Õppimine – edu alus

Vastseliina Vabaharidusselts

Projekti „Õppimine-edu alus” raames toimus Vastseliina Gümnaasiumi ruumides noortele suunatud viiest erinevast kursusest koosnev huvihariduslik koolitustsükkel. Kursused olid järgmised: „Puidu kunstiline töötlemine” (maht 140 tundi), „Puidu kunstiline töötlemine CNC masinaga” (maht 105 tundi), „Kodundus” (maht 140 tundi), „Arvutiõpetus algajatele” (maht 105 tundi) , „Arvutiõpetus edasijõudnutele” (105 tundi). Kurused toimusid novembrist 2009 – mai 2010. Lisaks hangiti projekti käigus kahe töötoa sisutus.
Projekti eesmärk oli parandada noorte vaba aja veetmise võimalusi läbi praktilise huvitegevuse, parandada noortele suunatud kohalikku täiend-ja ümberõppevõimaluste materiaal-tehnilist baasi ja nõnda koolituste kvaliteeti. Seeläbi suurendada noorte potentsiaali tööjõuturul, nende teadmiste-oskuste pagasit, sotsiaalset kompetentsi.
Tagasiside projektile oli igati positiivne. Ootus taoliste kursuste jätkumiseks piirkonnas on suur.

Toetus: Meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 9 755,01 €.