Uus LEADER meetme määrus jõustunud

29. septembril 2012.a. jõustus Põllumajandusministri poolt allkirjastatud uus LEADER määrus, mis puudutab Leader – meetme raames antava projektitoetuse saamise nõudeid.

(Põllumajandusministri 21. septembri 2012 määrus nr 75 “Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlmise ja taotluse menetlemise täpsem kord”).

Oluline muudatus kõikidele projektitoetuse saajatele ja edaspidistele taotlejatele on, et toetuse saaja viib kavandatud tegevuse ellu ning esitab PRIA-le kuluaruande hiljemalt 31.12.2014.

Määruse lõpus on ära toodud kõik uued lisad s.h. kuludeklaratsioon kulude deklareerimiseks projektitoetuse taotlemise korral. PRIA-le kulude deklareerimiseks palun taotlejatel  nüüdsest kasutada uut kuludeklaratsiooni vormi. 

Põllumajandusministri määrusega nr. 75 saab tutvuda aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/126092012001