Uudised

KOOLITUSTOETUS ETTEVÕTJATELE

Toetust saavad taotleda:
Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna (Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Sõmerpalu, Varstu, Urvaste, Vastseliina, Võru, Rõuge)
alustavad ettevõtted ja FIEd, MTÜd, kes tahavad kohaliku MTÜ ning kogukonna ressursside baasil majandustegevust arendada.
tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad oma kodukoha arendamiseks teha koostööd sama kogukonna mittetulundussektoriga
Info ja taotlusdokumendid: www.werro.ee/partner, tel 5026632, 7868372

MESSITOETUS ETTEVÕTJATELE

Toetust saavad taotleda:
Võrumaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna (Antsla, Haanja, Lasva, Mõniste, Sõmerpalu, Varstu, Urvaste, Vastseliina, Võru, Rõuge)
alustavad ettevõtted ja FIEd, MTÜd, kes tahavad kohaliku MTÜ ning kogukonna ressursside baasil majandustegevust arendada.
tegutsevad ettevõtjad, kes soovivad oma kodukoha arendamiseks teha koostööd sama kogukonna mittetulundussektoriga
Info ja taotlusdokumendid: www.werro.ee/partner, tel 5026632, 7868372

Lp. Kogukondade eestvedajad ja aktiivsed liikmed!

KOGUKONNA LIIDRITE KOOLITUSPROGRAMM
Koolituse eesmärk:tõsta Võrumaa Partnerluskogu piirkonna külaliidrite teadmisi oma küla arengu planeerimisest, juhtimisest ning majandustegevuse arendamisest
Koolituse kestvus: viis kahepäevast koolitusmoodulit, sh kahepäevane õppereis
Osalejad: kogukonna liidrid ehk eestvedajad aktiivselt tegutsevatest kogukondadest, 20 – 25 õppijat
Koolituse tulemus: koolituse lõpuks jõuavad osalejad oma kogukonna arendustegevuses uuele tasemele (nt. alustavad küla arengukava täiendamist, uusi tegevusi, kogukonnateenuste pakkumist jne)
Toimumisaeg Teemad Koolitaja
I moodul
26. september 2007 Ala- Rõuge Külalistemajas
ARENGUKAVA
Arengukava vajalikkuse arutelu.
Arengukava sisukorra lühitutvustus, edasine töökorraldus.
Küla arengukava (KA) koostamise ja täienduste sisseviimise protsess. 
Kogukonnavajaduste läbiarutamine ja olukorra kaardistamine. 
Krista Habakukk
3. oktoober 2007 
MEESKONNATÖÖ
Kogukonna kaasamine KA koostamise ja täiendamise protsessi. 
Mida meeskonnatöö võimaldab?
Meeskonna arengudünaamika
Meeskonna juhtimine
Eesmärkide seadmine meeskonnas
Rollide jaotus
Kõrge ja madala efektiivsusega meeskond
Motiveerimine, informat¬sioon ja tagasiside meeskonnas 
Krista Habakukk 
KODUTÖÖ 
Kogukonnavajaduste läbiarutamine ja olukorra kaardistamine. Lähtuvalt kogukonna vajadustest kodutöö sõnastamine
II moodul
31.oktoober 2007 
KOGUKONNA SOTSIAALTÖÖ KÜLADES
Töötus, erinevad võimalused selle vähendamiseks
Majanduslikult vähekindlustatud pered, riiklikult ettenähtud toetused jm oluline info 
Lapsed ja noored – nende huvid ja vajadused.
Eakad – Kas rõõm või mure? 
Hele-Mall Kink
7. november 2007 
KOMMUNIKATSIOON KÜLAS 
Külapildi kujundamine “sissepoole ja väljapoole” (Küla imago kujundamine) 
Kuidas toime tulla kuulujuttudega?
Kohalik ajaleht: Külaleht, vallaleht
Sõnumi koostamine: uudislugu, arvamuslugu 
Info edastamine külas
KOGUKONNATEENUSED 
Kogukonnateenused – mis, miks ja kellele?
Kodanikuühenduste ja kohalike omavalitsuste koostöö kogukonnateenuste arendamisel. 
Eha Paas
KODUTÖÖ 
Kodutöö jätkamine
III moodul
29.- 30. november 2007 
ÕPPEREIS tegusatesse küladesse. 
KODUTÖÖ valitud kodutöö jätkamine ja arutelu/analüüs õppereisist
IV moodul
30. jaanuar 2008 
Kodulehekülg maine kujundajana
Info vajalikkus kodulehel: miks, kellele ja mida? 
Kodulehekülje struktuur ja selle valmimine (Praktilised tööd) 
Tehnilised lahendid: Kodulehekülje loomise võimalused ja selle haldamine. Mida on vajalik teada, kui teenust sisse osta. 
E-teenused külaseltside tegevuses – arvutiklassis. Lektor kooskõlastami-sel
6. veebruar 2008 
Lektor ja teema kooskõlastamisel
Lähtuvalt sihtgrupi/osalejate soovidest ja vajadustest valitakse teema. 
KODUTÖÖ 
Kodutöö jätkamine
V moodul
27.veebruar 2008
MILLINE LIIDER OLEN MINA? (videotreening) 
Suhtlemisvahendid
Suhtlemisstiilid (avatus, tagasiside andmine ja saamine)
Suhtlemistõkked 
Aktiivne kuulamine
MTÜ Kodanikukoolitus
12. märts 2008 Kodutööde esitlus – oma kogemuste jagamine projekti/arengukava koostamise protsessidest ja tulemuste analüüs. Tunnistuste väljastamine Võrumaa Kodukant ja Kodukandi Koolituskeskus
Kogu kursuse läbimise tingimuseks ja tunnistuse saamiseks on 80% loengutes osalemine ja kursusetöö teostamine ning selle kirjalik esitamine lektorile. Kursuse lõpetanu saab Kodukandi Koolituskeskuse tunnistuse. 
KOGUKONNA KAASAJATE KOOLITUSPROGRAMM
Koolituse eesmärk: tõsta Võrumaa Partnerluskogu piirkonna väheste (või puuduvate) kogemustega kogukonna kaasajate aktiivsust kogukonnatöös osalemisel. 
Koolituse kestvus: viis kahepäevast koolitusmoodulit, sh üks kahepäevane õppereis
Osalejad: 20 – 25 õppijat
Koolituse tulemus: Koolituse lõpuks valmivad osalejatel projektid, mis on suunatud kogukonna arendamiseks
Toimumisaeg Teemad Koolitaja
I moodul
25. september 2007 Ala-Rõuge Külalistemajas
KÜLALIIKUMINE 
Eesti külaliikumisest alates 1992.a.
Külaliikumise Maapäevade ülesehitus ja praktilised tulemused 
Liikumise Kodukant võrgustikud küla, maakonna, Eesti ja rahvusvahelisel tasandil 
Külaliikumise kogemused Euroopas
Kodukandi roll kogukonna arendamisel (sotsiaalne päästerõngas)
KÜLAELU KORRALDAMINE 
Külavanem/ -liider – külaelu juht, vajalikkus ja roll külaelu edendamisel
Külakogu, selle vajalikkus ja roll külaelu edendamisel
MTÜ-de (seltsingu) vajalikkus ja roll külaelu edendamisel 
Kuidas korraldada infopäeva?
Koosolekute korraldamine (Nõupidamise funktsioonid, koosoleku kavandamine, koosoleku juhatajale vajalikud oskused, koosoleku olulised faktorid: eesmärk, päevakord, osavõtjad, juhataja, vastuvõetud otsused ja nende fikseerimine, protokoll) 
Hele-Mall Kink
2. oktoober 2007 
LEADER 
LEADER tüüpi arendustegevusest Eestis ja mujal
Partnerluse vajalikkusest 
Põhimõtted
KOGUKONNA ARENDAMINE 
Mis on projekt (projektitsükkel) ja mis on küla arengukava (arengukava koostamise protsess)?
Kogukonna vajaduste kaardistamine 
Projekti inimressurss, meeskonna loomine ja grupiprotsessid külas 
Kuidas külarahvast kokku kutsuda?
Kuidas kaasata inimesi kes pole osalenud gruppides? 
Eha Paas
KODUTÖÖ 
Meeskonna loomine. Külakoosoleku/talgute korraldamine. Kogukonna vajaduste kaardistamine.
II moodul
30. oktoober 2007 
PROJEKTIÕPE
Strateegiline planeerimine: 
Olukorra määratlemine. Sidus- ja sihtgrupid projektis. Sidusgruppide leidmine, nende kaasamine (rühmatöö). Kommunikatsioon projektis.
Projekti eesmärgistamine. Eesmärkide analüüs (rühmatöö). Strateegilised valikud. Eha Paas
6. november 2007 
PROJEKTIÕPE
Projekti koostamine: 
Projekti kavandamine. Loogilise maatriksi meetod. Projekti rakendamise loogika (rühmatöö). Loogilise maatriksi koostamine (rühmatöö)
Tegevuste ja ressursside planeerimine:
Tööde graafik, projekti ajakava
Eelarve koostamine
KODUTÖÖ 
Valikute tegemine, projekti koostamise alustamine. Eesmärkide sõnastamine. Tulemuste kavandamine. Tegevuste planeerimine. Eelarve koostamine
III moodul
4- 5.detsember 2007
ÕPPEREIS küladesse, kus on algatatud ja ellurakendatud kogukonnale suunatud projektid. 
IV moodul
22. jaanuar 2008
PROJEKTIÕPE
Projektijuhtimine:
Projekti ,,seesmine” ja ,,välimine’’ juhtimine.
Projekti finantsjuhtimine ja finantsarvestus (Rühmatöö)
Projekti järelvalve: 
Aruandlus, kontroll, projekti tulemuste hindamine. 
Olulisemad vead projekttaotluste koostamisel ja esitamisel.
Võimalikud rahastuse allikad (materjal koostatakse vastavalt kuulajaskonna koosseisule).
Eestis tegutsevad fondid, nende eesmärgid ja põhimõtted
Euroopa Liidu olulisemad fondid, nende eesmärgid ja põhimõtted 
Eha Paas
KODUTÖÖ 
projekti koostamise tegevuste jätkamine. KOV-is oma idee tutvustamine. 
23. jaanuar 2008
KOOSTÖÖ JA SUHTEKORRALDUS KOGUKONNAS
Koostöö MTÜ-de, ettevõtete, omavalitsusega jne. 
Külapildi kujundamine “sissepoole ja väljapoole” (Küla imago kujundamine) 
Kuidas toime tulla kuulujuttudega?
Kohalik ajaleht: Külaleht, vallaleht
Sõnumi koostamine: uudislugu, arvamuslugu 
Eha Paas
V moodul
19. veebruar 2008
Lektor ja teema kooskõlastamisel osalejatega
Lähtuvalt sihtgrupi/osalejate soovidest ja vajadustest valitakse teema 
26. veebruar 2008
MILLINE LIIDER OLEN MINA? (videotreening)
Suhtlemisvahendid, Suhtlemisstiilid (avatus, tagasiside andmine ja saamine)
Suhtlemistõkked 
Aktiivne kuulamine
KODUTÖÖDE LÕPPESITLUS toimub koos videotreeninguga viimasel koolituspäeval. Koolitustel osalejad esitavad iga projektiõppe koolitusmooduli alguses ülevaate kodutöödest ning lektoriga lepitakse kokku järgmised sammud. 
MTÜ Kodanikukoolitus
Kogu kursuse läbimise tingimuseks ja tunnistuse saamiseks on 80% loengutes osalemine ja kursusetöö teostamine ning selle kirjalik esitamine lektorile. Kursuse lõpetanu saab Kodukandi Koolituskeskuse tunnistuse. 
PAKUME HEAD KOOLITUST JA OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!

MEIE KODUKOHA ARENG SÕLTUB EELKÕIGE MEIST ENESTEST!

KALLID VÕRUMAA AKTIIVSED NOORED JA NOORTE JUHENDAJAD!

1. Maanoorte tugisüsteemi loomine
Maanoorte tugisüsteemi loomisesse kaasatakse Võru maakonnas tegutsevad “noorsoonõustajad” ehk täiskasvanud kogemustega noorsootöötajad või noorte usalduse pälvinud juhendajad, kellel on täita noorte julgustajate, nõustajate, toetajate roll ning eakaaslastest arvamusliidrid, kes on sisemiselt valmis ja võimelised võtma enda kanda liidri rolli. Nende kaudu anda noortegruppidele edasi oskusi ja motiveerida neid organiseeruma ning neile huvi pakkuvaid, samas kogukonnale kasulikke tegevusi algatama.
Maanoorte tugisüsteemi loomiseks viiakse ellu erinevaid koolitusi, väljasõite, ühistegevusi, mis arendavad osalejate teadmisi ning loovad piirkondliku võrgustiku.
Noorteliidritele korraldatav koolitus, hõlmavad alljärgnevaid teemasid:
 • Organisatsiooni loomine
 • Organisatsiooni tegevuse planeerimine
 • Väljasõit Võrumaal – õpime teineteiselt
 • Eestvedamine ja kaasamine
 • Seikluskasvatus
 • Väljasõit Tartumaale – noortekeskused- noortetoad
 • Projekti kirjutamine
 • Projekti juhtimine, projektiideede kaitsmine
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Väljasõit Aluksne noortekeskusesse Lätis – piiriülene koostöö
 • Tänane noor kui aktiivne ja vastutustundlik tulevikukodanik (noorte hääl kohalike omavalitsuste otsustusprotsessides)
 • Mitteformaalne õppimine – eneseteostus läbi senikogetu mõtestamise
Noortejuhtidele korraldatavas koolitustsüklis käsitletakse järgmisi teemasid:
 • Arengukava koostamine, kooskõlastus
 • Eestvedamine ja kaasamismeisterlikkus
 • Organisatsiooni loomine
 • Mitteformaalne õppimine ja selle tunnustamine
 • Projekti kirjutamine ja juhtimine
 • Rahvusvaheline koostöö
 • Koostöö kohalikul tasandil
 • Noorte motiveerimine sotsiaalse tundlikkuse, eetilisuse ning ettevõtlikkuse arendamise kaudu
Maanoorte tugisüsteemi loomise käigus leitakse prioriteetsed tegevussuunad ja võtmevaldkonnad, et võimalikult otstarbekalt ja tulemuslikult kasutada olemasolevaid kogemusi, inim-, materiaalseid ja ajalisi ressursse piirkondliku noorsootöö kavandamisel ning võrgustiku loomisel. Ühiste koolituste tulemusena luuakse esialgu mitteformaalsed noorteühendused, koostatakse toimimisreeglid ning tegevus- ja arengukava. Loodud noorteühenduste eesotsas on kõik projektitegevused läbinud noortejuhid ja –liidrid, kes on sisemiselt motiveeritud omandatud teadmisi/ideid ellu viima ning edasi arendama ja levitama nii oma kogukonna noorte kui ka üldise aktiivi hulgas. Samuti eeldatakse nimetatud eestvedajailt valmidust ja initsiatiivi kogu piirkonna organisatsioonidega koos tegutsemiseks.
Näeme vajadust tugisüsteemi loomisel panna olulist rõhku nii noorteühenduste omavahelise koostöö tekkimisele kui ka kohaliku ning rahvusvahelise koostöö arendamisele, mis aitab tugevdada noorte ühistegevust. 
Noorte kaasamisel kogukonna arendamisse luuakse noortele võimalus ellu viia koolituste käigus õpitud teadmisi ning noored saavad rakendada oskusi teha koostööd üksteisega ning noortejuhtidega, arvestades kogukonna vajadusi. Noortegrupid ja loodud mitteformaalsed ühingud viivad ellu projektiidee, mis on eelnevalt projektina koostatud ja kaitstud selleks loodud komisjoni ees. Noorte ideede elluviimiseks on tagatud rahaline ressurss kuni 5000 – 10 000 krooni projekti kohta.
 
Läbiviidud tegevuste analüüsimiseks ja tagasisideks ning uute tegevusplaanide kavandamiseks korraldatakse ühine kokkutulek, millest võtavad osa kõik koolitusel osalenud noortejuhid ja noorteliidrid.

Vastseliinas tegutses õpilasmalev

„Luban tänasest päevast peale teha tööd hella südame ja lahtise käega, panen mängu kõik oma napid anded, et minul ja minu kaaslastel kunagi igav ei hakkaks ja hoian malevas sõlmitud sõprussidemed alati alles.“ Need sõnad laususid malevlased viimasel päeval, kui kaks nädalat tihedat tööd oli selja taha jäänud. Käesolev suvi oli esimene peale Eesti taasiseseisvumist, kus tööd alustas Vastseliina õpilasmalev – uudne võimalus nii õpilastele kui ka korraldajatele. See oli ka põhjuseks, miks sellel aastal malevlaste gruppi liiga suurt ei planeeritud. Oma esimest ametlikku töökogemust pakuti 15–le noorele. Kohad täitusid üpris kiiresti. Esimesel tööpäeval, 6.augustil, olid soovijad õigeaegselt kohal, siiski väikeste kadudega – neljateistkümnekesi. Grupis oli 9 tüdrukut ja 5 poissi vanuses 13-18a.
Põhiliseks töökohaks sai Vana-Vastseliina park, kus noored riisusid ja korrastasid metsaalust. Poistel õnnestus käia paar päeva Kirikumäe matkamaja tõrvamas ning viimase tööpäeva, 17.augusti, veetsid kõik noored Vastseliina alevikus, kus tehti heakorrastustöid. Tööandjateks olid MTÜ Vastseliina Külade Ühendus ja Vastseliina Vallavalitsus.
Kõigi noortega sõlmiti tööleping ning igapäev tehti 4 tundi tõsist tööd. 
Kes malevas käinud, teab väga hästi, et see ei ole ainult töötegemine. Pool päevast kulus erinevatele huvitegevustele. Nii saidki noored erinevaid teadmisi karjääriplaneerimisest, tööseadusandlusest ja esmaabist. Külastati Vastseliina Vallavalitsust, kus vallasekretär Piret Otsatalu tutvustas omavalitsuse töökorraldust ja seadusandlust, arutleti erinevate noortele pakutavate võimaluste üle. Vaba aega aitasid sisustada veel Üllar Tähe, kes tegi noortele väikses õppuse lasketiirus ning Vana-Vastseliinas asuv käsitöötare, kus noored said meisterdada. Malevlasi külastas Anneli Viitkin Võrumaa Partnerluskogust, kes tutvustas neile koolitus- ning projektikirjutamisvõimalusi.
Ühe pärastlõuna võtsid malevlased päris vabaks ja sõideti Pühajärve äärde puhkama, sportima ja vesiratastega rallima. Toitlustamise tagas malevlastele Piiri kõrts.
Selleaastane malev ei olnud ööbimisega . Järgmise aasta plaanid on aga suuremad, seda nii malevlaste arvu kui ka korralduse poole pealt. Plaanime tööle panna kaks rühma ning seda juba juulis 2008.a.
Lugupeetud kohalikud ettevõtjad ja talupidajad! Ootame Teie huvitavaid tööpakkumisi järgmise aasta õpilasmaleva jaoks, sest oma valla noored on meie tulevik.
Projekti rahastasid: Võrumaa Partnerluskogu EL Leader programmist, MTÜ Vastseliina Külade Ühendus ja Vastseliina Vallavalitsus.
 
Maleva rühmajuht
Inga Leelanss
Noorsootööspetsialist
Kontakt tel: 78 51 090

Kagu-Eesti külade suvekool

Partnerluskogu liige, koostööpartner! 
Kutsume Teid osalema Kagu-Eesti külade suvekoolis, mis toimub 29.-30.juunil Savi talus, Põlvamaal. Kooli on oodatud osalema Kagu-Eesti partnerluskogude tegevuspiirkonna aktiivsed elanikud koos peredega, kes soovivad kaasa rääkida külaelu teemadel ning arendada küladevahelist koostööd. Lisaks koolitunni aruteludele (vt. lisatud päevakava) on võimalus nautida ka Hurmioru kaunist ümbrust ning jahutada end järves. Palju toredaid võimalusi mõnusalt aega veeta pakume ka lastele. Igast vallast ootame kahte peret. Kuna kohtade arv on piiratud, siis registreerimisel kehtib reegel kes ees, see sees.
Selleks, et osaleda suvekoolis tuleb registreerida aadressil annely@lasva.ee või telefonidel 7868372, 5026632.
Registreerimisel tuleb kindlasti märkida:
 1. osalejate nimed
 2. laste puhul vanus
 3. küla ja vald. 
 
100.- kr. pere kohta tuleb hiljemalt 21. juuniks kanda MTÜ Võrumaa Partnerluskogu arvele nr.10220061339014. Selgitusse märksõna- suvekool. Majutus on kohapeal telkides, seega palume kaasa võtta nii telk kui ka muu vajalik. Vastuseid teid huvitavatele küsimustele suvekooli kohta saata tel. 7868372 või 5026632 Kagu- Eesti külade suvekooli rahastatakse RAK Leader meetemest ning laste ja noorte tegevusti toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.
Meeldiva kohtumiseni suvekoolis
Anneli Viitkin 
Võrumaa Partnerluskogu 
tegevjuht