Tegevusplaan

Võrumaa Partnerluskogu arengukava protsessijoonis

Strateegia koostamise protsess toimub perioodil aprill 2022 kuni märts 2023.

Strateegia protsessi toetamiseks ja nõustamiseks moodustatakse ekspertkogu, kuhu kuuluvad erinevate valdkondade eksperdid. Ekspertkogu ülesandeks on tõlgendada üldisi trende ja suundumusi Võrumaa Partnerluskogu piirkonna eripära kontekstis, osaleda avalikel aruteludel, samuti toetada strateegia koostajaid mujal toimivate praktikatega ning pakkuda välja erinevaid võimalusi, vaatenurki piirkonna elu edendamiseks.

Strateegia valmimiseks toimub:

  • avaüritus strateegiaprotsessi tutvustamiseks (12. aprill 2022, virtuaalne). Loe lähemalt
  • käivitatakse erinevate analüüside ja kaardistuste koostamine strateegia algandmete kogumiseks
  • arengupäev, kus koos kaasatud ekspertidega joonistatakse sõna otseses mõttes välja olulisemad trendid, mis Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengut mõjutavad ja millega on oluline tulevikuperspektiivis tegeleda
  • ühepäevased temaatilised õppereisid Eestis eesmärgiga koguda ideid teistest piirkondadest järgmiste valdkondade algatuste kohta: keskkonnasäästlikkus ja energeetika valdkond; sotsiaalvaldkond ja kogukondade kaasamine nende probleemidega tegelemisesse.
  • koostöökohtumised erinevate piirkonna arenguorganisatsioonidega ja Kagu-Eesti LEADER tegevusgruppidega, omavalitsustega
  • töötoad ja arutelud ettevõtjate, kogukondade esindajatega.

Ettepanekud, mõtted ja tähelepanekud on oodatud ka jooksvalt aadressile mai@voruleader.ee (Mai Timmi, arenguekspert).

Õppereisid

Arutelud