MTÜ Võrumaa Partnerluskogu tutvustus

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu on LEADER piirkondlik tegevusgrupp, mis ühendab Võrumaa kolme valda (Antsla, Rõuge ja Võru vald v.a. Orava ja Misso piirkond). Liikmeteks on nii kohalikud omavalitsused, ettevõtjad kui mittetulundusühendused tegevuspiirkonnast. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu on avatud ning avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks on kohaliku initsiatiivi ning kohaliku elu arendamine, tegevuspiirkonna integreeritud strateegia koostamine, elluviimine ja arendamine tuginedes kolme sektori partnerlusele.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu on vabatahtlik ühendus, mis loob läbi projektipõhise tegevuse toetamise uusi ning edasiviivaid võimalusi maapiirkonna arenguks tegevuspiirkonnas toetuste eraldamise ja uute algatuste ellukutsumise kaudu.

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu visioon aastateks 2014-2020 on:

Aastal 2020 on Võrumaa Partnerluskogu piirkond, kus elab võrumaine kultuuripärand ja traditsioonid, kus on tugevad ja ühtehoidvad kogukonnad, rõõmsad ja ennesekindlad noored, hea ettevõtluskeskkond ja tublid väikeettevõtjad. 

Arengustrateegias on kaks strateeglilist suunda – kogukondlik areng ja ettevõtluskekkkonna areng. Igal strateegilisel suunal on kaks strateegilist eesmärki, mille saavutamiseks on loodud kolm meedet: küla- ja kutluurimeede, ettevõtluse meede ning riigisisene- ja väliskoostöö meede. 

Mis on LEADER?

LEADER on uuenduslik käsitlus Euroopa Liidu maaelu arengu poliitika raames. LEADER tähendab maaelu arengu meetmete omavahelisi seoseid. Kogemused on näidanud, et LEADER võib oluliselt muuta maapiirkondades elavate inimeste igapäevaelu.

Tänu sellele võivad vanad ja uued maaelu probleemid leida uuenduslikke lahendusi ning see on katselavaks, mille abil tõstetakse kohalikku suutlikkust ja kus püütakse leida uusi võimalusi, mis vastaksid maapiirkondade vajadustele.

LEADERi kaudu innustatakse maapiirkondi leidma uusi viise, et olla konkurentsivõimelisem.

LEADER-lähenemine erineb muudest traditsioonilisematest maaelu arengu poliitika meetmetest selle poolest, et ta näitab pigem seda, kuidas toimida, kui seda, mida oleks vaja teha.

LEADER-lähenemist saab lühidalt iseloomustada seitsme põhielemendi kaudu:

  1. piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad
  2. altpoolt tulev algatus
  3. avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusgrupid
  4. uuenduste tegemise soodustamine
  5. omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavad toetusmeetmed
  6. võrgustikutöö
  7. koostöö

Seitse põhielementi selgitavad, mida LEADER-lähenemine endast kujutab. Nende põhimõtete rakendamine praktikas tähendab inimeste olemasolu, kes kavandavad kohalikke strateegiaid ja osalevad tegevuses.

Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad ligi 98% maapiirkonnast. 24 kohaliku tegevusgruppi on valmis saanud oma tegevuspiirkonna kohaliku arengu strateegiad ja aastast 2009 rakendavad neid ellu, korraldades projektikonkursse strateegia tegevuste elluviimiseks.

(Allikas: Maamajanduse infokeskus, www.maainfo.ee)