Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon

18. mail jõustus määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” uus redaktsioon.

Ülevaade määruse muudatustest:

 • § 28 lg 3 p 2: ühisprojekti tegevuskava saab muudetud määruse kohaselt nüüd olla ühe- kuni nelja-aastane.
 • § 29 lg 5: koostööprojekte saab esitada muudetud määruse kohaselt nüüd kuni 31.12.2021.
 • § 29 lg 7: koostööprojekte saab muudetud määruse kohaselt nüüd ellu viia nelja aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.06.2023.
 • § 31 lg 1 p 12: määruse muudatuse kohaselt pole liisingumakse abikõlblik juhul, kui asja omandiõigus ei ole toetuse saajale üle läinud hiljemalt viimase toetuseosa maksmiseks, kuid mitte hiljem kui 30.06.2023. 
 • § 34 lg 14: määruse muudatuse järgselt kohalduvad puhastulu teenimise jälgimise (mahaarvestamise) reeglid ainult teatud projekti abikõlblikust kogumaksumusest alates.
 • § 42 lg 1 ja 3: pikendatud on projektitoetuste (v.a ühisprojektid) ja koostööprojektide tegevuste elluviimise tähtaegasid ühe aasta võrra eeldusel, et lõplikuks tähtajaks jääb 31.12.2022. NB! Tähtaja pikenemine kohaldub neile, kel ei ole tähtaeg saabunud ning kes ei ole lõplikult tegevusi ellu viinud või investeeringuid teinud 2020. aasta 1. märtsiks. Eraldi pikendusavaldust määruse muutmisest tulenevalt esitama ei pea, pikendused rakenduvad automaatselt.
 • § 42 lg 2: ühisprojektide puhul tuleb määruse muudatuse järgselt tegevused ellu viia ühisprojekti tegevuskavas toodud tähtaja jooksul (vastavalt 1 kuni 4 aasta jooksul).
 • § 42 lg 4: määruse muudatusega on täpsustatud, et viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsusest teeb toetuse saaja liisingulepingu maksed ja esitab igal kalendriaastal kuni neljas osas PRIAle selle kohta maksedokumendid.
 • § 42 lg 7 p 2: määruse muudatuse kohaselt ei kehti 3 (5) aastane investeeringuobjekti sihipärase kasutamise nõue pärast viimast väljamakset liisingute puhul.
 • § 47 lisati punkt, mille kohaselt 2020. aastal võib kohalik tegevusgrupp muuta strateegiat kuni kaks korda ja rakenduskava kuni neli korda.
 • § 47 lg 13: muudeti maksuvõla nõuet projektitoetuse saajatele.  Enam ei kohaldata maksuvõla nõuet (§ 42 lg 6 p 1) projektitoetuse saajale, kes esitab projektitoetuse maksetaotluse PRIAle 2020. aastal alates 12. märtsist. NB! OTKA maksetaotlustele selleks, et hinnata toetuse saaja usaldusväärsust ja ka toetustaotlustele kehtib maksuvõla nõue edasi. 

18.05.2020 jõustunud määruse redaktsioon

Määruse seletuskiri muudatuste osas

Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas sel nädalal Leader-projektitoetuse määruse muudatuse, mis lubab kohalikel ettevõtjatel ja kodanikuühendustel eriolukorra tingimustes teha investeeringuid paindlikumalt ning pikendab tähtaegu aasta võrra.„Koroonaviiruse mõju pole jätnud puutumata ühtegi tegevusvaldkonda ning seetõttu tuleb ka Leader-toetustes teha muudatusi, mis lähevad kokku praktikas ilmnenud vajadustega. Muudatuse tulemusena võimaldatakse toetusesaajatel rahulikumalt kõik vajalikud tegevused ja investeeringud ära teha, mis tagab maapiirkondade kestliku arengu,“ lausus maaeluminister Arvo Aller. 

Eriolukorra tõttu on suletud paljud teenused ja asutused, mida ei loeta esmavajalikuks, mistõttu ei ole paljudel võimalik tähtajaks toetatavaid tegevusi ellu viia või investeeringuid teha. Seetõttu muudetakse kohalike arengustrateegiate alusel toetatud tegevuste elluviimine ja investeeringute tegemine paindlikumaks ning tähtaegu pikendatakse ühe aasta võrra. Lisaks on kohalikul tegevusgrupil võimalik 2020. aastal oma strateegiat ja rakenduskava senisest rohkem muuta. 
Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Üle Eesti tegutseb 26 Leader-tegevusgruppi.

2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid

21.aprillil 2020 on PRIA heaks kiitnud Võrumaa Partnerluskogu juhatuse otsuse 17.aprillil kinnitatud 2020. aasta rakenduskava muutmiseks, millisega suurenesid käimasoleva taotlusvooru jagatavad teotuste summad tulenevalt eelnevate projektide odavnemistest. Meetmes 1.1. on nüüd jagada toetusi summas  178 914,77 eurot ja meetmes 2.2. summas 147844,23 eurot.

Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor

2020 aasta  taotlusvoor Ettevõtluse meetme alameetmele 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine oli avatud 08.-15.aprill, kuhu esitati 8 projektitaotlust. Taotlusvooru eelarve on 137 844 eurot.  Taotlusi esitati 209 000 euro suuruses summas. Hindamise ja taotluste paremusjärjestuse kinnitamise tähtaeg Partnerluskogus on hiljemalt 13.juuli 2020, mille järel saadab PRIA taotlejatele projektitaotluste kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse.

Veel artikleid...

 1. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 2. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 3. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 4. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 5. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 6. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 7. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 8. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 9. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 10. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 11. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 12. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 13. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 14. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 15. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 16. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 17. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 18. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 19. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 20. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 21. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 22. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 23. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 24. 9.-31. juulil büroo suletud
 25. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 26. 12.-15.juunil büroo suletud
 27. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 28. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 29. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 30. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 31. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 32. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 33. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 34. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 35. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 36. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 37. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 38. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 39. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 40. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 41. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 42. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 43. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 44. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 45. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 46. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 47. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 48. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 49. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 50. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 51. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 52. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 53. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 54. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 55. Jõulutervitused!
 56. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 57. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 58. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 59. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 60. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 61. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 62. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 63. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 64. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 65. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 66. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 67. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 68. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 69. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 70. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 71. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 72. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 73. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 74. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 75. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 76. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 77. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 78. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 79. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 80. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 81. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 82. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 83. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 84. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 85. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 86. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 87. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 88. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 89. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 90. Üks teekond on lõppenud
 91. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 92. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 93. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 94. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 95. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 96. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 97. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 98. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes
 99. Võrus peeti viiendat korda kohaliku toidu suurlaata Uma Mekk
 100. Eesti Leader Liit võttis vastu uue liikme

Alamkategooriaid