2017 II taotlusvoorust elluviidud projektid

Ruusmäe jahiseltsi hoone katuse rekonstrueerimine

MTÜ Ruusmäe Jahiselts
Projektiga renoveeriti MTÜ-le kuuluv hoone katus, mis on ühtlasi esimene samm energiasäästlikkuse ja maja edasise säilimise tagamisel. Projekti ehitustegevuse käigus vahetati välja jahimaja katuse puittarindid ja paigaldati uus katusekatte plekk. Valmisid lõppviimistletud teisekorruse otsaseinad koos akendega, paigaldati uus sadevee ärajuhtimise süsteem. Lisaks ehitati vahelagi koos soojustusega.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 22 240.04 eurot.

Ruusmäe jahiseltsi hoone katuse rekonstrueerimine

Uus tapifrees ettevõttesse

Sternoberg OÜ
Projekti käigus vahetati välja ettevõtte amortiseerunud tööpink, soetades endale kaasaegse tapi freespingi, millega on võimalik lõigata tappe 45 kraadise kaldnurga alt. Uus masin võimaldab kiiremalt ja ohutumalt toota, tänu sellele loodab ettevõte kasvatada ekspordiks minevate toodete osakaalu. Tooted saavad kvaliteetsemad tapid. Tootmistegevuse muutmine efektiivsemaks loob võimaluse planeeritud tootmismahtude saavutamiseks järgnevatel aastatel.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 4 671.00 eurot.

Uus tapifrees ettevõttesse

Katlamaja ja küttesüsteemide renoveerimine. Valgustussüsteemide rekonstrueerimine.

OÜ Karlsson Puit
Projektiga renoveeriti  katlamaja ja rajati uued küttesüsteemid ning rekonstrueeriti tootmishoones valgustussüsteemid. Olme-ja tootmisruumide soojusega varustamisega loodi võimalus rajada puidukuivatid ja uute, lähiaastatel ehitatavate tootmisruumide varustamine soojusega. Valgustussüsteemide rekonstrueerimisega tootmis- ja olmeruumides tagati valgustuse vastavus kehtivatele normidele ning tagati ohutus.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 11 851.72 eurot.


Tootmishoonete põrandate renoveerimine

HUT Eesti OÜ
Projektiga renoveeriti ettevõtte kolmes tootmishoones amortiseerunud tsementpõrandad parandamaks töötajate töötingimusi, tagamaks tootmisprotsessi loogilise järjekorra ning suurendada reaalselt kasutatavat tootmispinda 281m2. Ülaltoodu aitab oluliselt kaasa tootlikkuse kasvule. Uuesti betoneeritud põrandatelt kõrvaldati ebatasasused, kõrgendused ja kalded, mis hõlbustavad toorme ja materjalide liigutamist erinevate tootmisprotsesside vahel, tagavad töötajate sujuvama tegevuse ning vähendavad seega oluliselt ajakulu.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 29 325.72 eurot.

Tootmishoonete põrandate renoveerimine

Energia-ja tervisesäästlik Kungla Seltsimaja

Tagaküla Laulu Mängu Selts Kungla MTÜ
Külakogukonnale avalikuks kasutuseks mõeldud Kungla Seltsimaja vundament on soojustatud, on vahetatud välja pehkinud alumised palgid ja ehitatud uus sissepääsutrepp köögiuksele. Soe ja tervisesõbralik ning korrashoitud hoone loob piirkonna elanikele võimalused uuenduslikeks tegevusteks seltsimajas.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 37 821.60 eurot.

Energia-ja tervisesäästlik Kungla Seltsimaja

Ulukisaaduste kasutamisala laiendamine kogukonnas

Võrumaa Jahimeeste Selts
Projekti käigus said Võrumaa jahimehed ja nende lähedased, kes on kogukonna liikmed, jagada oma kogemusi loodushoiust, looduse säästlikust kasutamisest ja loodussaaduste kasutamisest. Koolituste tulemusena paranesid oskused ja teadmised ulukiliha kasutamisest. Nende oskuste ja teadmiste abil on võimalik luua lisaväärtus jahiseltsidele teenuste pakkumiseks nt toitlustusteenust ulukilihast valmistatud toodetega. Koolituste tulemusel on jahimeeste ja jahiseltside üldine võimekus ulukiliha töötlemisel tõusnud ning loodud on eeldused ulukisaaduste laiemaks kasutamiseks ka kogukonnas. Jahiseltsidele on koolituste tulemusel loodud alus oma seltsile lisaväärtuse loomiseks ulukisaaduste turustamiseks kogukonnas, mis annab eelduse nö oma teenuse või toote väljatöötamiseks ja annab jahiseltsidele veel ühe sisendi jätkusuutlikuks arenguks. Kokku korraldati kahe aasta jooksul 30 koolitust ning lisaks läbisid 27 jahimeest sanitaar- ja hügieenikoolituse ulukisaaduste esmakäitlemises. Koolitustel osales kokku ca 400 inimest, kellest mitmed osalesid rohkem kui ühel koolitusel. Koolitusi võeti soojalt vastu ning tagasiside koolitustele ja koolitajale oli valdavalt väga positiivne.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö, summas 10 557.00 eurot.

Ulukisaaduste kasutamisala laiendamine kogukonnas

Rõkkab rõõmust Võrumaa

Võru Vallavalitsus
Projekti eesmärk oli lastele ja noortele läbi erinevate sündmuste Võrumaa ajaloo, kultuuri ja keele õpetamine. Projekti raames viidi läbi koolituspäevad „Suursündmuse ohutus“, „Müük ja turundus“, Vana Võromaa kultuuriruum“. Lisaks koolituspäevadele toimus 10 kohalikku kultuuri, ajalugu ja keelt tutvustavat töötuba, kaks lastepärast toidunädalat Võrumaa toitlustuskohtades ning laste poolt meisterdatud toidu- ja käsitöölaadad Võru Lastefestivalil. Projektitegevuste tutvustamiseks viidi läbi erinevaid reklaami ja turundustegevusi ning trükiti võrukeelt tutvustavad ja õpetavad flaierid. Projekti kaasrahastusega soetati tegevuste läbiviimiseks kolm telki. Eesmärgi saavutamiseks kaasati koostöösse erinevaid osapooli – lapsed, noored, kohalikud ettevõtted ja MTÜd, käsitöölised, noortekeskused – suurendades seeläbi koostöövõrgustiku ja suhted Võrumaa organisatsioonide, asutuste ja ettevõtjate vahel. Kohalikku pärandit tutvustavate sündmuste kaudu on inimesed muutunud teadlikumaks oma piirkonna ajaloost, traditsioonidest ja kultuuripärandist. Tugevnenud on inimeste kodukoha tunnetus ja identiteet. Läbi koostöö ja edukogemuse on inimesed aktiivsemad ja motiveeritumad uutes algatustes osalema või neid ellu kutsuma. Levib kuvand Võrumaast kui lapsesõbralikust kohast ning mälestused lapse- ja nooruspõlvest loovad eelduse kodukohta jääda või siia tagasi tulla.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö, summas 20 208,66 eurot.

Rõkkab rõõmust Võrumaa

Uue-Antsla rahvamaja keldrikorruse renoveerimise I etapp

MTÜ Kaksküla
Projekti käigus uuendati 2011. aastal valminud keldrikorruse renoveerimise ehitusprojekti (küttesüsteemis asendati puuküte olemasoleva maakütte süsteemi vastu) ning antud projekti alusel teostati Uue-Antsla rahvamaja keldriruumide renoveerimise I etapp. Tööde käigus vahetati välja trepp, ehitati välja seminari/õpperuum koos kööginurgaga, WC ja dušširuum, küttesüsteem olemasoleva maakütte baasil ja ventilatsioonisüsteem. I etapi renoveerimistöid teostades arvestati tulevikus II etapi renoveeritavate ruumide ühendamise võimalusega süsteemi. Ruumide renoveerimisel lähtuti energiasäästlikkuse põhimõtetest. Keldriruumide renoveerimine on oluline rahvamaja tegevuste tervisesäästlikumaks muutmiseks ning aitab kaasa kogukonna aktiivsuse kasvule läbi ühistegevuse võimaluste laiendamise.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 40 000.00 eurot.


Oma tooted otse tarbijale!

Andi Invest OÜ
Projekti eesmärgiks oli soetada erinevaid seadmeid, mis võimaldaksid liha töödelda ja valmistada müügiks ning laiendada olemasolevate liha- ja leivatoodete sortimenti. Soetati konvektsioonahi, vaakumpakendaja, külm-suitsuahi, kombiahi ja taignasegaja. Seadmed võimaldavad valmistada kvaliteetsed liha-ja pagaritooteid. Soetatud seadmed aitavad kaasa Vana-Võrumaa toidutraditsioonide säilitamisele. Lisaks luuakse täiendavad võimalused alakoormatud köögi kasutamiseks nädala alguspäevadel.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 5 722.00 eurot.

Oma tooted otse tarbijale

“Daisy Tordid” pagaritöökoja tootmisruumide renoveerimine ja sisutamine

OÜ Danton
Projektiga kavandatud tegevused teostusid planeeritust aasta hiljem. Köögi käivitamisega seotud investeerimistegevused aitasid ettevõttel tagada tootmistegevuse nõuetele vastavus ja kaasaegsus. Projekti investeeringud võimaldavad Danton OÜ’l pakkuda kõrgekvaliteetseid, kohalikul toormaterjalil põhinevaid pagari- ja kondiitritooteid. Ettevõttel on tänu tõhusale köögile oluliselt paremad võimalused panustada ka Võru kultuuri eripära kasutamisele oma tootedisainis (kohaliku rahvusmustrite kasutamine toodete kaunistustes jne). „Daisy Kohvik“ on tänu toetusele konkurentsivõimeline pakkuma Varstu alevikus toitlustusteenuseid ka pikemas perspektiivis.

Toetus: Meede 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine, summas 17 937.00 eurot.


Laste Lõunamaa

SA Võrumaa Arenduskeskus
Ühise nimetuse alla on koondunud Eesti Maanteemuuseum, Pokumaa, Liikluslinn ja Kubija hotell-loodusspaa. Projekti abil valmis koduleht koos e-pileti müügisüsteemiga lastelõunamaa.ee ning tehakse turundust ühispiletile, millega saab külastada kõiki nelja osapoolt.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 19 805.83 eurot.

Laste Lõunamaa

Kaugtöökeskuse loomine Rõugesse

MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus
Projekti Kaugtöökeskuse loomine Rõugesse raames loodi Rõuge alevikku kaugtöökeskus, mis võimaldab kaug- ja ühistööks mugavat keskkonda ja kaasaegset keskkonda. Kaugtöökeskusesse loodi ruumid, mille puhul on tegemist avatud kontoriga, mis on avatud kasutamiseks nii kohalikele elanikele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele kui ka vabaühendustele, kellel endil puuduvad kontori- või koosolekuruumid. Keskuses on kolm erineva suurusega ruumi, mis on tööks sobivalt sisustatud ning kasutada on koosolekuteks vajaminev tehnika.

Toetus: Meede 2.1. Ettevõtluskeskkonna arendamine, summas 28 377.36 eurot.

Kaugtöökeskuse loomine Rõugesse

Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamine

SA Võrumaa Arenduskeskus
Projekti eesmärk oli kogukonna teadmiste täiendamine Vana-Võromaa kulutuuripärandi osas ning olemasolevate teadmiste, oskuste jätkusuutlikkuse tagamine. Projektist loodi UMA PIDO videosalvestused, Vana-Võromaa turismitrükis kuues keeles (EST-VÕRO; FIN-ENG; RUS-LAT) ning suitsusauna virtuaalreaalsus. Tutvustati Vana-Võromaa kultuuriruumi üiirkonda kutsutud blogijatele ja ajakirjanikele.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö, summas 22 400.53 eurot.


Viitina külakeskuse osaline renoveerimine

Rõuge Vallavalitsus
Projekti toel renoveeriti osaliselt Rõuge vallas Viitina külas asuv külakeskuse hoone. Tänu akende osalisele vahetusele, fuajee ning aula seinte, lagede ja põrandate on hoone avalikuks kasutamiseks mõeldud osa efektiivsem, energiasäästlikum ning tänu värskele ja väärikale väljanägemisele kasutatakse ruume aktiivsemalt erinevate esinduslike ja pidulike ürituste korraldamiseks. Viitina Külakeskus on külastajasõbralik, kaasaegne, kuid samas mõisale kohaselt väärikas kooskäimise koht.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 39 993.93 eurot.

Viitina külakeskuse osaline renoveerimine

Mõniste ANKi hoone evakuatsioonitee ehitus ja küttesüsteemide rekonstrueerimine

MTÜ Ääremaa Noored
Projektiga jätkati Mõniste ANKi hoone rekonstrueerimist energiasäästlikuks. Hoone evakuatsiooniteede väljaehitamine tagab turvalisuse ning küttekollete rekonstrueerimine aitab kaasa taastuvenergia kasutamisele ning kulude kokkuhoiule. Kogukond, sh noored, on saanud uue kogemuse läbi ühistegevuse (ehitustööde järgne koristus hoone ruumides ja heakorratööd hoone ümbruses) ning on seeläbi tugevam ja ühtehoidvam.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade arendamine, summas 34 835.73 eurot.

Mõniste ANKi hoone evakuatsioonitee ehitus ja küttesüsteemide rekonstrueerimine

Võrumaa noorte kaasamine turvalise kogukonnaelu suurendamiseks

MTÜ Turvaline Võrumaa
Projekti eesmärgiks oli noorte kaasamine oma kogukonnaelu turvalisuse suurendamisse, aidates kaasa kogukondade aktiivsusele läbi kogemuste ja ühistegevuse.
Korraldati koolitusi kaasamaks vabatahtlikke isikute otsimiseks. Esmasel koolitusel anti neile esmaseid teoreetilisi ja praktilisi teadmiseid otsingute läbiviimiseks. Lisaks otsingutele sisaldasid koolitused olulisi teemasid järgnevates valdkondades: oma vara kaitseks, turvaliste kogukondlike ürituste ja spordivõistluste korraldamiseks, internetiohtude äratundmiseks ja vältimiseks, ohutuks liiklemiseks, meelemürkide kahjulikkusest, radikaliseerumise märkamiseks ja ennetamiseks.
Oma tegevuste läbiviimiseks ning paremaks korraldamiseks soetati helkurveste, soojuskaameraga droon ja öövaatlusseadmed, kasutamaks tänapäevaseid tehnilisi vahendeid otsingute tulemuslikumaks läbiviimiseks.

Toetus: Meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö, summas 20 152.43 eurot.

Võrumaa noorte kaasamine turvalise kogukonnaelu suurendamiseks