Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud

  1. mail kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. Küla- ja kultuuri meetme I taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse. Kokku esitati Võrumaa PK meetmesse 1 „Küla- ja kultuuri meede “ 28 projektitaotlust taotletava summaga kokku  745 tuhat eurot. Alameetmesse 1.1 Külakogukondade arendamine  esitatud ja hinnatud 18-st projektist said toetuse kinnituse 7 projektitaotlust. Kaks taotlust võeti taotlejate poolt enne hindamist tagasi. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse vooru rahaliste vahendite lõppemise tõttu.  Meetme eelarve oli 242 426,25 eurot.  Alameetmesse 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö  esitatud 8-st projektist said toetuse kinnituse 4 projektitaotlust. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse vooru rahaliste vahendite lõppemise tõttu.  Meetme eelarve oli 100 000 eurot.

Lp. taotlejad! NB!  Kõik Küla- ja kultuurimeetme 2017.a. I taotlusvooru projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 01. juunil 2017.a.edastatud PRIA-le. Peale seda muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA, vastavasisuline otsus edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma kontot.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor  Küla- ja kultuuri meetmele avatakse septembris 2017. Täpsem infot 2017.a. II taotlusvooru kohta avaldatakse suve lõpus Võrumaa Partnerluskogu kodulehel ja maakondlikus ajalehes.