Peagi toimuvad koolitused ja seminarid

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu korraldab 2018. aasta jooksul toetavaid tegevusi LEADER projektide koostajatele ja elluviijatele.

Ootame kõiki huvilisi meeskonnatöö koolitusele 27. märtsil 2018. Sageli on vabaühenduse eestvedamine koondunud üksikute entusiastide kätesse ent selleks, et vältida tublide eestvedajate läbipõlemist, võtta vastutusrikkamaid kohustusi ja organisatsioonina jätkusuutlikkult toimetada, on vajalik siiski meeskond ja läbimõeldud juhtimine. Kuidas jõuda tõhusa meeskonnatööni ja vabaühendust juhtida, sellele koolitusel Riina Kütti juhtimisel keskendumegi.

NB! Koolitus jääb osalejate vähesuse tõttu ära. Lisainfo Mai Timmi (51941537).


28. märtsil toimub ettevõtte finantskoolitus ettevõtjatele.Koolitus on suunatud ettevõtte juhtidele, töötajatele suurendamaks teadlikkust finantsidest, aruannetest ja nende analüüsist ning rahavoogude planeerimisest. Seda nii LEADER meetmetest toetuse taotlemise kui ettevõtte juhtimise vaatest.Koolitust viib läbi Margus Tinits, kes keskendub koolitusel finantsnäitajate sisulisele mõistmisele ja aitab lihtsal viisil „numbri maagiat“ mõista.

Täpsem info ja registreerimine


Veel on käesoleval poolaastal tulemas kaks koostööseminari- üks Võru vallas ja teine Rõuge vallas. Koostööseminaridele ootame osalema neid ühendusi, kes on huvitatud ühisprojektide kirjutamisest LEADER meetmesse. Toetust nö. „pehmetele tegevustele“ (ürituste korraldamised jmt) saab taotleda LEADER meetmest ainult koostöös tehtavate projektide raames (taotleja saab olla MTÜ). Partneriteks võivad olla nii MTÜd, ettevõtjad, KOVid. Seminaridel tutvustame edulugusid seni Võrumaal ellu viidud projektidest, tutvume tingimustega ühisprojektidele ja arendame ideid.

Võru valla seminari info ja registreerimine

Rõuge valla seminari info ja registreerimine

Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu

Maaeluministeerium on läbi vaadanud Võrumaa Partnerluskogu MTÜ strateegia muudatused. Strateegia muudatused on kooskõlas põllumajandusministri 14. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” §-des 7 ja 8 sätestatud nõuetega. Võrumaa Partnerluskogu MTÜ strateegia muudatused vastu võtnud üldkoosolek vastas määruse § 5 lõigetes 2 ja 3 toodud nõuetele.Vastavalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 69 lõikele 7 on Maaeluministeeriumile esitatud kohaliku tegevusgrupi Võrumaa Partnerluskogu MTÜ strateegia muudatused heaks kiidetud ning nüüd on õigus asuda uuendatud strateegiat rakendama. Partnerluskogu büroo asub tegelema rakenduskava- ja meetmelehtede muudatustega ning ette valmistama  2018.a. taotlusvoorusid, millised on plaanis avada vastavalt, Küla- ja kultuurimeede mai kuus ning Ettevõtluse meede septembris. Täpsemat infot avaldame jooksvalt meie kodulehel rubriigis "TAOTLEJALE". Uuendatud strateegiaga saab tutvuda rubriigi "DOKUMENDID" all.

Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud

 1. detsembril 2017 kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. II taotlusvooru Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa PK meetmesse 2 „Ettevõtluse meede“ esitati õigeaegselt kokku 11 projektitaotlust taotletava summaga 202,7 tuhat eurot. Alameetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine esitatud kõik taotlused kuulusid hindamisele.  4-st hinnatud projektitaotlusest 3 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 91 048,22 eurot. Meetme eelarve oli 169 388,99 eurot.

Alameetmesse 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine esitatud 7 projektitaotlust said kõik toetuse kinnituse, toetatava summaga 92 557,35 eurot. Meetme eelarve oli 202 245,76 eurot.

Kõik Ettevõtluse meetme 2017.a. II taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 22. detsembril 2017 edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis9  1 nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.

Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisulise otsuse edastab Teile PRIA e-teenuse keskkonna kaudu. Palun jälgige oma kontot.

PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Ettevõtluse meetmele avatakse 2018.a. sügisel. Täpsemat infot 2018.a. taotlusvooru kohta jälgige meie kodulehelt. 

Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud

 1. novembril 2017 kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. II taotlusvooru Küla- ja kultuuri meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Võrumaa PK meetmesse 1 „Küla- ja kultuuri meede“ esitati õigeaegselt kokku 15 projektitaotlust taotletava summaga 412,5 tuhat eurot. Alameetmesse 1.1 Külakogukondade arendamine esitatud 9-st taotlusest kuulusid hindamisele 8 projektitaotlust. Üks taotlus ei kuulunud hindamisele, vastavalt Võrumaa Partnerluskogu taotlemise ja hindamise korra p.3.9 peab taotlus koos kõigi lisadega olema esitatud e-PRIAsse hiljemalt väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00. Taotlus esitati 26.09.2017 kell 16:07:19. Tuginedes taotlemise ja hindamise korra p.4.2, taotlused mis on esitatud väljakuulutatud taotlusvooru tähtajast varem või hiljem, ei läbi tehnilise vastavuse kontrolli ning sisulisele hindamisele ei kuulu. 8-st hinnatud projektitaotlusest 5 taotlust said toetuse kinnituse, toetatava summaga 175 111,19 eurot. Meetme eelarve oli 242 426,25 eurot.

Alameetmesse 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö esitatud 7-st projektitaotlusest said toetuse kinnituse 4 projektitaotlust, toetatava summaga 75 888,82 eurot. Meetme eelarve oli 100 000 eurot.

PANE TÄHELE! Kõik Küla- ja kultuurimeetme 2017.a. II taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 09. novembril 2017 edastatud PRIAle Peale seda, järgmisest päevast, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. Vastavasisuline otsus edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma PRIA kontot.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor Küla- ja kultuuri meetmele avatakse 2018.a. kevadel. Täpsemat infot 2018.a. taotlusvooru kohta jälgige meie kodulehelt. 

Veel artikleid...

 1. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 2. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 3. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 4. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 5. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 6. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 7. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 8. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 9. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 10. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 11. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 12. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 13. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 14. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 15. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 16. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 17. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 18. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 19. Jõulutervitused!
 20. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 21. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 22. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 23. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 24. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 25. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 26. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 27. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 28. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 29. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 30. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 31. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 32. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 33. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 34. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 35. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 36. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 37. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 38. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 39. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 40. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 41. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 42. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 43. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 44. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 45. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 46. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 47. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 48. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 49. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 50. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 51. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 52. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 53. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 54. Üks teekond on lõppenud
 55. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 56. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 57. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 58. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 59. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 60. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 61. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 62. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 63. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 64. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme
 65. Võrumaa talutoit ja Uma Mekk "Ehtsa talutoidu" laadal Tartus 25.oktoobril 2014
 66. Strateegia meetmete infopäevad
 67. Maaeluvõrgustiku kohaliku toidu teemapäev
 68. Kohaliku tooraine kasutusvõimalustest Uma Mekk menüüdes
 69. Rahvusvaheline kohaliku toidu teemaline laat
 70. Tutvusta oma ettevõtet või toodet postkaartide kogus
 71. UMA MEKK kaubamärgi toote degusteerimine
 72. Uma Mekk kaubamärgi tutvustamine ja koostöö arendamine
 73. Foto- ja videokonkurss 2014
 74. 2014.a. sügisene taotlusvoor
 75. Ootame turismiettevõtjaid osalema turunduskampaanias
 76. UMA MEKK Eesti toidu edendajate vastuvõtul Ärma talus
 77. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kutsub taotlema kaubamärki UMA MEKK
 78. Projekt „Elu kahe maailma piiril“ kutsub foto- ja videokaameraga avastama Lõuna-Eestit
 79. Võrumaa Partnerluskogu 2014.a. projektitaotluste II taotlusvoor
 80. UMA MEKK Viljandi Hansapäevadel
 81. Valitsus kiitis heaks uue maaelu arengukava
 82. Võrumaa väiketootjad ja Võrumaa Partnerluskogu töötajad Tartus Emajõe toidu- ja õllefestil
 83. Uus LEADER määrus jõustunud
 84. Seoses seminariga 09. mail büroo suletud
 85. Büroo suletud
 86. Minimess Valdade ja Linnade Päeval
 87. 26.-27.märtsil büroo suletud
 88. VIIMAST NÄDALAT Võru Linnagaleriis:
 89. UMA MEKK väljaandmise komisjoni koosolek
 90. Suveniiride konkurss
 91. Pressiteade
 92. Ingmar Muusikus Fotonäitus
 93. UMA MEKK kaubamärgi taotlusvoor
 94. Riigikogu esimees Ene Ergma tunnustas Leader mõju Eesti külaelu arengule
 95. NB! Üldkoosolek
 96. Teade
 97. TEADE
 98. TEADE
 99. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu puhkab
 100. TEADE

Alamkategooriaid