Võrumaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029

Võrumaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029

Võrumaa Partnerluskogu on asunud koostama uut strateegiat, mis on aluseks 2023-2029. meie tegevuspiirkonna arengumootoriks, LEADER projektitoetuste alustalaks.

Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna moodustavad Antsla, Rõuge ja Võru vald ning LEADER põhimõtte kohaselt on kaasatud nii avaliku, era kui ka kolmanda sektori huvid ja vajadused.

Perioodi 2023-2029 strateegia lähtub Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliiitka eesmärgist edendada tööhõivet, majanduskasvu, sotsiaalset kaasatust ja maapiirkondade arengut, sealhulgas biomajandust ja säästvat metsamajandust. LEADER sekkumise üldeesmärgiks on maapiirkondades atraktiivsete elu- ja ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade terviklik arendamine läbi LEADER põhimõtte. Perioodile 2023-2029 on seatud spetsiifilised eesmärgid, milleks on 1) ettevõtluse arendamine eelkõige uute tasuvate töökohtade või innovaatiliste lahenduste kaudu; 2) kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine; 3) teenuste kättesaadavuse parandamine, sealhulgas kogukonnateenuse arendamise kaudu; 4) keskkonna- ja kliimasõbralikkust, sealhulgas bio- ja ringmajandust propageerivate lahenduste väljatöötamine ja rakendamine; 5) maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja arukate külade edendamine.

Uus strateegiaperiood toob kaasa mitmeid muudatusi. Täiesti uue teemana lisandub senisele põllumajandusfondi temaatikale võimalus panustada Euroopa Sotsiaalfond+ eesmärkidesse, milleks on pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine ja inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine. Sotsiaalfondi rakendamise võimaluste üksikasjad on hetkel veel ministeeriumites arutelul.

Strateegia koostamise protsess on kavandatud perioodile aprill 2022- märts 2023.