Teadmiseks projektitoetuse saajale

TEGEVUSE ELLUVIIMINE - INVESTEERINGU TEOSTAMINE
 • Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ning tegevuse elluviimist ja investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitoetuse taotluse PRIAle esitamise päevale järgneval päeval. Infot, kas tegevusgrupp on taotluse saatnud PRIAle, saab vaadata e-PRIAst teadete alt. Kui taotleja on e-PRIAs märkinud seadetesse oma e-posti, siis saadetakse teavitus märgitud e-posti aadressile.
 • Toetuse saaja viib tegevuse ellu või teeb investeeringu ja esitab PRIAle elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu seda tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.12.2022.
 • Ühisprojekti korral tehakse tegevus ja esitatakse dokumendid kalendriaastas kuni neljas osas kuni nelja aasta jooksul, kuid hiljemalt 31.12.2022.
 • Projektitoetuse saajal ei tohi olla riikliku maksu võlga või tema riikliku maksu võla tasumine on ajatatud.
TOETUSE SAAJA ON KOHUSTATUD:
 • Säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
 • Täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemise tõendamiseks töö tegija ja projektitoetuse taotleja poolt allkirjastatud päevikut, milles kajastatakse töö kirjeldus, tehtud töö maht, töö tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad, töö tegemiseks kulunud aeg ja vajaduse korral andmed vabatahtliku tasustamata töö tegemisel kasutatud masina, seadme või mootorsõiduki kohta.
 • Eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest.
 • Võimaldama teostada projektitoetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil ostetud vara kohapeal.
 • Teavitama PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest käibemaksuseaduse § 20 alusel kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja on saanud toetust käibemaksu kohta.
 • Esitama projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet kohaliku tegevusgrupi või PRIA nõudmisel.
 • Vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I peatükis ja strateegia meetmes nimetatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele.
 • Omama ehitise kohta ehitusluba või ehitusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.
PROJEKTITOETUSE TEGEVUSTE ELLUVIIMIST JA INVESTEERINGU TEGEMIST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE ESITAMINE (LEADER määrus § 43)
 • Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast tegevuse elluviimist või investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle kohaliku tegevusgrupi kaudu elektrooniliselt PRIA e-keskkonna kaudu maksetaotluse, ning järgmiste dokumentide ärakirjad:
  • maksekorraldus või selle väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  • kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral masina või seadme müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et masin või seade vastab LEADER määruse § 30 lõike 4 punktis 1 sätestatud nõudele;
  • mittetulundusühingust või sihtasutusest projektitoetuse saaja puhul vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta projektitoetuse taotleja poolt allkirjastatud päevik;
  • koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse puhul, mis on ellu viidud teadmussiirde projekti raames, päevakava ja osavõtjate nimekiri, millele märgitakse andmetele juriidilise isiku registrikood ja tema põhitegevusala (EMTAK kood), kui üritus on käsitatav vähese tähtsusega abina;
  • osalejate nimekirjad ja päevakavad peavad olema tähistatud LEADER logodega
  • ettevõtja, mittetulundusühingu või sihtasutuse puhul kasutatud masina või seadme ostmise ja liisimise korral hinnapakkumus, millel kajastub uue samalaadse masina või seadme hind;
  • esitatud toetatava tegevuse või kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestuse iga kululiigi kohta saadud hinnapakkumus;
  • ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude andmed, mis peavad sisaldama teavet hoone nimetuse, ehitisregistri koodi, katastritunnuse, üldkulude, ettevalmistuskulude, välisrajatiste kulude, aluse- ja vundamendikulude, kandetarindite kulude, fassaadielementide kulude, katusekulude, ruumitarindite kulude, pinnakatete kulude, sisustuse kulude, inventari kulude, seadmete kulude, tehnosüsteemide kulude, ehitusplatsi korralduskulude ning ehitusplatsi üldkulude kohta.
 • Maksetaotluses esitab projektitoetuse saaja elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu kohta järgmised andmed:
  • projektitoetuse saaja nimi, registrikood ja selle projektitaotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  • teave elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu summa ja teave toetatava tegevuse osalise või täieliku tegemise kohta;
  • teave teenuse osutajale, töö pakkujale või kauba müüjale vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa tasumise kohta, kui projektitoetuse väljamaksmist enne kulutuste tegemist;
  • teave tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavate dokumentide kohta, mis sisaldab dokumendi numbrit ja dokumendi esitamise kuupäeva, elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu käibemaksuga ja käibemaksuta maksumust, teenuse osutaja, töö pakkuja või kauba müüja nime ja registrikoodi ning arve tasumise kuupäeva;
  • teave korraldatud riigihanke kohta;
  • teave selle kohta, kas toetatav tegevus on ellu viidud väljaspool Eestit;
  • teave kaudsete abikõlblike kulude hüvitamise kohta;
  • põhjendus tehtud investeeringu või elluviidud tegevuse kogumaksumuse muutumise kohta;
  • andmed toetatava tegevuse elluviimisest saadud tulu kohta;
  • kirjeldus elluviidud tegevuse või tehtud investeeringu strateegia eesmärkidele vastavuse kohta;
  • seireandmed.
TOETUSE MAKSMINE JA PROJKETITOETUSE MAKSMISEST KEELDUMINE (LEADER määrus § 44)
 • PRIA maksab toetuse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja kui tegevused on nõuetekohaselt ellu viidud.
 • Toetus makstakse välja 3 kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.
 • PRIA teeb maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates projektitoetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.
 • Projektitoetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA projektitaotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.
TOETUSE VÄLJAMAKSMINE ENNE KULUTUSTE TEGEMIST (LEADER määrus § 45)

Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA) saab taotleda toetuse väljamaksmist, kui:

 • töö või teenus on lõpetatud või vara on üle antud ning projektitoetuse saaja on selle vastu võtnud;
 • töö, teenuse, vara eest on tasutud vähemalt omafinantseeringuga võrdne summa;

TOETUSE KASUTAMISEST TEAVITAMINE

PRIA ettekanne toetuse saajatele 05.10.2016 Võrus

PRAKTILINE ASJAAJAMINE JA PROJEKTIJUHTIMISE KORRALDAMINE LEADER PROJEKTIDE PUHUL 28.09.2018 Võrus