 
projekti koostamise tegevuste jätkamine. KOV-is oma idee tutvustamine. 

23. jaanuar 2008

KOOSTÖÖ JA SUHTEKORRALDUS KOGUKONNAS
Koostöö MTÜ-de, ettevõtete, omavalitsusega jne. 
Külapildi kujundamine “sissepoole ja väljapoole” (Küla imago kujundamine) 
Kuidas toime tulla kuulujuttudega?
Kohalik ajaleht: Külaleht, vallaleht
Sõnumi koostamine: uudislugu, arvamuslugu 
Eha Paas

V moodul
19. veebruar 2008

Lektor ja teema kooskõlastamisel osalejatega
Lähtuvalt sihtgrupi/osalejate soovidest ja vajadustest valitakse teema 

26. veebruar 2008

MILLINE LIIDER OLEN MINA? (videotreening)
Suhtlemisvahendid, Suhtlemisstiilid (avatus, tagasiside andmine ja saamine)
Suhtlemistõkked 
Aktiivne kuulamine
KODUTÖÖDE LÕPPESITLUS toimub koos videotreeninguga viimasel koolituspäeval. Koolitustel osalejad esitavad iga projektiõppe koolitusmooduli alguses ülevaate kodutöödest ning lektoriga lepitakse kokku järgmised sammud. 
MTÜ Kodanikukoolitus

Kogu kursuse läbimise tingimuseks ja tunnistuse saamiseks on 80% loengutes osalemine ja kursusetöö teostamine ning selle kirjalik esitamine lektorile. Kursuse lõpetanu saab Kodukandi Koolituskeskuse tunnistuse. 

PAKUME HEAD KOOLITUST JA OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!

MEIE KODUKOHA ARENG SÕLTUB EELKÕIGE MEIST ENESTEST!

KALLID VÕRUMAA AKTIIVSED NOORED JA NOORTE JUHENDAJAD!

1. Maanoorte tugisüsteemi loomine
Maanoorte tugisüsteemi loomisesse kaasatakse Võru maakonnas tegutsevad “noorsoonõustajad” ehk täiskasvanud kogemustega noorsootöötajad või noorte usalduse pälvinud juhendajad, kellel on täita noorte julgustajate, nõustajate, toetajate roll ning eakaaslastest arvamusliidrid, kes on sisemiselt valmis ja võimelised võtma enda kanda liidri rolli. Nende kaudu anda noortegruppidele edasi oskusi ja motiveerida neid organiseeruma ning neile huvi pakkuvaid, samas kogukonnale kasulikke tegevusi algatama.

Maanoorte tugisüsteemi loomiseks viiakse ellu erinevaid koolitusi, väljasõite, ühistegevusi, mis arendavad osalejate teadmisi ning loovad piirkondliku võrgustiku.

Noorteliidritele korraldatav koolitus, hõlmavad alljärgnevaid teemasid:
 • Organisatsiooni loomine
 • Organisatsiooni tegevuse planeerimine
 • Väljasõit Võrumaal - õpime teineteiselt
 • Eestvedamine ja kaasamine
 • Seikluskasvatus
 • Väljasõit Tartumaale – noortekeskused- noortetoad
 • Projekti kirjutamine
 • Projekti juhtimine, projektiideede kaitsmine
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Väljasõit Aluksne noortekeskusesse Lätis – piiriülene koostöö
 • Tänane noor kui aktiivne ja vastutustundlik tulevikukodanik (noorte hääl kohalike omavalitsuste otsustusprotsessides)
 • Mitteformaalne õppimine – eneseteostus läbi senikogetu mõtestamise

Noortejuhtidele korraldatavas koolitustsüklis käsitletakse järgmisi teemasid:
 • Arengukava koostamine, kooskõlastus
 • Eestvedamine ja kaasamismeisterlikkus
 • Organisatsiooni loomine
 • Mitteformaalne õppimine ja selle tunnustamine
 • Projekti kirjutamine ja juhtimine
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Koostöö kohalikul tasandil
 • Noorte motiveerimine sotsiaalse tundlikkuse, eetilisuse ning ettevõtlikkuse arendamise kaudu
Maanoorte tugisüsteemi loomise käigus leitakse prioriteetsed tegevussuunad ja võtmevaldkonnad, et võimalikult otstarbekalt ja tulemuslikult kasutada olemasolevaid kogemusi, inim-, materiaalseid ja ajalisi ressursse piirkondliku noorsootöö kavandamisel ning võrgustiku loomisel. Ühiste koolituste tulemusena luuakse esialgu mitteformaalsed noorteühendused, koostatakse toimimisreeglid ning tegevus- ja arengukava. Loodud noorteühenduste eesotsas on kõik projektitegevused läbinud noortejuhid ja –liidrid, kes on sisemiselt motiveeritud omandatud teadmisi/ideid ellu viima ning edasi arendama ja levitama nii oma kogukonna noorte kui ka üldise aktiivi hulgas. Samuti eeldatakse nimetatud eestvedajailt valmidust ja initsiatiivi kogu piirkonna organisatsioonidega koos tegutsemiseks.

Näeme vajadust tugisüsteemi loomisel panna olulist rõhku nii noorteühenduste omavahelise koostöö tekkimisele kui ka kohaliku ning rahvusvahelise koostöö arendamisele, mis aitab tugevdada noorte ühistegevust. 

Noorte kaasamisel kogukonna arendamisse luuakse noortele võimalus ellu viia koolituste käigus õpitud teadmisi ning noored saavad rakendada oskusi teha koostööd üksteisega ning noortejuhtidega, arvestades kogukonna vajadusi. Noortegrupid ja loodud mitteformaalsed ühingud viivad ellu projektiidee, mis on eelnevalt projektina koostatud ja kaitstud selleks loodud komisjoni ees. Noorte ideede elluviimiseks on tagatud rahaline ressurss kuni 5000 – 10 000 krooni projekti kohta.
 
Läbiviidud tegevuste analüüsimiseks ja tagasisideks ning uute tegevusplaanide kavandamiseks korraldatakse ühine kokkutulek, millest võtavad osa kõik koolitusel osalenud noortejuhid ja noorteliidrid.

Alamkategooriaid