Arutelud

12. aprill 2022
Strateegia avaüritus veebis.
Strateegiaprotsessi ja kaasarääkimisvõimaluste tutvustamine
Arukate külade kontseptsiooni tutvusus (Kristiina Tammets)
Muutused majanduses ja tööturul (Tiia Randma, OSKA programmi juht, Kutsekoda).

8. juuni 2022
Arutelu KOV ekspertide ja arendusorganisatsioonidega.
Arutelu teemade üle, mis Võrumaa Arenduskeskuse ja Antsla, Võru ja Rõuge valla arengukavadele ja – plaanidele tuginedes vajavad täiendavat tuge LEADER tegevusgrupilt.

19. august 2022
Arengupäev
Arengupäev oli strateegiaprotsessi kavandatud kui suurim kaasamisüritus, mille ülesehitus oli aruteludepõhine. Aruteludesse andsid omapoolse sisendi ja vaatenurga ekspertkogu eksperdid paneeldiskussiooni kaudu ja juhtides lauaarutelusid. Visuaalse lihtsustajana panustas selguse loomisse ja prioriteetide väljasõelumisse Kati Orav.

19. oktoober 2022
Temaatiline arutelu: Turismi kui valdkonna toetamine LEADER meetmetest.
(Koostöös Ülle Puustusmaa, BDA Consulting OÜ)

21. oktoober 2022
Temaatiline arutelu: Sotsiaalse kaasatuse meetme vajaduste kaardistamine ja toetatavad tegevused.

24. oktoober 2022
Arutelu Antsla valla ametnike, kaasatud osapooltega.
Teema “Arengustrateegia hetkeseisu ülevaade, väljakutsete sõnastamine ja ettepanekute kogumine meetmete kujundamiseks”.

24. oktoober 2022
Arutelu Võru valla ametnike, kaasatud osapooltega.
Teema “Arengustrateegia hetkeseisu ülevaade, väljakutsete sõnastamine ja ettepanekute kogumine meetmete kujundamiseks”.

26. oktoober 2022
Arutelu Rõuge valla ametnike, kaasatud osapooltega.
Teema “Arengustrateegia hetkeseisu ülevaade, väljakutsete sõnastamine ja ettepanekute kogumine meetmete kujundamiseks”.

27. oktoober 2022
Arutelu Võrumaa Partnerluskogu juhatusega.
Eesmärk: ülevaade strateegia hetkeseisust, meetmete struktuuri ning toetatavate tegevuste tutvustamine.

16. november 2022
Arutelu
Võru maakonna arenguorganisatsioonide rollid ja piirkonna arenguvajadused, LEADER sekkumisvõimalused.

10. jaanuar 2023
Temaatiline arutelu
Piirkonnas tegutsevate ettevõtjate tagasiside ettevõtjatele suunatud kavandatavatele toetusmeetmetele.

12. jaanuar 2023
Temaatiline arutelu
Piirkonnas tegutsevate mittetulundusühenduste, kogukondade eestvedajate tagasiside kogukondadele ja sotsiaalsele kaasatusele suunatud kavandatavatele toetusmeetmete osas.

24. aprill kuni 5. mai 2023
Strateegiateksti avalikustamine ja edastamine kõigile protsessis osalenud osapooltele, partnerorganisatsioonidele tagasiside ja ettepanekute kogumiseks.