Teadmiseks projektitoetuse saajale

TEGEVUSE ELLUVIIMINE – INVESTEERINGU TEOSTAMINE
 • Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ning tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitoetuse taotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval. Infot, kas tegevusgrupp on taotluse saatnud PRIAle, saab vaadata e-PRIAst teadete alt. Kui taotleja on e-PRIAs märkinud seadetesse oma e-posti, siis saadetakse teavitus märgitud e-posti aadressile.
 • Toetuse saaja viib tegevuse ellu või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu seda tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.12.2024.
 • Ühisprojekti korral tehakse tegevus ja esitatakse dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas kuni nelja aasta jooksul, kuid hiljemalt 31.12.2024.
 • Projektitoetuse saajal ei tohi olla riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud.
TOETUSE SAAJA ON KOHUSTATUD: (LEADER määrus § 42)
 • võtma projektitoetuse abil tehtud investeeringu sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui strateegia või § 7 lõike 3 punkti 5 kohaselt on ette nähtud pikem tähtaeg, kuid hiljemalt 30. juuniks 2025. aastal;
 • säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest juhul, kui projektitoetuse saaja on VKE, ning vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja ei ole VKE või kui projektitoetuse saaja on VKE ja projektitoetuse eest ehitati uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrk;
 • täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemise tõendamiseks töö tegija ja projektitoetuse taotleja poolt allkirjastatud päevikut, milles kajastatakse töö kirjeldus, tehtud töö maht, töö tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad, töö tegemiseks kulunud aeg ja vajaduse korral andmed vabatahtliku tasustamata töö tegemisel kasutatud masina, seadme või mootorsõiduki kohta;
 • eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 • võimaldama teostada projektitoetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil ostetud vara kohapeal;
 • teavitama PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest käibemaksuseaduse § 20 alusel kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja on saanud toetust käibemaksu kohta;
 • esitama projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet kohaliku tegevusgrupi või PRIA nõudmisel;
 • vastama strateegia meetmes nimetatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele;
 •  omama hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajal ehitusluba või ehitusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt, ja viimase maksetaotluse esitamise ajal ehitise kasutusluba või kasutusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
 • tagama, et § 30 lõikes 4 nimetatud kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;
 • teavitama viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusgruppi taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust;
 • teavitama projektitoetuse abil toetatava tegevuse elluviimisest vastavalt maaeluministri 22. detsembri 2015. a määruses nr 26 „Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, toetatud objektide tähistamise ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise täpsem kord perioodil 2014–2020“ kehtestatud nõuetele.
PROJEKTITOETUSE TEGEVUSTE ELLUVIIMIST JA INVESTEERINGU TEGEMIST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE ESITAMINE (LEADER määrus § 43)

(1) Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast tegevuse elluviimist või investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle kohaliku tegevusgrupi kaudu elektrooniliselt PRIA e-keskkonna kaudu maksetaotluse, välja arvatud § 45 lõikes 2 nimetatud juhul, koos § 22 lõike 1 punktides 1–11 ja sama paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumentide ärakirjadega ning järgmiste dokumentide ärakirjad:

 • maksekorraldus või selle väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
 • kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral masina või seadme müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et masin või seade vastab § 30 lõike 4 punktis 1 sätestatud nõudele;
 • mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse saaja puhul vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta § 42 lõike 7 punktis 3 nimetatud päevik;
 • koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse puhul, mis on ellu viidud ühis-, teadmussiirde, koostööprojekti või koostööprojekti ettevalmistava projekti raames, päevakava ja osavõtjate nimekiri, millele märgitakse lisaks § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud andmetele tegevuse tähistamiseks vajalikud sümbolid, juriidilise isiku registrikood ja tema põhitegevusala, kui üritus on käsitatav vähese tähtsusega abina;
 • ettevõtja, mittetulundusühingu või sihtasutuse puhul kasutatud masina või seadme ostmise ja liisimise korral hinnapakkumus, millel kajastub uue samalaadse masina või seadme hind;
 • paragrahvi 37 lõike 2 punkti 5 kohaselt esitatud toetatava tegevuse või kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestuse iga kululiigi kohta saadud hinnapakkumus, mis vastab §-s 33 sätestatud nõuetele;
 • selle isiku väljastatud osutatud teenuse, tehtud töö või müüdud kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, kui toetust taotletakse § 45 lõike 1 kohaselt toetuse väljamaksmiseks enne kulutuste tegemist;
 • hinnapakkuja kinnitus selle kohta, et ta ei ole masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks või liisimiseks varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi juhul, kui toetust taotletakse kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks;
 • hinnapakkumus kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta ja üks hinnapakkumus uue samaväärse masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki kohta, kui toetust taotletakse kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmiseks;
 • maa kasutusvalduse leping, mis tõendab, et uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks on maa antud projektitoetuse saajale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

(2) Maksetaotluses esitab projektitoetuse saaja elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu kohta järgmised andmed:

 • projektitoetuse saaja nimi, registrikood ja selle projektitaotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
 • teave elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu summa ja teave toetatava tegevuse osalise või täieliku tegemise kohta;
 • ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul ehitustegevuse kulude andmed, sealhulgas üldkulude, ettevalmistuskulude, välisrajatiste kulude, aluse- ja vundamendikulude, kandetarindite kulude, fassaadielementide kulude, katusekulude, ruumitarindite kulude, pinnakatete kulude, sisustuse kulude, inventari kulude, seadmete kulude, tehnosüsteemide kulude, ehitusplatsi korralduskulude ning ehitusplatsi üldkulude kohta;
 •  teave teenuse osutajale, töö pakkujale või kauba müüjale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui taotletakse § 45 lõike 1 kohaselt projektitoetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist;
 • teave lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kohta, mis sisaldab dokumendi numbrit ja dokumendi esitamise kuupäeva, elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu käibemaksuga ja käibemaksuta maksumust, teenuse osutaja, töö pakkuja või kauba müüja nime ja registrikoodi ning arve tasumise kuupäeva;
 • teave korraldatud riigihanke kohta;
 • teave selle kohta, kas toetatav tegevus on ellu viidud väljaspool Eestit;
 • teave §-s 32 nimetatud kaudsete abikõlblike kulude hüvitamise kohta;
 • põhjendus tehtud investeeringu või elluviidud tegevuse kogumaksumuse muutumise kohta;
 • andmed toetatava tegevuse elluviimisest saadud puhastulu kohta;
 • seireandmed;
 • toetatava tegevuse alustamise majandusaasta planeeritava kogutulu, sealhulgas avaliku tulu prognoos või tegelik tulu, kui toetuse saajaks on sihtasutus või eraõiguslik juriidiline isik, kes vastab riigihangete seaduse § 5 sätestatud tunnustele.
TOETUSE MAKSMINE JA PROJKETITOETUSE MAKSMISEST KEELDUMINE (LEADER määrus § 44)
 • Projektitoetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui projektitoetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.
 • PRIA teeb projektitoetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel projektitoetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda projektitoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 43 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.
 • PRIA teeb projektitoetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates projektitoetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.
 • Projektitoetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA projektitaotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.
TOETUSE VÄLJAMAKSMINE ENNE KULUTUSTE TEGEMIST (LEADER määrus § 45)
 • Projektitoetuse võib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 82 lõike 1 punkti 2 kohaselt riigieelarvelistest vahenditest maksta välja pärast projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemist enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist tagatist nõudmata, kui töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning projektitoetuse saaja on selle vastu võtnud ja selle eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa ning kui projektitoetuse saaja on piisavalt usaldusväärne. Nimetatud rahastamisviisi ei kohaldata liisingulepingu alusel ostetava vara puhul.
 • Lõike 1 kohaselt projektitoetuse väljamaksmist sooviv projektitoetuse saaja esitab pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist PRIAle kohaliku tegevusgrupi kaudu elektrooniliselt PRIA e-keskkonna kaudu § 43 lõikes 2 nimetatud maksetaotluse koos § 43 lõikes 1 nimetatud dokumentidega.
 •  PRIA teeb projektitoetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et nimetatud otsuse alusel makstav raha oleks võimalik kanda projektitoetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 43 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest, arvestades seejuures projektitoetuse saaja usaldusväärsust.
 • Elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu abikõlblike kulude eest on tasutud ning selle kohta on PRIAle esitatud § 43 lõikes 2 nimetatud maksetaotlus koos § 43 lõike 1 punktis 1 nimetatud dokumentidega seitsme tööpäeva jooksul arvates projektitoetuse maksmise otsuse alusel makstud raha laekumisest.
 • PRIA teeb projektitoetuse maksmise otsuse 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 4 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

TOETUSE KASUTAMISEST TEAVITAMINE

PRIA ettekanne toetuse saajatele 05.10.2016 Võrus

PRAKTILINE ASJAAJAMINE JA PROJEKTIJUHTIMISE KORRALDAMINE LEADER PROJEKTIDE PUHUL 28.09.2018 Võrus