Uudised

Piirissaare kollane aken avab uue unikaalse vaate Lõuna-Eestile

Lõuna-Eesti LEADER tegevusgruppide ja National Geographic Eesti koostöös jätkuva projekti „Elu kahe maailma piiril“ raames lisandub juulist maastikule uus kollane aken, mis paigaldatakse looduslikult ja kultuuriliselt unikaalsele Piirissaare saarele.

 1. juulil Piirissaare sadamas Tartumaal avatav National Geographicu kollane aken on osaks teekonnast „Elu kahe maailma piiril“, mille avasid kuus Lõuna-Eesti maakonda külastajatele 2013. aasta juunis. Lõuna-Eestit tutvustav teekond “Elu kahe maailma piiril” jutustab loo ühest erilisest paigast Venemaa ja Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja suurtööstuslik maailm. Paigad, mis kõige paremini annavad edasi piirkonna lugu ja väärtusi, on toodud esile National Geographicu kollaste akendega, kutsudes nii omakandi rahvast kui külalisi tegema tutvust Lõuna-Eesti rikkaliku kultuuripärandi, imelise looduse, uuendusmeelsete ettevõtete ja jätkusuutlike lahendustega.

Lõuna-Eesti koostööprojekti üks eestvedajaid, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets peab Piirissaare akna avamist kogu piirkonna nähtavuse ja tuntuse seisukohalt väga oluliseks sündmuseks. „National Geographicu kollane aken Piirissaare sadamas on märgilise tähendusega, sest asub sõna otseses mõttes kahe maailma piiril,“ lausus Tammets. „Akna avamine on olulise tähendusega Piirissaare rahvale, otsekui kinnitus, et sealset kogukonda on märgatud, ja see uus kollane raam on seal kui tähis paiga väärtuste ja arengu rõhutamiseks.“

Väikese, vaid 7,5 km² suuruse Piirissaare muudavad huvitavaks ja eriliseks sealne vanausuliste kogukond ning saare looduslikud olud. Piirisaare asustuses on säilinud vanausulistele omane arhitektuuristiil. Peipsi järve suurim saar on viimastel aastatel just turisminduse osas palju arenenud – sadamasse on loodud infopunkt, paigaldatud infoviidad, viiakse läbi laatasid, osaletakse Peipsi järvefestivalil jpm. Kollane aken aitab Piirissaarele veelgi rohkem tähelepanu ning külastajaid tuua.

Projekt „Elu kahe maailma piiril“ on kuue Lõuna-Eesti maakonna ühisprojekt, mille on algatanud kohalikud LEADER tegevusgrupid koos ajakirjaga National Geographic Eesti. Projektis löövad kaasa Tartumaa Arendusselts, Jõgevamaa Koostöökoda, Valgamaa Partnerluskogu, Põlvamaa Partnerluskogu, Võrumaa Partnerluskogu ja Piiriveere Liider, partneritena on kaasatud Lõuna-Eesti turismiarendajad, maakondlikud arenduskeskused, Lõuna-Eesti linnad ning kohalikud ettevõtted, organisatsioonid ja kogukonnad. Projekti tegevused hõlmavad Lõuna-Eesti piirkondlikku ühisturundust ja olemasolevate koostöövõrgustike tugevdamist, mille eesmärgiks on tõsta kogu piirkonna võimekust läbi innovatsiooni ja koostöö.

Praeguseks asub Lõuna-Eesti eri paigus kokku 24 National Geographicu kollast akent, mis on kantud külastamise hõlbustamiseks ja põnevuse lisamiseks erinevate temaatiliste marsruutide kaartidele. Saadaval on ka Lõuna-Eesti lugude ja heade pakkumiste raamat, mis kutsub huvilisi Lõuna-Eesti piirkonda avastama, pakkudes erinevaid soodustusi nii vaatamisväärsuste külastamiseks kui ka kohalike teenuste tarbimiseks.

 1. juulil, Piirisaare kollase akna avamisega samal päeval toimuvad saarel ka II Peipsi Järvefestivali sündmused. Looduslodja purjeretk stardib Laaksaarest Piirissaarele kell 12.00 ja kell 15.00. Lisainfo II Peipsi Järvefestivali kohta: http://www.peipsifestival.ee

Lisainfo:

Heili Petkin, Tartumaa Arendusselts, Lõuna-Eesti „Elu kahe maailma piiril“ projekti partner

tel: 5357 9985; e-post: heili@tas.ee

http://visitsouthestonia.com/

www.nationalgeographic.ee

Küla- ja kultuurimeetme projektide rahastus 342,4 tuhande euro ulatuses kinnitatud

 1. mail kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. Küla- ja kultuuri meetme I taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestuse. Kokku esitati Võrumaa PK meetmesse 1 „Küla- ja kultuuri meede “ 28 projektitaotlust taotletava summaga kokku  745 tuhat eurot. Alameetmesse 1.1 Külakogukondade arendamine  esitatud ja hinnatud 18-st projektist said toetuse kinnituse 7 projektitaotlust. Kaks taotlust võeti taotlejate poolt enne hindamist tagasi. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse vooru rahaliste vahendite lõppemise tõttu.  Meetme eelarve oli 242 426,25 eurot.  Alameetmesse 1.2 Kultuuripärandi säilitamine läbi ühiskoostöö  esitatud 8-st projektist said toetuse kinnituse 4 projektitaotlust. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse vooru rahaliste vahendite lõppemise tõttu.  Meetme eelarve oli 100 000 eurot.

Lp. taotlejad! NB!  Kõik Küla- ja kultuurimeetme 2017.a. I taotlusvooru projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 01. juunil 2017.a.edastatud PRIA-le. Peale seda muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol.  Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA, vastavasisuline otsus edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma kontot.

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor  Küla- ja kultuuri meetmele avatakse septembris 2017. Täpsem infot 2017.a. II taotlusvooru kohta avaldatakse suve lõpus Võrumaa Partnerluskogu kodulehel ja maakondlikus ajalehes.

Võrumaa Partnerluskogu meeskond osales LINC konverentsil Luksemburgis

LINC confrerence 2017Võrumaa Partnerluskogu juhatuse ja tegevmeeskonna esindajad osalesid 9.-11. mail Luksemburgis Viandeni piirkonnas toimunud Leader aasta suurüritusel – LINC 2017 konverentsil.  Ürituse korraldamisse olid kaasatud kõik Luksemburgi Leader-tegevusgrupid. LINC on rahvusvaheline koostöökonverents, mille põhieesmärgiks sellel aastal oli LEADER vaimus, inimeste kaasamine ja kogemuste vahetamine Euroopa Leader-piirkondade vahel. Konverentsi töö vormideks olid seminarid ja töörühmad, sportlikud võistlused ning õppereisid piirkonna LEADER objektidele. Kaheksandat korda toimunud konverentsil osales ligi 300 osalejat 19 riigist. Eestist osales kokku 14 Leader tegevusgruppi ning Eesti Leader Liidu  ja Maamajanduse Infokeskuse esindused.
Võrumaa Partnerluskogu esindajad osalesid konverentsi temaatilistel õppereisidel: regionaalne areng, metsandus ja turism, rahvusvaheline koostöö, põllumajandus ja turism, milliste käigus tutvuti piirkonna parimate projektidega. Konverentsi viimasel päeval toimus Viandeni ümbruses 9 km matk kohapeal loositud rahvusvaheliste meeskondadena koos vahepeatustes toimunud sportlike mõõduvõtmistega. Võrumaa Partnerluskogu medalikogu täienes taas ühe LINC-i kuldmedali võrra.Kuldses meeskonnas osales seekord juhatuse liige Rainer Vissel.

Luksemburgi meeskond andis korraldusjärje üle soomlastele järgmise LINC konverentsi korraldamiseks, milline toimub 2018 juunikuus Soomes Rauma piirkonnas.

Head lõunaeestlased! Kuulutame välja projekti “Elu kahe maailma piiril” ideevooru Lõuna-Eesti avastamist väärt paikade leidmiseks!

Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid alustasid 2013. a suvel rahvusvahelise koostööprojektiga, mis viidi läbi koos National Geographicu ja Lõuna-Eesti turismiarendajatega. Projekti raames kerkisid maastikule 23 National Geographicu kollast aknakujulist raami, mis tutvustavad Lõuna-Eestit meie külalistele ning mis üheskoos räägivad meie piirkonna lugu. 

Kui leiad, et hetkel on puudu üks raam, mis aitaks tuua esile seni veel vähemärgatud väärtuse ning rikastaks senist raamidevahelist teekonda uue avastamisväärt kohaga,  siis ootame Sinu ettepanekut 25. maiks. Selleks täida ankeet siin: http://goo.gl/NMs2i

Projekti eesmärgiks on:

 • tugevdada piirkonna identiteeti;
 • tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid;
 • tutvustada Lõuna-Eestit nii sise- kui välisturistile.

Projekt sai alguse Hollandist Ida-Groningenist, kus maastikule paigaldatud akende eesmärgiks on juhtida külastajate tähelepanu paikadele , mis kõige paremini jutustavad piirkonna lugu ning suurendada selle kaudu turismi. Kollased aknad on oma eesmärki hästi täitnud, sest turistide hulk selles piirkonnas on pooleteise aastaga kahekordistunud. Tuleval suvel lõppeb projekt Hollandis ning idee koos heade kogemustega rändab Lõuna-Eestisse.

Projekti nimi “Elu kahe maailma piiril” jutustab lugu ühest erilisest paigast Venemaa ja Läti kõrval ning Euroopa Liidu piiril, kuhu veel ei ulatu urbaniseerunud ja suurtööstuslik maailm. 

Väärtused, mida Lõuna-Eesti puhul oluliseks peame, on hästihoitud loodus, mitmekülgne kultuuripärand ja rahvuslikud traditsioonid, kohalik toit, ehedad ja naturaalsed tooted, säästev ja jätkusuutlik elustiil ning tervis ja aktiivne puhkus. Nendest  väärtustest tuleb kindlasti lähtuda ka akende asukoha valikul.

Temaatilised valdkonnad, mida akendega Lõuna-Eestis rõhutada tahame, on:

 • loodus;
 • kultuur ja ajalugu;
 • tervis ja aktiivne puhkus;
 • innovatsioon väikeettevõtluses;
 • säästvad ja jätkusuutlikud lahendused.

Eeltingimused, millele akna asukoht peab vastama, on järgmised:

 • hea juurdepääs aastaringselt ja parkimisvõimalus läheduses;
 • turismiteenused (toitlustus, majutus jms) lähiümbruses;
 • eelkokkulepe maaomanikuga, et maa antakse tasuta projekti kasutusse vähemalt 5 aastaks. Seda ei ole ju vaja?

Uue raami asukoha väljapakkumiseks ja konkursil osalemiseks täida avaldus.

Lõplik lisanduvate asukohtade valik tehakse mai lõpuks. Nii raamide paigalduse, kui edasiste turundustegevustega seotud kulud jäävad raami omaniku kanda. Raamid jäävad meie vaateid kaunistama 2023 aastani.

Lisainfo saamiseks võta ühendust oma piirkonna tegevusgrupiga:

Partnerluskogu juhatus kinnitas Ettevõtlusmeetme projektide rahastuse 313 tuhande euro ulatuses

 1. aprillil kinnitas Võrumaa Partnerluskogu juhatus 2017.a. I taotlusvooru  Ettevõtluse meetmesse esitatud projektitaotluste paremusjärjestuse.

  Kokku esitati Võrumaa PK meetmesse 2 „Ettevõtluse meede “ 18 projektitaotlust, millistele  kõigile tehti ettepanek rahastuseks.
  Alameetmesse 2.1 Ettevõtluskeskkonna arendamine  esitatud 7-st projektist said toetuse kinnituse 6 projektitaotlust. Paremusjärjestuses viimaseks jäänud projekt sai osalise rahastuse, mistõttu taotleja loobus  projekti elluviimisest.  Meetme eelarve oli 150 000 eurot.

Alameetmesse 2.2 Väiketootmisettevõtete arendamine  esitatud 11-st projektist said toetuse kinnituse kõik 11 esitatud projektitaotlust. Meetme eelarve oli 192 426,25 eurot.

PANE TÄHELE!  Kõik ettevõtlusmeetme projektitaotlused ja paremusjärjestus on Partnerluskogu poolt 26. aprillil 2017.a.edastatud PRIA-le. Peale seda muutuvad rahastuse saanud projektitegevused abikõlblikeks teie omal riisikol. Vastavalt Maaeluministeeriumi 23.10.2015 määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus“ § 41 lg 5 kohaselt teeb PRIA projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 60 tööpäeva jooksul arvates päevast mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIA-le projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Lõpliku otsuse projektitoetuse kohta teeb PRIA, vastavasisuline otsus edastatakse Teile e-PRIA vahendusel. Palun jälgige oma kontot. 

Võrumaa Partnerluskogu järgmine taotlusvoor  ettevõtlusmeetmele avatakse oktoobris 2017. Täpsem infot 2017.a. II taotlusvooru kohta avaldatakse suve lõpus meie kodulehel ja maakondlikus ajalehes.

Tartu deklaratsioon LEADERi/CLLD uuendamine perioodiks 2020+

22.-23. novembril 2016 toimus Tartus Euroopa LEADER Ühenduse (ELARDi) poolt korraldatud konverents „Renewing LEADER/CLLD for 2020+; Celebrating 25 years of LEADER in Europe!“, millega tähistati 25. juubeliaastat LEADER programmi rakendamisest Euroopas. Konverentsi raames koostati Euroopa LEADER olukorra ja tuleviku arutelude alusel Euroopa LEADER ühenduse nimel deklaratsioon.

Deklaratsioonis, mille terviktekst koosneb üheksast punktist, tuuakse esile kohalike tegevusgruppide soov oluliselt vähendada bürokraatiat ja sekkumist kohalike toetusskeemide loomisel, loodetakse paremaid võimalusi tegutseda oma piirkonna arendusorganisatsioonina ning nähakse, et kohalikke tegevusgruppe ja nende katusorganisatsioone kaasatakse rohkem koostööpartneritena, et ühiselt saaks maaelu arenguks paremaid võimalusi luua.

Konverentsil osales 140 delegaati 25 Euroopa riigist, kes esindasid ligikaudu 2000 Euroopa kohalikku LEADER tegevusgruppi, maaeluvõrgustikke, liikmesriikide ministeeriume ja Euroopa Komisjoni.

Pressiteade

Tartu deklaratsioon eesti keeles

Tartu deklaratsioon inglise keeles

Lõuna-Eesti LEADER-tegevusgruppide koostöökohtumine Tallinnas

30.  jaanuaril kutsus ajakiri National Geographic Eesti koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril II” partnereid Jõgevamaa Koostöökojast, Tartumaa Arendusseltsist, Valgamaa Partnerluskogust, Võrumaa Partnerluskogust ja Põlvamaa Partnerluskogust tutvuma Äripäeva Kirjastuse tegemistega. Alates 2016. aasta maist on Äripäeva Kirjastus meie kollaste akende projekti partneri, ajakirja National Geographic Eesti väljaandja ja sellega seoses ka partner kõikidele projektiga seotud tegevustele.

Tallinnas toimunud kohtumisel tutvustas Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht Kristiina Tammets projekti saamise lugu, sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism juhataja Ene Reedi rääkis turismi suundadest piirkonnas ja Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht Aive Tamm tutvustas algavat koostööprojekti. Kõik osalejad rääkisid oma ootustest seoses NG kollaste akende projektiga. Äripäeva Kirjastuse ajakirjade vastutav väljaandja Rain Väät tutvustas projektimeeskonnale Eesti ajakirjade maastikku ja Äripäeva kirjastuse tegevusi. Koos reklaamidirektori Asso Laidoga aidati kaardistada võimalikke sihtgruppe, kellele suunata sõnumeid Lõuna-Eestist kui reisisihtkohast. Ühiselt arutati, milliseid kirjastuse kanaleid saaks lisaks senistele tegevustele veel projektiga seotult kasutada.

LEADER-tegevusgruppide esindajatel oli hea meel saada Äripäeva Kirjastuselt tagasisidet, kui tugeva sõnumina mõjub kollaste raamide projekt Lõuna-Eesti piirkonna ühisel tutvustamisel avalikkusele. Hea koostöö aluseks on usaldus ja töised kontaktid – kohtumine oli sisukas ja tulevikku vaatav, et projekti tegevustega ühiselt jätkata.

Võrumaa Partnerluskogu üldkoosolek kinnitas koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril II”

20. jaanuaril 2017.a  Viitinas toimunud Võrumaa Partnerluskogu liikmete üldkoosolek kinnitas otsuse esitada riigisisese koostööprojekt „Elu kahe maailma piiril II.“ Üldkoosolekul osales 67-st liikmest 32 liiget, kes kõik olid nõus projekti kinnitamisega. Võrumaa Partnerluskogu esitab projektitaotluse 2017 a. rakenduskava meetmesse 3 „Riigisisese ja väliskoostöö meede“.  Partnerluskogu osa projekti kogumaksumusest on 16667 eurot, millest 15000 eurot projektitoetus ja 1667 eurot omaosalus. Projekti tegevuste elluviimine kestab kaks aastat. Projekti “Elu kahe maailma piiril II” üldine eesmärk on tugevdada Lõuna-Eesti piirkonna identiteeti, tuua piirkonnale tuntust ja külastajaid ning tutvustada piirkonda. Kavas on anda lisandväärtust loodud turismimarsruudile, tutvustada Lõuna-Eestit läbi ajakirja National Geographic Eesti ja arendada ettevõtlust läbi koostöövõrgustike ja piirkonna mainekujunduse. Eelmisel programmperioodil ellu viidud koostööprojekti „Elu kahe maailma piiril” raames paigaldati Lõuna – Eesti maastikule 23 ajakirja National Geographic kaubamärgina tuntud „kollast akent“ koos objekti ja/või piirkonda tutvustava infotahvliga. Paigaldatavate „akende“ asukohtade järgi tekkis Lõuna-Eestisse uus külastajamarsruut. Raami juurde paigaldatavad infoviidad suunavad külastama lähedalasuvaid vaatamisväärsusi, muuseume, teenindusettevõtteid jne, tuues otsest kasu kogukondadele ja piirkonnale tervikuna. Ajakirjas National Geographic avaldatatud lühilood ja artiklid tutvustasid ja tõid piirkonnale tuntust suurema auditooriumi ees. Ilmusid marsruudikaartid eesti, vene, soome ja inglise keeles.

Lõuna-Eesti koostööprojekti partneriteks on lisaks Võrumaa Partnerluskogule Jõgevamaa Koostöökoda (juhtpartner), Põlvamaa Partnerluskogu, Valgamaa Partnerluskogu ja Tartumaa Arendusselts .

Projekti tegevusi saab jälgida koduleht: http://visitsouthestonia.com