PRIA tagab veatutele taotlustele rohelise tule

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) teavitab oma kliente, et maaelu arengukava (MAK) investeeringumeetmetest toetuste taotlemisel rakendub kord, mis võimaldab korrektsete taotluste menetlemist ja toetuste määramist kiirendada.

Peamine muudatus seisneb selles, et kõik vajalikud dokumendid ja puuduolevad andmed tuleb esitada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul, muidu võib PRIA taotluse läbi vaatamata jätta. Sa­mas oleme kavandanud muutusi, mis teevad taotluse esitamise lihtsamaks.

Tõsi, ka seni on olnud iga meetme määruses taotlemisel nõutavate dokumentide loetelu ja ju­hendeis manitsetakse, et taotlused tuleb esitada korrektseina. Tegelikkust kirjeldab PRIA aren­gutoetuste osakonna juhataja Toomas Ojakäär sellisena:

„Sageli on PRIAsse laekunud taotluste juurest olulisi dokumente või andmeid puudu. Siis hakkavad ametnikud kliente otsima ja järelepärimisi tegema, selgitavad, lepivad kokku puu­duste kõrvaldamise tähtaegu. Kui vajalikud dokumendid ka siis ei saabu, otsime jälle kon­takti…”

Investeeringumeetmete puhul on toetusesoove enamasti rohkem kui eelarve maksta võimaldab, sellepärast tuleb abikõlbulikud taotlused PRIAs toetuste määramiseks hindepunktide alusel pin­geritta seada. Seda ei saa teha enne, kui on selge, millised taotlused üldse nõuetekohasteks kva­lifitseeruvad ja millised puudulike dokumentide tõttu kõrvale jäävad. Mõnigi kord tuuakse puuduvad dokumendid PRIAsse alles mitmekuuse menetlusperioodi lõpupäevadel.

Viimatises loomakasvatusehitise investeeringutoetuse taotlusvoorus tuli järelpärimisi teha 53% taotluste kohta, noortaluniku toetusmeetme analüüsitavatest taotlustest koguni 82 protsendile. Maaelu mitmekesistamise meetme III taotlusvoorus esitatud 352 taotlusest tuli jä­relepärimisi teha 220 korral. Sama meetme esimeses taotlusvoorus üle aasta tagasi oli olukord veel hullem – taotlusi võeti vastu 366, järelepärimisi oli 347 (ehk 94,81%), neist üle poolesaja korduvad.

„Nii on kannatajateks korrektse taotluse esitanud ettevõtjad, kes peavad toetuste määramisot­suseid viivitajate tõttu pikalt ootama, sest toetused määratakse kõigile korraga. Selline olu­kord pole õiglane ega normaalne,” tõdeb Toomas Ojakäär.

 

Puudulik taotlus võib jääda läbi vaatamata

Novembris kiitis Riigikogu heaks „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” (vt www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13283268, seadus jõustus 1.jaanuaril 2010), mille § 59 lg 2 sätestab, et  kui maaelu arengu investeeringutoetuse taotleja ei ole esitanud kõiki nõutavaid dokumente ja taotlus ei ole vormikohane, siis võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata.

PRIA ja Põllumajandusministeeriumi soov on, et taotluse koostamine oleks kliendile võimali­kult lihtne ning vajalik info oleks aegsasti enne taotlusvooru algust olemas, nii et taotluse esita­miseks jääks piisavalt aega. – Meetmete määrused valmivad edaspidi  päris uute meetmete puhul neli, varem menetluses olnute puhul kaks kuud enne taotluste vastuvõtu algust.

Hiljemalt kolm nädalat enne vastuvõtuperioodi avalikustab PRIA oma kodulehel vastava meetme toetuse taotlemisel nõutavate dokumentide loetelu, taotlemisega seotud juriidilised alu­sed (millega soovitame kindlasti tutvuda!), juhendi „Abiks taotlejale”, vajalikud taotlusvormid ning abistavad juhised vormide täitmiseks. See materjal on kättesaadav ka maakondlikes teenin­dusbüroodes.

„Aegsasti valmivad määrused, teavitusmaterjal ja põhjalikud juhendid aitavad vältida senist praktikat, kus valdav osa investeeringutaotlusi esitatakse nädalaid kestva taotlusperioodi paaril viimasel päeval ja kõiki pabereid ei jõuta õigeks ajaks kokku koguda,” kinnitab Toomas Oja­käär.

 

Viimasel päeval esitatud taotlust ei jõua parandada

Kui klient esitab siiski PRIAsse taotluse, mis ei ole vormikohane või ei sisalda kõiki vajalikke dokumente, siis on tal võimalus puudused kõrvaldada taotluste vastuvõtuperioodi jooksul – viimaseks päevaks. See reegel kehtib kõigi taotluste puhul sõltumata nende PRIAsse saabumise viisist (isiklik kohaletoomine, post, e-post).

Isiklikult kohaletoodavate taotluste puhul kontrollib dokumentide korrektsust ja annab kohest tagasisidet PRIA klienditeenindaja. Postiga jmt saabunud taotlused avatakse hiljemalt saabu­misjärgsel tööpäeval ja kui avastatakse vormistuslikke vigu, siis võetakse kliendiga samal päe­val telefonitsi ühendust ja selgitatakse talle, millised puudused on tarvis taotlusperioodi jooksul kõrvaldada. Kui PRIA töötaja klienti telefonitsi kätte ei saa, informeeritakse teda e-kirjaga.

Seega paneme oma klientidele südamele, et väga oluline on esitada taotlus sellise ajavaruga, et vajadusel jääks aega vigade likvideerimiseks ja puudu olnud dokumentide esitamiseks enne taotluste vastuvõtu lõppu. Taotluse esitamist viimasele päeval jättes vigade parandamiseks va­ruaega pole. Siis jääb üle võimalus esitada korrektne taotlus järgmises taotlusvoorus.

Kui klient siiski vastuvõtuperioodi kestel oma taotluses puudusi ei kõrvalda, võib PRIA jätta taotluse läbi vaatamata (seda ei hakata sisuliselt menetlema). Sellekohane otsus vormistatakse peadirektori käskkirjas ja saadetakse kliendile.

Pärast taotlusvooru lõppu algab taotluste sisuline analüüs (menetlus) ning pole välistatud, et selgub veel sisulisi vigu (nt klient esitas valeandmeid oma majandusnäitajate kohta, hinnapak­kumised on ebarealistlikud vms) või ilmseid ebatäpsusi (arvutusviga, valesti kirjutatud number vms).  Ilmsetest ebatäpsustest teavitab PRIA klienti ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Sisulised vead ja valeandmed aga võivad saada põhjuseks, miks toetus ka vormilt korrektse taotluse puhul määramata võib jääda. 

Esimene MAK meede, mille taotluste vastuvõtul PRIA aprillikuust alates uudset korda raken­dab, on „Koolitus- ja teavitustegevus”, järgneb LEADER projektitaotluste vastuvõtt alates 19.juunist ning teised meetmed sedamööda, kuidas taotluste vastuvõtuperioodid toetuste ajaka­vas kätte jõuavad.

 

Lisainfo: PRIA Investeeringutoetuste infotelefonil (737 7678; 737 7678 või e-posti teel info@pria.ee)  
www.pria.ee