Väiketootmisettevõtete arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud

Võrumaa Partnerluskogu juhatus kinnitas 09.juunil  2020. aasta Väiketootmisettevõtete arendamise meetme taotlusvooru tulemused.
Strateegia meetmesse 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine-  esitati õigeaegselt  8 projektitaotlust taotletava summaga 208,8 tuhat eurot. Hindamiskomisjoni rahastamise ettepanek on tehtud viie taotluse osas, toetatava summaga 146,6 tuhat eurot. Rahastuseta jäävad kaks taotlust ja ühe taotluse koondhinne jäi alla kehtestatud lävendi. Meetmest jäi välja jagamata toetust summas 1,1 tuhat eurot. 
Kõik väiketootmisettevõtete arendamise meetme 2020.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 10. juunil 2020 edastatud PRIAle. 
Peale PRIAle taotluste edastamist muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Partnerluskogu büroo soovitab taotlejatel projektitegevustega alustada alles peale PRIA otsuse saamist.
Käesolevaks taotlusperioodiks rohkem taotlusvoore kavandatud ei ole.

Võrumaa Partnerluskogu töökorraldusest lähikuudel

Vähendamaks viiruse leviku riski on Võrumaa Partnerluskogu büroo töötajad jätkuvalt kodusel kaugtööl kuni 01.septembrini. Büroo töötajad on tavapärastel tööaegadel kättesaadavad nii telefonitsi kui e-posti teel. Kontaktid on leitavad:  https://voruleader.ee/kontakt Juuli kuus büroo puhkuseks suletud. Soovime kõigile raudset tervist, hoidke ennast ja oma lähedasi, järgige valitsuse ja terviseameti soovitusi! Päikselist suve!

 
 

Külakogukondade arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud

12.mail 2020  kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2020 aasta taotlusvooru Külakogukondade arendamise  meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse. Võrumaa PK meetmesse 1.1. „Külakogukondade arendamine“ esitati õigeaegselt kokku 21 projektitaotlust taotletava summaga 501 tuhat eurot, millised kõik kuulusid hindamisele.Toetuse kinnituse sai 8 taotlust, toetatava summaga 178,6 tuhat eurot. Kõik Külakogukondade arendamise meetme 2020.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 13.mail 2020 edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis 91  nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.  Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. 

 PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.
 Käesolevaks taotlusperioodiks rohkem taotlusvoore kavandatud ei ole.

Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon

18. mail jõustus määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” uus redaktsioon.

Ülevaade määruse muudatustest:

 • § 28 lg 3 p 2: ühisprojekti tegevuskava saab muudetud määruse kohaselt nüüd olla ühe- kuni nelja-aastane.
 • § 29 lg 5: koostööprojekte saab esitada muudetud määruse kohaselt nüüd kuni 31.12.2021.
 • § 29 lg 7: koostööprojekte saab muudetud määruse kohaselt nüüd ellu viia nelja aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.06.2023.
 • § 31 lg 1 p 12: määruse muudatuse kohaselt pole liisingumakse abikõlblik juhul, kui asja omandiõigus ei ole toetuse saajale üle läinud hiljemalt viimase toetuseosa maksmiseks, kuid mitte hiljem kui 30.06.2023. 
 • § 34 lg 14: määruse muudatuse järgselt kohalduvad puhastulu teenimise jälgimise (mahaarvestamise) reeglid ainult teatud projekti abikõlblikust kogumaksumusest alates.
 • § 42 lg 1 ja 3: pikendatud on projektitoetuste (v.a ühisprojektid) ja koostööprojektide tegevuste elluviimise tähtaegasid ühe aasta võrra eeldusel, et lõplikuks tähtajaks jääb 31.12.2022. NB! Tähtaja pikenemine kohaldub neile, kel ei ole tähtaeg saabunud ning kes ei ole lõplikult tegevusi ellu viinud või investeeringuid teinud 2020. aasta 1. märtsiks. Eraldi pikendusavaldust määruse muutmisest tulenevalt esitama ei pea, pikendused rakenduvad automaatselt.
 • § 42 lg 2: ühisprojektide puhul tuleb määruse muudatuse järgselt tegevused ellu viia ühisprojekti tegevuskavas toodud tähtaja jooksul (vastavalt 1 kuni 4 aasta jooksul).
 • § 42 lg 4: määruse muudatusega on täpsustatud, et viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsusest teeb toetuse saaja liisingulepingu maksed ja esitab igal kalendriaastal kuni neljas osas PRIAle selle kohta maksedokumendid.
 • § 42 lg 7 p 2: määruse muudatuse kohaselt ei kehti 3 (5) aastane investeeringuobjekti sihipärase kasutamise nõue pärast viimast väljamakset liisingute puhul.
 • § 47 lisati punkt, mille kohaselt 2020. aastal võib kohalik tegevusgrupp muuta strateegiat kuni kaks korda ja rakenduskava kuni neli korda.
 • § 47 lg 13: muudeti maksuvõla nõuet projektitoetuse saajatele.  Enam ei kohaldata maksuvõla nõuet (§ 42 lg 6 p 1) projektitoetuse saajale, kes esitab projektitoetuse maksetaotluse PRIAle 2020. aastal alates 12. märtsist. NB! OTKA maksetaotlustele selleks, et hinnata toetuse saaja usaldusväärsust ja ka toetustaotlustele kehtib maksuvõla nõue edasi. 

18.05.2020 jõustunud määruse redaktsioon

Määruse seletuskiri muudatuste osas

Veel artikleid...

 1. Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra
 2. 2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid
 3. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 4. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 5. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 6. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 7. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 8. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 9. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 10. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 11. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 12. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 13. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 14. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 15. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 16. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 17. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 18. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 19. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 20. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 21. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 22. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 23. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 24. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 25. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 26. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 27. 9.-31. juulil büroo suletud
 28. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 29. 12.-15.juunil büroo suletud
 30. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 31. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 32. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 33. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 34. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 35. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 36. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 37. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 38. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 39. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 40. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 41. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 42. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 43. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 44. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 45. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 46. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 47. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 48. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 49. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 50. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 51. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 52. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 53. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 54. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 55. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 56. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 57. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 58. Jõulutervitused!
 59. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 60. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 61. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 62. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 63. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 64. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 65. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 66. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 67. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 68. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 69. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 70. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 71. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 72. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 73. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 74. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 75. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 76. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 77. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 78. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 79. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 80. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 81. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 82. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 83. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 84. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 85. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 86. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 87. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 88. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 89. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 90. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 91. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 92. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 93. Üks teekond on lõppenud
 94. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 95. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 96. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 97. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 98. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 99. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 100. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat