Võrumaa Partnerluskogu töökorraldusest lähikuudel

Vähendamaks viiruse leviku riski on Võrumaa Partnerluskogu büroo töötajad jätkuvalt kodusel kaugtööl kuni 01.septembrini. Büroo töötajad on tavapärastel tööaegadel kättesaadavad nii telefonitsi kui e-posti teel. Kontaktid on leitavad:  https://voruleader.ee/kontakt Juuli kuus büroo puhkuseks suletud. Soovime kõigile raudset tervist, hoidke ennast ja oma lähedasi, järgige valitsuse ja terviseameti soovitusi! Päikselist suve!

 
 

Külakogukondade arendamise meetme projektide rahastus kinnitatud

12.mail 2020  kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2020 aasta taotlusvooru Külakogukondade arendamise  meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse. Võrumaa PK meetmesse 1.1. „Külakogukondade arendamine“ esitati õigeaegselt kokku 21 projektitaotlust taotletava summaga 501 tuhat eurot, millised kõik kuulusid hindamisele.Toetuse kinnituse sai 8 taotlust, toetatava summaga 178,6 tuhat eurot. Kõik Külakogukondade arendamise meetme 2020.a. taotlusvoorust toetuse saanud projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 13.mail 2020 edastatud PRIAle ehk siis peale seda, muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks taotleja omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu § 39 lõikes 3 nimetatud ettepaneku, § 21 lõikes 4 punktis 9 nimetatud teabe ja punktis 91  nimetatud protokolli. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani.  Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA. 

 PANE TÄHELE!   Partnerluskogu büroo soovitab siiski projektitegevustega alustada peale PRIA otsuse saamist.
 Käesolevaks taotlusperioodiks rohkem taotlusvoore kavandatud ei ole.

Jõustus LEADER-meetme määruse uus redaktsioon

18. mail jõustus määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” uus redaktsioon.

Ülevaade määruse muudatustest:

 • § 28 lg 3 p 2: ühisprojekti tegevuskava saab muudetud määruse kohaselt nüüd olla ühe- kuni nelja-aastane.
 • § 29 lg 5: koostööprojekte saab esitada muudetud määruse kohaselt nüüd kuni 31.12.2021.
 • § 29 lg 7: koostööprojekte saab muudetud määruse kohaselt nüüd ellu viia nelja aasta jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.06.2023.
 • § 31 lg 1 p 12: määruse muudatuse kohaselt pole liisingumakse abikõlblik juhul, kui asja omandiõigus ei ole toetuse saajale üle läinud hiljemalt viimase toetuseosa maksmiseks, kuid mitte hiljem kui 30.06.2023. 
 • § 34 lg 14: määruse muudatuse järgselt kohalduvad puhastulu teenimise jälgimise (mahaarvestamise) reeglid ainult teatud projekti abikõlblikust kogumaksumusest alates.
 • § 42 lg 1 ja 3: pikendatud on projektitoetuste (v.a ühisprojektid) ja koostööprojektide tegevuste elluviimise tähtaegasid ühe aasta võrra eeldusel, et lõplikuks tähtajaks jääb 31.12.2022. NB! Tähtaja pikenemine kohaldub neile, kel ei ole tähtaeg saabunud ning kes ei ole lõplikult tegevusi ellu viinud või investeeringuid teinud 2020. aasta 1. märtsiks. Eraldi pikendusavaldust määruse muutmisest tulenevalt esitama ei pea, pikendused rakenduvad automaatselt.
 • § 42 lg 2: ühisprojektide puhul tuleb määruse muudatuse järgselt tegevused ellu viia ühisprojekti tegevuskavas toodud tähtaja jooksul (vastavalt 1 kuni 4 aasta jooksul).
 • § 42 lg 4: määruse muudatusega on täpsustatud, et viie aasta jooksul taotluse rahuldamise otsusest teeb toetuse saaja liisingulepingu maksed ja esitab igal kalendriaastal kuni neljas osas PRIAle selle kohta maksedokumendid.
 • § 42 lg 7 p 2: määruse muudatuse kohaselt ei kehti 3 (5) aastane investeeringuobjekti sihipärase kasutamise nõue pärast viimast väljamakset liisingute puhul.
 • § 47 lisati punkt, mille kohaselt 2020. aastal võib kohalik tegevusgrupp muuta strateegiat kuni kaks korda ja rakenduskava kuni neli korda.
 • § 47 lg 13: muudeti maksuvõla nõuet projektitoetuse saajatele.  Enam ei kohaldata maksuvõla nõuet (§ 42 lg 6 p 1) projektitoetuse saajale, kes esitab projektitoetuse maksetaotluse PRIAle 2020. aastal alates 12. märtsist. NB! OTKA maksetaotlustele selleks, et hinnata toetuse saaja usaldusväärsust ja ka toetustaotlustele kehtib maksuvõla nõue edasi. 

18.05.2020 jõustunud määruse redaktsioon

Määruse seletuskiri muudatuste osas

Leader-toetustega tehtavate investeeringute tähtajad pikenesid aasta võrra

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas sel nädalal Leader-projektitoetuse määruse muudatuse, mis lubab kohalikel ettevõtjatel ja kodanikuühendustel eriolukorra tingimustes teha investeeringuid paindlikumalt ning pikendab tähtaegu aasta võrra.„Koroonaviiruse mõju pole jätnud puutumata ühtegi tegevusvaldkonda ning seetõttu tuleb ka Leader-toetustes teha muudatusi, mis lähevad kokku praktikas ilmnenud vajadustega. Muudatuse tulemusena võimaldatakse toetusesaajatel rahulikumalt kõik vajalikud tegevused ja investeeringud ära teha, mis tagab maapiirkondade kestliku arengu,“ lausus maaeluminister Arvo Aller. 

Eriolukorra tõttu on suletud paljud teenused ja asutused, mida ei loeta esmavajalikuks, mistõttu ei ole paljudel võimalik tähtajaks toetatavaid tegevusi ellu viia või investeeringuid teha. Seetõttu muudetakse kohalike arengustrateegiate alusel toetatud tegevuste elluviimine ja investeeringute tegemine paindlikumaks ning tähtaegu pikendatakse ühe aasta võrra. Lisaks on kohalikul tegevusgrupil võimalik 2020. aastal oma strateegiat ja rakenduskava senisest rohkem muuta. 
Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid. Üle Eesti tegutseb 26 Leader-tegevusgruppi.

Veel artikleid...

 1. 2020 aasta taotlusvooru lisandus vahendeid
 2. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 2.2. Väiketootmisettevõtete arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 3. Kaugtöö jätkub teadmata ajani
 4. Lõppes Võrumaa Partnerluskogu alameetme 1.1. Külakogukondade arendamine projektitoetuste taotlusvoor
 5. Partnerluskogu õppereis Lätti.
 6. Partnerluskogu büroo alates 13.märtsist kodusel kaugtööl
 7. LEADER projektitoetuste 2020.taotlusvoor
 8. Ettevõtluse meetme projektide rahastus kinnitatud
 9. Partneluskogu juhatuse liikmete ja tegevbüroo õppereis Austriasse 01.-04.oktoobril 2019
 10. Seoses välislähetusega Partnerluskogu büroo 01.- 04. oktoober suletud. Kohtumiseni 07.oktoobril.
 11. Seoses osalemisega rahvusvahelisel konverentsil LINC 2019, Partnerluskogu büroo suletud 10.-13. september.
 12. Võrumaa Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 09.-26.juuli.
 13. Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019.aasta taotlusvoor ettevõtluse meetmetele
 14. Algab registreerimine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevatele väikeettevõtjatele suunatud koolitusprogrammis
 15. Käib küla- ja kultuurimeetmesse esitatud taotluste hindamine
 16. Euroopa päev ja UMA MEKK kevadlaat 8. mail.
 17. Registreerumine osalemiseks Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate väikeettevõtjate koolitusprogrammis lükkub augusti kuusse. JÄLGI REKLAAMI!
 18. Küla- ja kultuurimeetme 2019.a. taotlusvoor avatud
 19. On valminud Võru maakonna heaoluprofiil
 20. Pakkumuskutse – NG kollaste akende koostööprojekti assisteerimise teenusele
 21. TEADMUSSIIRDE PROGRAMM: Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel
 22. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 412,8 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 23. Koolitus "Persoonibränd ja ettevõtte bränd- kasutamata turudusvõimalus" 9. novembril 2018 a. Kubija hotell-loodusspaas
 24. Võru maakonna Ettevõtlusnädal 29.09.-07.10.2018
 25. Seoses Eesti taasiseseisvumispäevaga on Partnerluskogu büroo 20.08.2018 suletud. Ilusat pidupäeva!
 26. 9.-31. juulil büroo suletud
 27. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor ettevõtluse meetmetele on avatud 10.-17. september 2018
 28. 12.-15.juunil büroo suletud
 29. Võrumaa Partnerluskogu sai uue juhatuse esimehe ja aseesimehe
 30. Võrumaa Partnerluskogu 2018 Külameetme taotlusvoor tagasihoidlik
 31. Artikkel Eesti Jahimeeste Seltsi lehel
 32. Soome jahinaised külastasid Võrumaad
 33. 24. aprillist ühendatakse vana ja uus e-PRIA
 34. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 02.-09. mai 2018
 35. Peagi toimuvad koolitused ja seminarid
 36. Partnerluskogu strateegia muudatused said Maaeluministeeriumi heakskiidu
 37. Ettevõtluse meetme projektide rahastus 183,6 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 38. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 251 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 39. Juhatuse ja tegevbüroo õppereis Sloveeniasse 03-06.septembner 2017
 40. 04.-07. septembril büroo suletud seoses õppereisiga.
 41. Võrumaa Partnerluskogu liikmete õppereis Poola 7-11. august 2017
 42. Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. II taotlusvooru
 43. Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile
 44. Võrumaa PK aktiivsete liikmete õppereis Poola Vabariiki
 45. Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud
 46. Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis
 47. Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!
 48. Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses
 49. Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+
 50. Ilusat saabuvat Vabariigi aastapäeva!
 51. Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas
 52. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti "Elu kahe maailma piiril II"
 53. Uus veebileht ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
 54. Esimene uue perioodi LEADERi projekt lõpetatud
 55. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2017. a. I taotlusvooru
 56. Partnerluskogu üldkoosoleku teade
 57. Jõulutervitused!
 58. Jahindusteemaline seminar 25.novembril 2016 Väimelas
 59. UMA MEKK SUURLAAT toimub Võrus laupäeval,12. novembril
 60. Esimene uue perioodi LEADER projekti toetus läheb väljamaksmisele
 61. Võrumaa Partnerluskogu panustab 2017.a. piirkonna arengusse 1,3 miljonit
 62. Partnerluskogu büroo 22.,23.,27.-30.sept.2016 suletud
 63. Partnerluskogu büroo puhkuseks suletud 11. - 29.juuli.
 64. Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas projektide rahastuse 541 tuhande euro ulatuses
 65. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu Leader toetusmeetmetesse esitati projektitaotlusi summas ca 1,08 miljonit eurot
 66. Võrumaa Partnerluskogu võtab tööle
 67. MTÜ Võrumaa Partnerluskogu kuulutab välja LEADER projektitoetuste 2016. a. taotlusvooru
 68. Võrumaa Partnerluskogu strateegia hinnatud
 69. Palju õnne Eesti Vabariigile!
 70. Euroopa maaelu koordineerib eestlannast president
 71. Tulekul "Maale elama" INFOPÄEVAD KOGUKONDADELE
 72. Toetuse taotluse avalduse esitamisest Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020 LEADER meetmesse
 73. Võrumaa Partnerluskogu toetab järgmisel aastal kohalikke väikeettevõtjaid ja kogukondi ligi 725 000 euroga
 74. UMA MEKK VI Suurlaat 2015
 75. Teenuse- ja tootarenduse programm kohalikele ettevõtjatele
 76. National Geographic meeskonna koolitus 10.-11.august
 77. LEADER VIII suveseminar 13.-14. augustil 2015 Setomaal
 78. Võrumaa Partnerluskogu büroo 01. - 28. juuli suletud puhkuseks
 79. Avaneb Lõuna-Eesti pakkumiste ühisveeb
 80. Üldkoosolek kinnitas Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna arengustrateegia 2014-2020
 81. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 19. juunil 2015
 82. Kogukonna vedurid: lühikokkuvõtte videopildis ja ettekanded
 83. Kogukonna vedurid tulid juba viiendat korda Käärikule kokku
 84. Konverents "Maaelu loojad" 14.-15. mai 2015 Käärikul
 85. Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek toimub 27. aprillil
 86. Võrumaa Partnerluskogu strateegia avalik tutvustus toimub 2. aprillil
 87. Eesti Leader Liidu liikmeskond suureneb lähiajal märkimisväärselt
 88. Põlvamaalased tänasid Võrumaa Partnerluskogu pikaajalise koostöö eest
 89. Uued tooted said Uma Meki kaubamärgid
 90. Võrumaa Partnerluskogu kaudu jõudis Võru maakonda üle 3 miljoni euro
 91. Kaubamärgi UMA MEKK taotlemine
 92. Üks teekond on lõppenud
 93. Võrumaa Partnerluskogu pühadetervitus
 94. Võrumaa valdadessse jõudsid kohale spordi- ja vaba aja sisustamise vahendid
 95. Ilmunud on Lõuna-Eesti sooduskupongide raamat 2015
 96. Trükist tuli Uma Meki menüü postkaartidel
 97. Võrumaa maitsete projekt jõuab piduliku lõpuni
 98. Õppereis “Elu kahe maailma piiril – Võrumaa” aitas avada kohaturunduse erinevaid vaatenurki ja võimalusi
 99. Novembri alguses toimus juba viies Uma Meki suurlaat
 100. Uudislugu Uma Mekk V Juubelilaadast TV3 Seitsmestes uudistes

Alamkategooriaid