Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud

 1. detsembril 2017 kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. II taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa PK meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 11 projektitaotlust taotletava summaga 202,7 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine esitatud kõik taotlused kuulusid hindamisele.  4-st hinnatud projektitaotlusest 3 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 91 048,22 eurot. Meetme eelarve oli 169 388,99 eurot.

Alameetmesse 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine esitatud 7 projektitaotlust said kõik toetuse kinnituse, toetatava summaga 92 557,35 eurot. Meetme eelarve oli 202 245,76 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2017.a. II taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 22. detsembril 2017 edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2018.a. sügisel. Täpsemat infot 2018.a. taotlusvooru kohta jälgige meie kodulehelt. 

Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud

 1. novembril 2017 kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. II taotlusvooru Küla- ja kultuuri meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa PK meetmesse 1 „Küla- ja kultuuri meede“ esitati õigeaegselt kokku 15 projektitaotlust taotletava summaga 412,5 tuhat eurot. Alameetmesse 1.1 Külakogukondade arendamine esitatud 9-st taotlusest kuulusid hindamisele 8 projektitaotlust. Üks taotlus ei kuulunud hindamisele, vastavalt Võrumaa Partnerluskogu taotlemise ja hindamise korra p.3.9 peab taotlus koos kõigi lisadega olema esitatud e-PRIAsse hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00. Taotlus esitati 26.09.2017 kell 16:07:19. Tuginedes taotlemise ja hindamise korra p.4.2, taotlused mis on esitatud väljakuulutatud taotlusvooru tähtajast varem või hiljem, ei läbi tehnilise vastavuse kontrolli ning sisulisele hindamisele ei kuulu. 8-st hinnatud projektitaotlusest 5 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 175 111,19 eurot. Meetme eelarve oli 242 426,25 eurot.

Alameetmesse 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö esitatud 7-st projektitaotlusest said toetuse kinnituse 4 projektitaotlust, toetatava summaga 75 888,82 eurot. Meetme eelarve oli 100 000 eurot.

PANE TÄHELE! Kõik Küla- ja kultuurimeetme 2017.a. II taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 09. novembril 2017 edastatud PRIAle Peale seda, järgmisest päevast, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisuline otsus edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma PRIA kontot.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Küla- ja kultuuri meetmele avatakse 2018.a. kevadel. Täpsemat infot 2018.a. taotlusvooru kohta jälgige meie kodulehelt. 

Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu juhatuse liikmete ja tegevmeeskonna õppereisi teekonda alustasime 3. septembri varahommikul Tallinna lennujaama suunas, et jõuda Tallinn – Varssavi lennule ja sealt edasi Ljubljanasse. Sihtkohta Sloveeniasse jõudsime esimese päeva õhtuks. Järgmise päeva hommikul kell 8.00 ootas meid buss, et alustada DRNPS tegevusgrupi poolt koostatud programmiga, mis tutvustab erinevaid LEADER projekte ning nende mõju piirkonnale. Poolel teel kohtumispaika ühines meiega ka giid Adrej, kes saatis meid kahe päevasel ringsõidul ja andis ülevaate külastatavast piirkonnast ning teele jäävatest erinevatest EL toel valminud objektidest.

Esimene kohtumine leidis aset Pivkas, Sõjaajaloo muuseumis, kus kohaliku tegevusgrupi DRNPS tegevjuht Aleš Zidar tegi ettekande oma tegevuspiirkonna kohta.Tegevusgrupp DRNPS (täpsem nimetus Society for Rural Development of the Land between Snežnik and Nanos) on asutatud 26. oktoobril 2007. aastal  ning hõlmab kolme omavalitsust Ilirska Bistrica, Pivka ja Postonjat. Piirkonna suuruseks on 975 km2 ja seal elab kokku 34 710 elanikku. Tegevusgrupi peamiseks eesmärgiks on piirkondlikke projektide juhendamine ja koordineerimine, põllumajandussektorile lisandväärtuse leidmine  ning koostöö algatamine. Kuna tegemist on piiriäärse piirkonnaga, siis tehakse piiriülest koostööd Itaalia tegevusgruppidega, samuti teiste Sloveenia LEADER tegevusgruppidega.Koostööprojektidega alustati 2009. aastal ning eelmisel programmperioodil viidi ellu kolm koostööprojekti. Kaks siseriikliku koostööprojekti on seotud piirnevate tegevusgruppidega. Esimese projekti eesmärgiks oli piirialadel paiknevate talutoodangu müügikanalite ühendamine – ühiste laatade organiseerimine, kokku korraldati 12 laata.  Teise koostööprojekti eesmärgiks oli põllumajandusettevõtetele lisandväärtuse loomine, tuues juurde turismi. Piiriülene koostööprojekt koos Itaaliaga turuplatside ja müüdava toodangu osas. Eelmisel programmperioodil toetati kokku 95 projekti kogusummas 1,5 miljonit eurot,  mis olid seotud turismiga, mahetoodangu müügiga, külade arendamisega ning uute teenuste pakkumisega. Projektide puhul oli oluline keskkonnasõbralikkus, traditsioonid ja jätkusuutlikkus. Maksimaalne toetus  50 000 eurot ja minimaalne 2500 eurot. Toetuse määr on 85% ning ettevõtluse puhul 60% abikõlblikest kuludest.Uuel programmperioodil 2013 -2020 rakendab tegevusgrupp lepingulise koostöö vormi. Jätkatakse samade meetmetega ning piiriülene koostööprojekt Eesti, Läti ja Horvaatiaga, mis on seotud looduskaitsealadega.

Peale tegevusgrupi ja tegevuspiirkonna tutvustamist jätkasime Pivka militaarajaloo muuseumiga, mis on tegevusgrupi DRNPS liige. Barakid, kus täna muuseum toimetab, on ehitatud 1930. aastal itaallaste poolt. Aastatel 1945 kuni 1991 olid barakid Jugoslaavia armee käsutuses. Peale Jugoslaavia lagunemist ja Sloveenia iseseisvumist kuulusid barakid sõjaministeeriumile, mis andis need hiljem üle kohalikule omavalitsusele.Alates 2004. aastast on tegeldud barakkidest muuseumi rajamisega. Muuseumis on erinevad sõjalised näitused,  nii esimesest kui ka teisest maailmasõjast. Eraldi on väljapanek „Teel iseseisvuseni“, mis kirjeldab Jugoslaavia režiimi ja Sloveenia võitlust iseseisvumiseni.  Tegemist on ühe enamkülastatava muuseumiga Sloveenias. Selles sõjalis- ajaloolises interaktiivses muuseumis antakse külalistele ülevaade sõja ajaloolistest tankidest ja muust sõjatehnikast. Lisaks sõjatehnikale on võimalik külastada ka allveelaeva, mille otstarve oli sabotaaži korraldamine.Muuseum on avatud iga päev, talvisel ajal on külastusajad lühendatud. Organisatsioonis töötab  9 inimest ning kõik ülalpidamiskulud kaetakse piletitulust, suveniiride müügist ning väikse toetuse osa annab ka kohalik omavalitsus. Giididena kasutatakse üliõpilasi. Traditsioonilise üritusena toimub septembris sõjaline festival, mille raames toimuvad erinevad tegevused. Sel aastal toimus üritus 11 korda ja seoses sellega avati uus hoone ja näitus, Festivali ajal toimuvad töötoad nii lastele kui täiskasvanutele, demonstreeritakse sõjalisi masinaid ja lavastatakse Teise Maailmasõja Elba lahing. Lisaks teeb muuseum koostööd  teiste piikonnas paiknevate turismiobjektidega, milleks on tõuhobuste aretusfarm ja koopad.Muuseumi rajamist on toetanud erinevad EL fondid. Leader programmi toel on renoveeritud barakke, rajatud infrastruktuuri ja paigaldatud kompleksi ümbritsev aed.

Järgmisena külastasime Narini külas asuvat talumajapidamist, kus tegeldakse etnoloogilise pärandi tutvustamisega läbi leivaküpsetamise. Küla ise, kus külastatav talu asub väärib tähelepanu seetõttu, et veel 15 aastat tagasi oli piirkond praktilist mahajäetud ning erinevate EL fondide toel on sinna uuesti elu tagasi tulnud. Peamiselt tegeldakse täna piirkonnas turismiga. Pr’ Petrovih talu eesmärk on lastele ja täiskasvanutele  tutvustada leiva saamislugu ehk kuidas jõuab leib meie toidulauale, koostatud on programm nimega „Viljast leib“. Ehitatud on hoone, kus viiakse läbi leivaküpsetamise õpitubasid ja  saab tutvuda põlluharimise vahenditega. Hoone rajamiseks on kasutatud EL toetusfondide vahendeid, mille hulgas ka Leader programm.

Seejärel suundusime öko – juustufarmi nimega Zgajnar, mis on üks suurimaid mahepiima farme Sloveenias. Täna on talus 450 pealine piimakari, mille toodangust valmistatakse erinevaid sorte juustusid, piima, jogurtit. Enamus toodangust on müügil kohalikes marketites. Lisaks piimatootmisele tegeldakse ka seakasvatusega ning valmistatakse erinevaid lihatooteid.Leader programmi toel on ettevõte soetanud linnadesse piimaautomaadid, kust on võimalik talu mahe toorpiima osta ning külmikauto, millega oma toodangut laiali vedada.

Päeva viimase objektina külastasime Smerekarjeva talu, mis on turistidele suunatud majutus ja toitlustusettevõte. Talu peamine tegevus on seotud põllumajandusega ning keskendutud on eelkõige mahepõllumajandusele. 22 hektari suurusel maa-alal kasvatatakse teravilja, puuvilju ja maitsetaimi. Lisaks põllumajandusel tegeldakse ka eeslite kasvatusega. Kogu talu põllumajanduslikku toodangut kasutatakse turistidele ja külalistele pakkumiseks. Viis aastat tagasi otsustati taastada perekonnale kuuluv vana ait ning hakata pakkuma külastajatele maitseelamusi ökoloogiliselt puhta talutoidu näol. Leader programmi toetust on kasutatud hoone köögitehnika soetamisel.  

Teisel päeval suundusime tegevusgrupi Brikini piirkonda.

Leader projekti toel on tähistatud Sloveenia kuulsaima poeedi rännakute rada, mis kulgeb mööda jõeäärt. Raja äärde jääb vana vesi veski, mis on taastatud EL fondide toel.

Järgnevalt suundusime Premi külla, kus külastati keskaegset kindlust, mida on esmakordselt mainitud 1213.a. Kindlusel on olnud mitmeid omanikke, neist viimane oli Bruno Zuccolino, arst, kes alustas põhjaliku renoveerimisega ning muutis hoone suveresidentsiks. Pärast II maailmasõda kindlus natsionaliseeriti. Täna kuulub hoone kohalikule omavalitsusele ja selles tegutseb muuseum. Kindluse renoveerimist on toetanud erinevad EL programmid, Leader toetusega on rajatud kõnniteed.

Päevakava kohaselt külastasime järgmisena Buje külas tegutsevat puuviljatalu. Tegemist on pereettevõttega, kus talu on üle antud noortele. Talu tegeleb peamiselt erinevate puuviljade kasvatamisega ning toorainest mahlade ja alkoholi tootmisega. Käesolev aasta on ettevõtte jaoks väga raske, kuna kevadine külm hävitas kogu saagi. Tavapärase 25 tonni toodangu asemel saadi 50 kg õunu. Valdav osa toodangust müüakse Itaaliasse. Leader projekti toel on renoveeritud tootmishoone välisfassaad ja soetatud destilleerimis seadmed.

Programmi viimase objektina külastasime Pr’Betanci talu, kus toimus õhtusöök. Ettevõtte peremees andis ülevaate oma talu tegevustest. Tegemist oli ettevõttega, mis pakkus toitlustamise teenust, keskendudes piirkondlikule traditsioonile.Ettevõte on saanud rahastuse hoone renoveerimiseks toetust EL toetusfondist.

Kokkuvõttena võib öelda, et õppereis oli igati kasulik, uute ideede ja mõte osas. Eriti meeldiv oli näha koostööd erinevate turismiettevõtete vahel, mis meie piirkonnas väga ei toimi. Koostööprojektina saab kaaluda kohaliku toidu ja looduskaitsealade teemasid.

oppereis sloveeniasse

oppereis sloveeniasse

oppereis sloveeniasse

Veel artikleid...

 1. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 2. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 3. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 4. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 5. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 6. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 7. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 8. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 9. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 10. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 11. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 12. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 13. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 14. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 15. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 16. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 17. Jõulutervitused!
 18. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 19. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 20. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 21. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 22. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 23. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 24. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 25. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 26. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 27. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 28. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 29. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 30. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 31. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 32. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 33. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 34. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 35. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 36. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 37. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 38. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 39. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 40. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 41. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 42. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 43. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 44. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 45. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 46. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 47. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 48. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 49. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 50. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 51. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 52. Üks teekond on lõppenud
 53. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 54. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 55. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 56. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 57. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 58. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 59. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 60. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 61. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 62. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 63. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 64. Strateegia meetmete infopäevad
 65. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 66. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 67. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 68. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 69. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 70. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 71. Foto- ja videokonkurss 2014
 72. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 73. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 74. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 75. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 76. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 77. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 78. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 79. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 80. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 81. Uus LEADER määrus jõustunud
 82. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 83. Büroo suletud
 84. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 85. 26.-27.märtsil büroo suletud
 86. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 87. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 88. Suveniiride konkurss
 89. Pressiteade
 90. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 91. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 92. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 93. NB! Üldkoosolek
 94. Teade
 95. TEADE
 96. TEADE
 97. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 98. TEADE
 99. Kogukonnad ühendavad jõud Lõuna-Eesti tutvustamiseks
 100. Partnerluskogu liikmetele seminar "Hoiu-laenuühistud ja ühistulise finantseerimise võimalused" JÄÄB HUVI PUUDUMISE TÕTTU ÄRA

Alamkategooriaid