Teostatud projektid 2009

OÜ Perepuit tootmishoone ümbruse asfalteerimine

Osaühing Perepuit

Projekti raames kaeti asfaltkattega Võru vallas Kirumpää külas osaühingu tootmishoonete juures olevad platsid 2 300 m2 ulatuses.

Toetus: Meede 2. maapiirkonna ettevõtlus ja tugiinfrastruktuuri arendamise toetus, summas 9 848,79 eurot.

XXII Kaika Suveülikool Haanjas

Haanimiihhi Nõvvokoda

XXII Kaika Suveülikool korraldati Haanjas, millisest sai osa ca 200 osalejat. Kaika Suveülikool on võrukeelne üritus, mis reklaamib kogu kaasaegset tegevust, mida tehakse võru keele ja kultuuri säilitamiseks ja alalpüsimiseks.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 6 391,15 eurot.

A.Teppo Lõõtsamuuseumi II etapp

MTÜ A.Teppo Lõõtsatalu

Renoveeriti tulevase Lõõtsamuuseumi hoone konstruktsioon ja vahetati välja katusekate.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 19 173,50 eurot.

Luikedega piknikule

MTÜ Alaveski Loomapark

Alaveski Loomapargi luigetiigi saarele rajati lehtla.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 5 162,40 eurot.

Rahvarõivaste täiendamine

MTÜ Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts

Soetati meeste pikk-kuubede juurde võrkvööd ja Rõuge kihelkonna rahvarõivaste juurde kuuluvad nahksed säärsaapad.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 2 153,57 eurot.

Voki külakeskuse keldrisaal

MTÜ Voki Külaselts

Projekti kaudu valmis külakeskuse keldrisaal, misläbi Voki piirkonna elanikud said suurema ruumi ühisürituste läbiviimiseks.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 5 049,01 eurot.

Ühistegevuseks vajalikud vahendid

MTÜ Eesti Ellujäämisselts

Projekti eesmärgiks oli soetada noorte ühistegevuseks vajalikud vahendid (matkatelk, lauatennise laud, korvpallialused, batuut). Tänu projektile oli võimalik luua maanoortele sisuka vaba aja kasutamise võimalused ning suunata ja õpetada neid positiivse ellusuhtumise suunas. Vahendeid kasutatakse erinevate Võrumaa maanoortele suunatud tegevuste (laagrid, õppepäevad jms) läbiviimisel. Läbi õpete ja kontrollitud aktiivsete tegevuste suunatakse noorte harjumusi positiivses suunas, mis jätab oma jälje ka tulevikuks.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 38 051 krooni/ 2 431,91 eurot.

Vana-Vastseliina piirkonna elukeskkonna parandamine

Elukeskkonna parandamine Vana-Vastseliina piiskopilinnuse kompleksis

Vastseliina Piiskopilinnuse SA

Projekti eesmärgiks oli parandada külastajate ja kohalike elanike puhkamisvõimalusi ning tagada heakord maakonna ühe olulise vaatamisväärsuse – Vastseliina piiskopilinnuse varemete ümbruses ja mõisapargis. Varjualuste ehitamisega loodi head võimalused väiksemateks koosviibimisteks (piknikud, koosolekud, mõttetalgud, käsitöö õppused, erinevad temaatilised üritused) sobiv väliala piiskopilinnuse vahetusse lähedusse, et vältida liigset isetegevust piiskopilinnuse ja mõisapargi kompleksis.
Eesmärgiks oli ka mitmekesistada kohalike elanike ja külastajate võimalusi erinevateks tegevusteks.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 105 613 krooni / 6 749,90 eurot.

Põlvkonnad

MTÜ Varstu Noorteklubi Kõgõkogo

Korraldasime erinevaid põlvkondi ühendava festivalipeo 2010. aastal 26.- 27. märtsil, mille teemaks oli „Inimene iseenda varjus". Kahekümnel trupil, kes festivalil osalesid, oli võimalus otsida uusi vaatenurki selle inimliku probleemi kajastamisel. Festivali korraldasid noored koostöös vilistlaste, lapsevanemate ja õpetajatega. Kodalastargad Andrus Vaarik, Indrek Tulp, Henn Sarv, Tiit Niilo, Rait Avestik, Jaak Urmet, Margus Konnula andsid truppidele tagasisidet. Kontserdiga esines Bonzo. Elamuspilte joonistasid Tartu Kunstikooli tudengid Karmen Vigor, Leelo-Mai Aunbaum. Kajastasime festivali sündmusi kooliajalehes Varstukas.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 77 173,65 krooni/ 4 932,28 eurot.

Külakeskuse rekonstrueerimine Luutsnikus I etapp – Ehitusliku põhiprojekti tellimine

MTÜ Luutsniku Külaselts

Käesoleva projekti käigus telliti Luutsniku küla keskmes asuva vana kauplushoone rekonstrueerimiseks ehituslik põhiprojekt multifunktsionaalse külakeskuse tarbeks. Külakeskuse väljaehitamine ja elanikele vajalike esmatasanditeenuste koondamine küla keskmesse muudab kardinaalselt küla südame väljanägemist ja loob paremad tingimused nii kohapealsetele elanikele kui ka külastajatele. Multifunktsionaalses Külakeskuses avanevad võimalused kooskäimiseks erinevatele sihtgruppidele. Külakogukond on seeläbi hästi toimiv ja organiseeritud. Elukvaliteet paraneb, inimesed on sotsiaalselt kaasatud ja rahulolevad, kuna toimuvad erinevad tegevused ja üritused. Kogukonna ühtsus ja "meie" tunne on tugevneb ning kinnistub. Aktiviseerub kogukonna ühiskondlik aktiivsus ja isetegemine. Oluliselt rekonstrueeritava ja laiendatava multifunktsionaalse külakeskuse elueaks on kavandatud vähemalt 50 aastat. Antud hoone suudab teenindada korraga maksimaalselt 50 inimest. Peame väga oluliseks ka noorema põlvkonna kinnistumist ja tagasipöördumist oma kodukohta. Noored vajavad väljundit oma kodukohas. Läbi erinevate tegevuste ja teenuste on ka lapsed ja noored kaasatud.
Kultuurilise teenindamise jagunemine valla kolme keskuse vahel aitab seni kahele keskusele langenud koormust ühtlasemalt jaotada, pakkudes enim võimalusi seeläbi just ääremaal elavatele inimestele.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 103 014 krooni/ 6 583,80 eurot.

Sänna mõisa puutöökoja remont

Sänna mõisa puutöökoja remont

MTÜ Sänna Mõisakeskus

MTÜ Sänna Mõisakeskus taotles LEADER programmist rahastust projektile "Sänna mõisa puutöökoja remont". Toetuse suureks oli 139160 krooni.
Projekti käigus renoveeriti Sänna mõisakompleksi kuuluva viljaait-kuivati põhjatiib, kus tegutseb külaelanikele avatud puutöökoda. Remondi teostamine võimaldab puutöökoja aastaringset kasutuselevõttu.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 139 160 krooni / 8 893,95 eurot.

Sõmerpalu aleviku haljasala rajamine

Sõmerpalu aleviku haljasala rajamine

MTÜ Sõmerpalu Külaselts

Sõmerpalu alevikus puudus korrektne ja hooldatud haljasala. Vaja oli välja arendada kogukonna liikmetele ilus ja mugav vabaaja veetmise koht. Haljasala rajamine oli kogu alevikule vajalik just silmailu ja hariva otstarbe tõttu. Rajatav haljasala muudab piirkonna atraktiivsemaks kujundades piirkonna mainet. Lähedusse rajatud külaseltsi spordi- ja mänguväljak ning haljasala moodustavad ühtse terviku, mis võimaldab piirkonna elanikel veeta rohkem vaba aega aktiivselt puhates kaunilt kujundatud keskkonnas.
Eesmärgiks oli tugevdada kogukonna ühtekuuluvust ja hoolivust oma kodukoha vastu. Arendada kogukonnaliikmete ilumeelt. Muuta Võru-Viljandi maantee ääres asuv Sõmerpalu alevik pilkupüüdvaks .
Projekti käigus koostati haljastusprojekt, 2010.a. kevadel planeeriti haljasala, ettevalmistati istutusala, rajati kõnniteed, istutati ilutaimed ning teostati haljasala esmane hooldus. Haljasala valmis juunis 2010.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 171 972,69 krooni / 10 991,06 eurot.

Antsla noorte huvitegevuse arendamiseks vahendite soetamine

Tantsuklubi Cris

Sülearvutit, projektori ja fotokaamera olemasolul on Antsla noorteklubi ja tantsuklubi Cris noored saanud tutvuda arvutiprogrammiga fototöötlust, on saadud algteadmisi kodulehe tegemiseks. Koostati noorteklubi üritusteks plakateid. Tänu projektori olemasolule õpiti suvel 2010 tantsukavad projektori abil. Noorteüritustel jäädvustatakse fotod ning erinevate koolide noortega suheldakse arvuti teel on toimunud ja toimub edaspidi tantsukavade õppimise analüüs läbi arvuti projektoril ning vigade parandus.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 44 316 krooni / 2 832,31 eurot.

Noorte meeste mehised tegemised MTÜ Alaveski Loomapark

Noorte meeste mehised tegemised MTÜ Alaveski Loomapark

Projekti käigus soetati kartcross bagi Semog B 600 ehituseks vajalike detailide komplekt.Komplekteerimisel osalesid Mõniste valla noored tehnikaspordi huvilised ja protsessi oli kaasatud ka Mõniste kooli tööõpetuse õpetaja Aivar Jalandi ning Lätist antud ala spetrsialist Janis Boks.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 204 469.00 krooni / 13 067,95 eurot.

II Võrukeelse laulu- ja rahvapeo UMA PIDO korraldamine

II Võrukeelse laulu- ja rahvapeo UMA PIDO korraldamine

MTÜ Võro Selts VKKF

Uma Pido eesmärgiks on säilitada kohalikku kultuuripärandit ja keelt, tugevdada siinsete elanike identiteeditunnet ja käsitleda ajaloolist Võromaad ühtse kultuuriruumina. Samuti sooviti projektiga tihendada kohalike elanike, ettevõtjate ja omavalitsuste koostööd. Projekti eesmärgid täideti. Projekti abiga viidi läbi Uma Pido peakontserdi heli- ja valgustusteenindus, peo reklaambännerite valmistamine, montaaž ja demontaaž ning saateansambli osalemine peo peaproovis ja esinemine peakontserdil.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 90 282 krooni / 5 770,08 eurot.

Haanja Tantsu Mängu Laulu Seltsi ruumi sisustamine

MTÜ Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts

Projekti käigus muretseti Haanja Tantsu Mängu Laulu Seltsi renoveeritud seltsiruumi sisustus. Osteti 16 seljatoega lahtikäivat pehmet istet, riiuliga köögikapp ja lahtikäiv laud. Projekti tulemusena on võimalik seltsil tegutseda ja arendada kohalikku elu. Läbi projektitoetuse on loodud head tingimused kaugemate külaliste vastuvõtmiseks ning seltside kokkusaamisteks ning koosolekuteks.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 38 038,50 krooni / 2 431,10 eurot.

Pikakannu Vana Koolimaja möbleerimine

MTÜ Pikakannu Kooli Areng

Projektiga soetati Pikakannu Seltsimajja mööblit. Lastetuppa osteti tegevuste läbiviimiseks kapid, lauad ja toolid. Köök ning talgutare said uue laua ja toolid ning abiruumidesse muretseti kapid.

Toetus: Meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 70 186 krooni / 4 485,71 eurot.

Raamatu „Kodukandi radadel” ilmutamine

MTÜ Kodukotus Parksepa

Raamatu „Kodukandi radadel" ilmutamise eesmärgiks oli trükkida ja välja anda Võru valla ühe tugevama ja elujõulisema kandi (endise Aleksandri valla) Väimela-Raiste-Tagaküla piirkonna hariduselu ja kultuurielu algusaastaid, Väimela Algkooli (Rammuli Vallakooli ja Aleksandri Vallakooli) kujunemist ja kasvamist kuni 1944.aastani, sealset kultuurielu algusaastaid (Kungla orkester), Kungla seltsimaja ehitamist ja seltsi tegevust, suuremaid talusid ja kuulsaid kooli lõpetanuid.
Tegemist on haridusasutustega, mis on praeguse Parksepa Keskkooli eelkäijad.
Tegemist on hulgaliselt pildi- ja arhiivimaterjale sisaldava teosega, kus rõhutatud on kohalike inimeste jutustusi kaugetest aegadest. Planeeritud on ilmutada ka raamatu II ja III osa, mis viiksid jutustuse tänapäevani.
Projekti kasutegur on äärmiselt kõrge. Raamat on lugejaskonna seas väga populaarne ja nõutud. Projekti tulemusena on valminud teos, mis koondab endas ühe piirkonna hariduse-ja kultuurielu ajalugu. Projekti sihtrühm on väga lai, alates väga eakatest valla elaniekst kuni äsja koolitee lõpetanutest, kelle haridustee on seotud olnud Parksepa Keskkooliga.
Planeeritud on ilmutada ka raamatu II ja III osa.

Toetus: meede 1.2. Kohaliku kultuuripärandi säilitamine, summas 53 657 krooni / 3 429,28 eurot.

Motoringi tegevuse arendamine

Motoklubi Käbid ja Kännud

Projekti eesmärgiks on noorte vabaaja võimaluste mitmekesistamine, koostöö arendamine teiste samalaadsete organisatsioonidega ja külakogukonnaga. Motoklubi tarbeks soetati töövahendeid, osaleti võistlustel ning korraldati treeninguid ja võistlusi. Projekti kasutegur on suur, sest noored said treenida ja osaleda võistlustel ning nende sportlik tase tõusis. Motoklubi Käbid ja Kännud liikmed on sageli auhinnalistel kohtadel. Paranes suhe teiste samalaadsete organisatsioonidega. Avardusid noorte vabaaja veetmise võimalused. Noored on senini tublisti arenenud. Tulemuslikult on loota Võrumaa meistrivõistlustel auhinnalist kohta vähemalt ühele klubi liikmele. Eesti arvestuses on üks klubi liige jõudnud kaheksandale kohale.

Toetus: meede 3. Noorte potentsiaali toetamine ja kaasamine kogukonda, summas 94 506 krooni / 6 040,03 eurot.

“Päikesesüsteemi õppe-matkarada”

Päikesesüsteemi õppe-matkarada

MTÜ Bravo -- Youth Support Organisation

Projekti eesmärgiks oli tellida Päikesesüsteemi matkaraja ehituslik projekt. Päikesesüsteemi matkarada kujutab endast miljard korda kahandatud päikesesüsteemi maketti, mis asetuks Sänna-Hurda külade vahelisele alale. Matkarada seob endaga kohalikud turismiettevõtjad ja paikkonna olulisemad kultuuripärandi objektid, lisaks suurendab matkajate keskkonnateadlikkust. Matkaraja külastaja saab aimu kosmilistest maastaapidest, õpib tundma päikesesüsteemi ning tutvub kohalike kultuuriliste vaatamisväärsuste ja loodusega.
Ehitusliku projekti valmistas Kauss Arhitektuur OÜ.

Toetus: meede 1.1. Külakogukondade algatusvõime tugevdamine, elukeskkonna parandamisel, summas 46 4000 krooni / 2 965,50 eurot.