Olulist taotlejatele – ürituste korraldajatele- vähese tähtsusega abi ja riigiabi teatise esitamine

2011.a. juulist kehtima hakanud LEADER määruses on sisse viidud üks oluline muudatus seoses koolituste, seminaride ja muude ürituste korraldamise osas. Järgnevad LEADER määruse §-d annavad täpse ülevaate esitatavatest nõuetest taotlejale.

Üldjuhul on PRIA peadirektori käskkirjas, millisega on taotlejale määratud toetus, eraldi punktina välja toodud kas Teie projekt on vähese tähtsusega abi kasusaajatele. Kui vastav märge on käskkirjas, siis tuleb täita alljärgnevate §-de nõudeid.

§ 37. Projektitoetuse abil tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

4) koolituse puhul päevakava ja osavõtjate nimekiri, millele märgitakse lisaks § 19 lõike 1 punktis 8 nimetatud andmetele osaleja isikukood ning juhul, kui § 19 lõike 1 punktis 8 nimetatud üritus on käsitatav vähese tähtsusega abina, ka juriidilise isiku registrikood.

5) iga § 19 lõike 1 punktis 8 nimetatud üritusel osaleja kohta § 31 lõike 3 punktides 5 ja 6 nimetatud teatise, kui üritus on käsitatav vähese tähtsusega abina.

§ 31. Projektitoetuse taotluse esitamine ja nõuded taotluse kohta

Lõige 3:

5) rahandusministri 22. aprilli 2004. a määruse nr 80 “Vähese tähtsusega abi teatise esitamise kord ja vorm” lisas toodud vormi kohane teatis jooksval majandusaastal ja kahel eelmisel majandusaastal vähese tähtsusega abi saamise kohta, kui taotletakse projektitoetust, mis on käsitatav vähese tähtsusega abina kolmanda telje eesmärkide saavutamiseks või nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 punkti a alapunktis v ja punkti b alapunktides iii ja iv sätestatud toetust (Toetuse suunamine põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamiseks hõlmab järgmist:

a) teadmiste suurendamisele ja inimpotentsiaali parandamisele suunatud meetmed järgmise kaudu:

v) põllumajandusettevõtte juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning metsanduse nõuandeteenuste loomine;

b) füüsilise kapitali ümberkorraldamisele ja arendamisele ning innovatsiooni edendamisele suunatud meetmed järgmise kaudu:

iii) põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine;

iv) põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamiseks tehtav koostöö.)

6) lisas 7 (Piiratud summas antava riigiabi teatis – Leader määruse lisa) toodud vormi kohane teatis ühisturuga kokkusobiva piiratud summas antava abi saamise kohta, kui taotletakse projektitoetust, mis on käsitatav vähese tähtsusega abina kolmanda telje eesmärkide saavutamiseks või nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 punkti a alapunktis v ja punkti b alapunktides iii ja iv sätestatud toetust (Toetuse suunamine põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime parandamiseks hõlmab järgmist:

a) teadmiste suurendamisele ja inimpotentsiaali parandamisele suunatud meetmed järgmise kaudu:

v) põllumajandusettevõtte juhtimis-, asendus- ja nõuandeteenuste ning metsanduse nõuandeteenuste loomine;

b) füüsilise kapitali ümberkorraldamisele ja arendamisele ning innovatsiooni edendamisele suunatud meetmed järgmise kaudu:

iii) põllumajandustoodetele ja metsasaadustele lisandväärtuse andmine;

iv) põllumajandus- ja toidusektoris ning metsandussektoris uute toodete, töötlemisviiside ja tehnoloogiate arendamiseks tehtav koostöö).

§ 19. Kohaliku tegevusgrupi toetuse abil tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Kohaliku tegevusgrupi toetuse väljamaksmiseks esitab kohalik tegevusgrupp pärast tegevuse elluviimist või investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle kuni kord kuus lisas 3 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos ärakirjadega kõikidest vajalikest dokumentidest, sealhulgas:
8) koolituse, seminari, infopäeva või muu ürituse päevakava ja osavõtjate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning allkirjad;

LISAINFO: Rahandusministeeriumi kodulehel on loomisel avaliku päringu loomise võimalus, et iga huvitatud isik saaks ilma paroolita pärida informatsiooni konkreetsele abi saajale antud abi summa kohta. Kuni päringu valmimiseni annavad informatsiooni Rahandusministeeriumi ametnikud – saates neile e-meiliga: ljudmilla.sokolnikova@fin.ee potentsiaalse(te) abi saaja(te) registri- või isikukood(id) ja nimi(nimed) ning informatsioon väljastatakse samuti e-meiliga.

LEADER määrus

Vähese tähtsusega abi teatise vorm

Piiratud summas antava riigiabi teatis lisa 7