Horizon-Serigo

Sergio

Projekti nimi: SERIGO (inglise keeles Social Econony for Reciliance, Inclusion ang Good life in Rural areas)
Projekti periood: 01.01.2024 – 30.12.2027
Maksumus: 4 895 240 eurot, millest Võrumaa Partnerluskogu eelarve on 130 656,25 eurot
Programm: Horizon Europe

Projekti lühikirjeldus:
Euroopa maapiirkonnad seisavad silmitsi sotsiaalsete, demograafilise, majanduslike ja keskkonnaalase väljakutsetega, mis tulenevad ülemaailmsetest muutustest ning kriisidest. Ebaühtlane areng mõjutab inimest üldist eluolu avaldades kõige suuremat mõju just haavatavatele sihtrühmadele.
SERIGO eesmärk on suurendada Euroopa maapiirkondade haavatavate rühmade vastupanuvõimet, sotsiaalset kaasatust ja heaolu uuenduslike lahenduste kaudu.
Projekti tegevusteks on:

  • Kogukonnapõhiste osalusuuringute läbiviimine juhtumiuuringute läbi kogu Euroopas ning piloottegevused viies ELi liikmesriigis.
  • Koostöö edendamine erinevate sidususrühmade vahel Euroopas
  • Maapiirkondade sotsiaalse kaasamise poliitikate soovituste väljatöötamine poliitikakujundajatele

SERIGO projekt on suunatud sotsiaalse innovatsiooni edendamisele maapiirkondades. Projekti juhtpartner on Ida-Soome Ülikool ja selles osaleb 17 erinevat partnerorganisatsiooni 11-st Euroopa Liidu riigist.
SERIGO viiakse ellu juhtumiuuringute ja pilootprojektide kaudu, milleks kasutatakse kogukonnapõhiseid osalusuuringuid, kokku tehakse 13 juhtumiuuringut ja 5 pilootprojekti. Projekt soodustab koostööd, annab poliitilisi soovitusi selle kohta, kuidas sotsiaalne innovatsioon võib suurendada vastupanuvõimet, sotsiaalset kaasatust ja heaolu Euroopa maapiirkondades.

Juhtumiuuringute läbi soovitakse uurida nii sotsiaalselt uuenduslike lahenduste suutlikkust kui ka piiranguid sotsiaalse kaasatuse ja õigluse suurendamisel. Lisaks viiakse ellu viis eksperimentaalset piloottegevust, mille eesmärk on katsetada sotsiaalselt uuenduslikke lahendusi ja toetada haavatavaid rühmi Austrias, Eestis, Soomes, Slovakkias ja Sloveenias. Näiteks Kärnteni piirkonnas (Austria) on kavas läbi viia pagulas- ja sisserändajatest naistele mõeldud koolitusprogramm, Ostrovany linnas (Slovakkia) kogukonna energiaalgatuse loomine, Eestis keskendutakse vanemaealiste kaasamisele.

SERIGO projekt loob tõenduspõhiseid teoreetilisi ja praktilisi teadmisi selle kohta, kuidas sotsiaal- ja solidaarsusmajandus (SSE) saab toetada Euroopa maapiirkondade püsivust, sotsiaalset kaasatust ja “head elu”. Koostatud uurimistulemuste põhjal on eesmärgiks töötada välja soovitusi selle kohta, milliseid raamtingimusi ja poliitilisi korraldusi on selle edendamiseks vaja, ning käivitada konstruktiivseid arutelusid ja koostööd, kaasates erinevaid sidusrühmi partnerite eripärast lähtudes.

Võrumaa Partnerluskogu osaleb projektis pilootpiirkonnana ja teeb tihedat koostööd Tallinna Ülikooliga. Piloottegevuse fookuses on sihtrühmana seeniorid või pensioneerumiseas olevad täiskasvanud ning nende sotsiaalne kaasatus.

Taotlejad ja partnerid:
Projekti juhtivpartner on Ida – Soome Ülikool. Eestist on kaasatud Tallinna Ülikool, Võrumaa Partnerluskogu.
Lisaks on projekti kaasatud partnerid Soomest, Austriast, Hollandist, Itaaliast, Iirimaalt, Belgiast, Sloveeniast, Slovakkiast ja Türgist.
Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.serigo_project.eu või jälgige projekti Twitteris või LinkedInis.