Võrumaa Partnerluskogu uudiskiri (3/2012)

UUDISKIRI nr. 3/2012

Hea lugeja,

Seekordses uudiskirjas anname lühiülevaate UMA MEKK III Suurlaadast ja Lõunakeskuse Taluturust, novembri lõpus toimuvast õppereis Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonda ja 2012.a II taotlusvoorust.

Kõik Võrumaa Partnerluskogu liikmed, taotlejad ja koostööpartnerid on oodatud kajastama järgmises Uudiskirjas oma organisatsiooni infot ja tegevusi. Avaldamiseks palume saata info e-maili aadressile info@voruleader.ee hiljemalt 14. detsember 2012.a.

Järgmine Uudiskiri ilmub 30. detsember 2012.a.

Head lugemist!

2012 .a. II taotlusvoor on lõppenud ja juhatus kinnitanud projektitaotluste paremusjärjestuse.

Projektitoetuse taotlusi esitati strateegia meetmete lõikes järgmiselt:

Meede 1 . Küla- ja Kultuurimeede
Alameede 1.1 Külakogukondade arendamine – 38 taotlust
Alameede 1.2 Kohaliku kultuuripärandi säilitamine – 17 taotlust
Meede 2 Ettevõtluse meede
Alameede 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine – 12 taotlust
Alameede 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine -13 taotlust
Meede 3. Noorte meede – 11 taotlust

Kokku esitati taotlusvooru 91 projektitoetuse avaldust.

29. oktoobril toimunud juhatuse koosolekul kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus hindamiskomisjonide paremusjärjestuse ettepaneku, mille alusel heakskiitva otsuse sai 39 taotlust.
Võrumaa Partnerluskogu teavitab taotlejaid juhatuse otsusest 10 tööpäeva jooksul kirjalikult posti teel või digitaalselt allkirjastatult taotluses märgitud meiliaadressile. Lõpliku rahastamisotsuse projektide kohta teeb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Täiendav info tel: 78 68 373; 534 51 330 või info@voruleader.ee

UMA MEKK III Suurlaadal rekordarv kauplejaid!

uma-mekk-2012-flaier13. oktoobril 2012.a. toimus Võru Spordikeskuses III UMA MEKK Suurlaat.

Järjekordne UMA MEKK Suurlaat on läbi ja Võrumaa Partnerluskogu ootab kõigi külastajate ja liikmete tagasidet, kuidas laat meeldis, mis võiks olla järgnevatel laatadel teisiti jms. Suur tänu neile, kes on oma mõtte meile juba saatnud! Seekordsel laadal osales 75 erinevat kauplejat/tootja esindajat, mis on seni toimunud laatadest kõige enam.
Võrumaa Partnerluskogu alustab peatselt uute tegevuste planeerimisega UMA MEKK projekti raames ja ootab kõigi tootjate, toitlustajate ja huviliste aktiivset osavõttu antud teemal kaasa rääkima!

Võru maavanem Andres Kõiv laadalisi tervitamas!
Võru maavanem Ants Kõiv Uma Mekil

2012. aasta parim uus toode on Urvaste “kesväkrõpsud”
Urvaste kesväkrõpsud

Külastajate lemmiktoote auhinna sai 2012.a. Villagu talu astelpaju siirup!
Villagu talu astelpaju siirup

Palju õnne ja edu võitjatele!
Uma Mekk korraldajad

Võrumaa Partnerluskogu ootab oma liikmeid osalema õppereisil Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonda.

Saarte KoostöökoguÕppereisil Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonda toimub 28.-29.novembril 2012.a. Õppereisi peamiseks eesmärgiks on tutvumine Leader projektidega ja uue perioodi strateegia koostamise tegevuskava planeerimine.

Eelinfo programmi ja registreerimise kohta:
Saaremaale jõudes jaguneb grupp kaheks. Esimesele grupile tutvustatakse projekte, mis seotud ettevõtlusega ja teisele grupile kogukonnale suunatud projekte.
Väljasõit Võrust 28. novembril kell 06.30 ja tagasi 29.novembril kell 19.00 paiku. Täpsem päevakava on koostamisel.
Organisatsiooni esindaja osalemisest õppereisil ning millises grupis, palun teadage e-meilile ylle@voruleader.ee või büroo numbril 78 68 373 tööpäeviti kell 8.30-12.30.

Registreerimine lõpeb 16. nov. 2012.a.

Saarte Koostöökogu tutvustus:

Tegevuspiirkonna märksõnaks on meri ja saared ehk saarelisus!

SKK on ettevõtete, mittetulundusühingute ja omavalitsuste vabatahtlik ühendus, mis tegutseb Saare maakonnas elavate inimeste huvides.

Tegevuspiirkonna moodustavad kõik Saare maakonna vallad, maa-ala pindala on 2907 km2 ja elanikke ca 20 000 inimest.

Tegevusgrupi pealmiseks eesmärgiks on edendada arengualgatusi, toetada kultuuri ja keskkonda, mis toetab ning aitab kaasa kohaliku ettevõtluse arengule ja suurendab teadmisi ning toimetulekuvõimet piirkonnas.

Lõuna-Eesti taluturg2010.aasta suvel viie Lõuna-Eesti Leader-tegevusgrupi poolt loodud MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti koondab ühe mütsi alla Lõuna-Eesti väiketootjad, kes saavad oma toodangut turustada Lõunakeskuse Taluturul.

Turul müüdava kauba tooraine peab pärinema kindlast talust või on toode valmistatud kas talus või tehakse töötlemisel koostööd hea väiketootjaga.

Taluturul müüa soovijatel võtta ühendust MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti tegevjuht Merle Valliga telefonil 55665131.

Taluturg asub Tartus Lõunakeskuse keskmises sissepääsus.

Leader projektide tähistamise meelespea

Leader meetme projektitoetuse kasutamisest avalikkuse teavitamiseks tähistab toetuse saaja asjakohase projekti või tegevuse Leader logo ja Euroopa Liidu embleemi ning Euroopa LEADER logoga.

Kui trükitehnilistel põhjustel ei ole Eesti Leader logo või Euroopa LEADER logo võimalik värviliselt kujutada, võib embleemi kasutada must-valgena.

Eesti Leader logo ja Euroopa LEADER logoga tähistatakse toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus, sealhulgas:

 • ehitis või rajatis;
 • seade;
 • info- ja reklaammaterjal;
 • üritus;
 • digitaalne infokandja ja materjal paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaardile, -pildile;
 • televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
 • trükimeedia või digitaalse meedia väljaande kuulutus.

Eesti Leader logo ja Euroopa LEADER logo paigaldatakse nähtavale kohale.

Leader toetuse abil rahastatud projekti käigus või tulemusena projektis osalejale või avalikkusele jaotataval dokumendil, tunnistusel ja sertifikaadil peab olema tähis selle kohta, et projekti rahastatakse Leader meetme raames.

Väiksematele materjalidele, sh töövahendile, kuhu tehniliselt Leader Eesti logo ja Euroopa LEADER logo ära ei mahu, paigutatakse üksnes Euroopa Liidu embleem.

Eesti Leader logo ja Euroopa LEADER logo kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega.

Ürituste puhul on Leader logo ja Euroopa LEADER logoga tähistamiseks järgmised võimalused logode paigaldamiseks:

 • ürituse toimumise ruumi või õppereisi ajal bussis nähtavale kohale;
 • loodus-, laste või muu laagri korraldamisel laagri sissepääsu või staabi juurde nähtavale kohale;
 • õppereisi või muu ürituse puhul, mille käigus kasutatakse ühiskondliku transporti või loodusmatka territoorium on tähistamiseks liiga suur ning kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik määrata kindlat ürituse toimumise kohta piisab kui logodega tähistatakse ürituse materjalid (jaotusmaterjal: päevakavad, juhised, kaardid vms).

Rajatiste puhul, kus puudub kindel ehitis, kuhu on võimalik teavitusmaterjali kinnitada (näiteks maasikaistandus, tenniseväljak, park jms) paigaldatakse nähtavale kohale eraldiseisev alus Leader logo ja Euroopa LEADER logoga või Leader infosildiga (minimaalse suurusega fornaat A4)

Leader infosilti on kohustuslik kasutada Leader kohaliku tegevusgrupi asukohas. Leader meetme projektitaotlejad võivad samuti kasutada objektide tähistamiseks Leader infosilti, märkides infosildile asjakohase kohaliku tegevusgrupi nime.

PRIA kontrollib tähistuse olemasolu ja tähistust tuleb säilitada vähemalt viis aastat pärast PRIA poolt viimase väljamakse tegemist.

Leader-toetust saanud tegevuste ja projektide tähistamiseks vajalikud logod leiate Põllumajandusministeeriumi kodulehelt Leader-logo kasutamine: http://www.agri.ee/leader-logo

Võrumaa Partnerluskogu logod leiad http://www.voruleader.ee/logod

TEATED:

29. septembril 2012 jõustus Põllumajandusministri allkirjastatud uus määrus, mis puudutab Leader – meetme raames antava projektitoetuse saamise nõudeid.

(Põllumajandusministri 21. septembri 2012 määrus nr 75 “Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlmise ja taotluse menetlemise täpsem kord”).

Oluline muudatus kõikidele projektitoetuse saajatele ja edaspidistele taotlejatele on, et toetuse saaja viib kavandatud tegevuse ellu ning esitab PRIA-le kuluaruande hiljemalt 31.12.2014.

Põllumajandusministri määrusega nr. 75 saab tutvuda aadressil:
https://www.riigiteataja.ee/akt/126092012001


Maamajanduse Infokeskuse maaeluvõrgustiku büroo korraldab koostöös Põllumajandusministeeriumiga IDEEreisid “Õpime Eesti Leaderit tundma”. IDEEreisid toimuvad ettevalmistavate tegevuste raames Leader-meetodi rakendamise võimaluste kasutamiseks ka teistest EL toetusfondidest.

IDEEreiside eesmärgiks on: Eesti erinevates piirkondades Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) Leader-meetme abil elluviidud projektidega kohapeal tutvumine ja kohalike tegevusgruppide töömeetoditega tutvumine nende töökeskkonnas. Saadud kogemused annaksid rohkem teavet Leader-meetodi abil maaelu arengus seni saavutatut, mis omakorda annaks sisendit Leader-lähenemise laienemise aruteludele.

IDEEreiside sihtgrupp ja osalejate kutsumine: Osalejateks ametnikud teistest ministeeriumitest ja rakendusasutustest. Kõigil reisidel osaleks Põllumajandusministeeriumi ametnik (ametnikud) ja Maamajanduse Infokeskuse töötaja (töötajad). Grupi suurus 10-12 inimest, igal reisil soovitavalt erinevad osalejad (kaasatud maksimaalselt 50 ametnikku)..

IDEEreiside suunad:

 • Kesk-Eesti: Järva Arengu Partnerid ja Lõuna-Järvamaa Koostöökogu;
 • Saaremaa: Saarte Koostöökogu ja (Läänemaa Kodukant kutsuda kaasa);
 • Virumaa: Virumaa Koostöökogu ja Kirderanniku Koostöökogu, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (Alutaguse seikluspark!) – planeeritav aeg 5.11.2012;
 • Lõuna-Eesti: (mugavam võimalus Tartus töötavatele ametnikele, Tallinnast start varasem): Tartumaa Arendusselts, Põlvamaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider;
 • Harju- ja Raplamaa: Lääne-Harju Koostöökogu ja Raplamaa Partnerluskogu.

Täpsem info http://www.maainfo.ee/index.php?id=2077&page=3394&


Leader näited Eestimaalt: http://maainfo.ee/index.php?page=3302


Kui oled korraldamas üritust, kuhu ootad osalema inimesi kogu Võrumaalt ja kaugemaltki, siis anna meile sellest teada ja me lisame teate oma kodulehele.
Üritusest saad teada anda e-mailile info@voruleader.ee


Kontaktid Võrumaa Partnerluskogus:

Jarek Jõela- juhatuse esimees tel. 53092552

Anneli Ott- tegevjuht tel. 53451330

Ülle Urbanik- juhiabi tel. 5266832

Kerli Kanger- meetmenõustaja tel. 5102662

e-mail: info@voruleader.ee

koduleht: www.voruleader.ee